Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov in OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV V PRIMERIH MERITEV HITROSTI S SAMODEJNO MERILNO NAPRAVO, KI PREKRŠKE SLIKOVNO DOKUMENTIRA

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV V PRIMERIH MERITEV HITROSTI S SAMODEJNO MERILNO NAPRAVO, KI PREKRŠKE SLIKOVNO DOKUMENTIRA

 

 

Izvajalec meritve hitrosti: Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in Občina Kidričevo.

 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Maja Pahor, 02 74 82 944, dpo.sou@ptuj.si

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Nadaljevanja postopka o prekršku zaradi izdaje plačilnega naloga ali obdolžilnega predloga, po ugotovljeni prekoračitvi najvišje dovoljene hitrosti vožnje.  

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca na podlagi točke (c) člena prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, natančneje se obdelava izvaja na podlagi 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa in 45. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1).

 

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

Za namen izdaje plačilnega naloga se skladno s tretjim odstavkom 57. člena ZP-1 obdelujejo naslednji osebni podatki: osebno ime in naslov, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa datum rojstva, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu, navedbo vrste voznika in kategorijo vozila, s katerim je bil storjen prekršek, če so bile izrečene kazenske točke ali gre za kršitev, ki je povezana z veljavnostjo vozniškega dovoljenja, pa tudi številko izdanega vozniškega dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal dovoljenje in datuma izdaje, znesek globe in stroškov postopka ter rok za njihovo plačilo.

 

Za namen vodenja evidenc prekrškovnega organa se skladno s 3 odstavkom 206. člena ZP-1 obdelujejo naslednji osebni podatki:

  • obdolženca oziroma storilca: osebno ime, za poročene tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina rojstva, EMŠO, naslov stalnega prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje vozniškega dovoljenja po opravljenem vozniškem izpitu, kategorije motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje izdano),
  • predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljateljev vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Osebni podatki se posredujejo pogodbenim obdelovalcem in drugim upravljavcem, ki imajo zakonsko pravno podlago npr. v  primeru vložene zahteve za sodno varstvo se celoten spis posreduje v reševanje pristojnemu okrajnemu sodišču, v kolikor pa je za prekršek predpisana stranska sankcija kazenskih točk se osebni podatki in podatki o vozniškem dovoljenju posredujejo na Ministrstvo za pravosodje.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov:  5 let po pravnomočnosti odločbe (šesti odstavek 206. člena ZP-1).

 

Informacije o obstoju pravic posameznika: Posameznik lahko zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, oz. pod določenimi omejenimi pogoji lahko zahteva tudi popravek, omejitev obdelave oz. izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (15. do 18. člen Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora obdelavi, ki poteka na podlagi točk (e) ali (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (21. člen Splošne uredbe). Po Splošni uredbi lahko posameznik pri upravljavcu uveljavlja tudi pravico do prenosljivosti, za lastne osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval na podlagi privolitve ali pogodbe z upravljavcem in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Vse pravice lahko posameznik uveljavlja pod pogoji iz 204.a, 205. in 206. člena ZP-1.

 

Posameznik lahko zahteva dostop do informacij do katerih njegovih osebnih podatkov je upravljavec dostopal in namen zbiranja le teh. Te informacije lahko dobi pri prekrškovnem organu na tel. 02 748 29 95 ali 02 748 29 84 ali pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na tel. 02 748 29 44 in e-naslovu: dpo.sou@ptuj.si

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko posameznik poda pri Informacijskemu pooblaščencu RS, na naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali preko drugih kontaktnih podatkov, objavljenih na spletni strani www.ip-rs.si

Skip to content