Avtor: admin

Damjan Napast

Direktor občinske uprave

Informacije: Damjan Napast dipl.inž., direktor občinske upravee-pošta: damjan.napast@kidricevo.siTelefon: 02 799 06 11 GSM: 041 394 143 Direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan, vodi delo občinske uprave in njene upravne naloge.Zadevno vodenju...

Občinski svet Mandat 2010-2014

Občinski svet Mandat 2010-2014

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, šteje pa 17 članov. Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta po sistemu, ki ga določa zakon. Občinski...

Uredniški odbor Ravno Polje

Uredniški odbor Ravno Polje

Uredniški odbor skrbi za urejanje in izdajanje javnega glasila Občine Kidričevo z imenom Ravno polje. Člani odbora: Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30 Eva Žunkovič, Njiverce, Cesta v Njiverce 10 Smilja Rajher, Njiverce, Proletarska...

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani sveta: Marko Brglez, Policijska postaja Ptuj, predstavnik policije Jožica Jurgec, Župečja vas 1/f, predstavnica Osnovne šole Cirkovce Milena Lutarič, Lovrenc na Dr. polju 8/d, predstavnica Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo Ivan Drevenšek, Ul....

Odbor za gospodarjanje s premoženjem

Odbor za gospodarjanje s premoženjem

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje. Člani odbora: Marjan Petek, Apače 57, predsednik Danilo Lendero, Apače 104, član Slavko Krajnc, Lovrenc na Dr. polju 55, član Janez Zafošnik,...

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija ima predsednika in štiri člane (lahko tudi dva člana), ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed občanov, pri...

Statutarno-Pravne komisije

Statutarno-Pravne komisije

Ugotavlja potrebo po izdaji ali spremembi odloka in drugih aktov občinskega sveta, sodeluje pri pripravljanju programov zakonodajne dejavnosti občinskega sveta, določa prečiščena besedila odlokov, daje na pobudo ali predlog občinskega sveta tolmačenje zakonov in...

Strokovna komisija za šport

Strokovna komisija za šport

Župan določi petčlansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: član občinske uprave, ki je zadolžen za področje športa, član občinskega sveta, član komisije za šport in rekreacijo ali predstavnik odbora za družbene dejavnosti in dva predstavnika...

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje. Člani odbora: Milan Strmšek, Šikole 12, predsednik Marjan Petek, Apače 57, član Milan Fideršek, Zg. Jablane 16, član Srečko Lah, Pongerce 28/c,...

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo

Obravnava razmere na področju gospodarstva, problematiko zaposlovanja in pogoje za razvoj in pospeševanje vseh gospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerega razvoj je v interesu občine. Člani odbora: Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30,...

Skip to content