Občinska uprava

Ustanovi jo občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. Njeno delo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinskega sveta. V njej je zaposlenih 10 strokovnih delavcev.

Seznam uradnih oseb za odločanje.

Upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge občine izvaja občinska uprava na področju:

 • SPLOŠNIH ZADEV
  opravljanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe župana, občinskega sveta ter njihovih delovnih in posvetovalnih teles, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov …
 • NORMATIVNO-PRAVNIH ZADEV
  priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski organi …
 • UPRAVNIH ZADEV
  vodenje upravnega postopka in izdajanje odločb v teh postopkih na I. stopnji, vodenje evidence o upravnih stvareh …
 • JAVNIH FINANC
  pripravljanje proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, pripravljanje finančnih poročil in zaključnega računa proračuna …
 • DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
  pripravljanje razvojnih usmeritev in razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi porabniki proračunskih sredstev iz tega naslova …
 • GOSPODARSTVA IN KMETIJSTVA
  opravljanje strokovnih nalog za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb …
 • UREJANJA PROSTORA
  pripravljanje prostorskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov …
 • GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN INFRASTRUKTURE
  skrb za izvajanje programov razvoja gospodarskih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem …
 • DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
  javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, izgradnja, oskrba z plinom, zimska služba, vodenje javnih del, pogrebne storitve…

Občina ima občinsko upravo za občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti:

 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in ustanovami.

Vaše zadovoljstvo z delovanjem občinske uprave lahko izrazite preko vprašalnikov, ki jih dobite pri uslužbencih ali preko interneta: http://www.mojaanketa.si/anketa/262442342/.

images_organigram_organigram

 

Direktor občinske uprave

Damjan Napast, mag. posl. inf., direktor občinske uprave
e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 11
GSM: 041 394 143

Direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan, vodi delo občinske uprave in njene upravne naloge.Zadevno vodenju dela, direktor občinske uprave pooblašča uslužbence za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave ter skrbi za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku. Direktor občinske uprave je za delo občinske uprave odgovoren županu. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan. Direktor izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter lahko pooblasti uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in odločanje. Ti lahko odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni po zakonu drugače določeno.

Pristojnosti direktorja občinske uprave:

 • samostojno načrtuje, organizira, usklajuje, nadzoruje delo občinske uprave ter v tem okviru skrbi za zakonito in učinkovito ter smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • določa obseg pooblastil uradnikov,
 • sprotno poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
 • izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne pristojnosti,
 • odgovarja za delo občinske uprave,
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga posameznega uslužbenca,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun občine,
 • opravlja naloge na področju javnih razpisov in javnih naročil,
 • opravlja naloge na področju načrtovanja družbenega razvoja, prostorskih planov občine, prostorskih izvedbenih aktov, urejanja prostora in urbanizma,
 • opravlja naloge na področju gradbenih zadev,
 • opravlja naloge na področju komunalnih zadev, varstva okolja,
 • opravlja naloge na področju cestnega prometa in kategorizacije cest,
 • opravlja druge naloge po pooblastilu župana.

Sprejemna pisarna

Sandra Golenko, univ. dipl. ekon.
e-pošta: obcina@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 10

 • sprejem strank, sprejem telefonskih klicev, vlog strankam in sprejem vlog v fizični obliki,
 • obdelava vhodne, izhodne pošte,
 • evidence prejema računov,
 • dokumentov občine,
 • vodenje arhiva Občine Kidričevo
 • registra pokopališča Kidričevo ter sklepanje pogodb o najemu grobnih polj,
 • pogodb za uporabo dvoran v občini Kidričevo,
 • pogodb o zakupu zemljišča za uporabo garaže,
 • tehnična opravila za 13 krajevnih odborov (vabila, sejno gradivo, zapisniki, teren),
 • tehnična opravila za Uredniški odbor za izdajo glasila Ravno polje,
 • tehnična opravila za Komisijo za priznanja in odlikovanja,
 • ur prisotnosti in odsotnosti zaposlenih v občinski upravi,
 • vodenje evidence sestankov župana
 • potni nalogi in vnašanje naročilnic
 • izdaja potrdil za lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami
 • splošnih informacij o storitvah občinske uprave.

Gospodarska infrastruktura, okoljske in komunalne dejavnosti

 

Matic Mohorko, univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva,  višji svetovalec 
e-pošta: matic.mohorko@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 22

 • izdaja projektnih pogojev, soglasij,
 • izdaja stališč in mnenj k lokacijskim načrtom, OOPN-jem,
 • izdaja odločb o odmeri komunalnega prispevka,
 • izvedba javnih naročil,
 • nadzor nad izvajanjem investicij.
 • vodenje in nadziranje režijskega obrata,
 • organiziranje sistema gospodarskih javnih služb in izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
 • izdajanje potrdil iz evidenc oz. o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila,
 • upravljanje prometnih površin in vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije,
 • izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja ter vodenje drugih upravnih postopkov prve stopnje na komunalnem področju,
 • koordinacija aktivnosti na področju komunalne dejavnosti in varstva okolja,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • sodelovanje na sejah organov občine,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Premoženjsko pravne zadeve

Tina Kodela, univ. dipl. prav.
e-pošta: tina.kodela@ptuj.si
Telefon: 02 799 06 12

 • priprava in nadzor nad izvajanjem podpisanih pogodb,
 • priprava občinskih aktov in pravno svetovanje županu,
 • obravnava pritožb NUSZ,
 • izvajanje in svetovanje pri urejanju in razpolaganju z občinskim stvarnim premoženjem,
 • sklepanje pogodbenih razmerij,
 • izvajanje javnih naročil.

Gospodarske in družbene dejavnosti

 

Zdenka Frank, dipl. ekon., svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
e-pošta: zdenka.frank@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 13
GSM: 041 746 956

 • priprava gradiva za seje odbora za družbene dejavnosti,
 • sodelovanje na sejah odbora za družbene dejavnosti, strokovnih komisij na področju športa in kulture,
 • priprava proračuna za področje družbenih dejavnosti,
 • izvajanje proračuna na področju družbene dejavnosti ,
 • sodelovanje z ravnaTelefonji javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti (šol in vrtce),
 • strokovno vodenje postopkov javnih razpisov na področju športa, kulture, humanitarnih, zdravstvenih in invalidskih organizacij in društev,
 • spremljanje izvajanja letnih programov na področju športa, kulture, humanitarnih, zdravstvenih in invalidskih organizacij in društev,
 • izvajanja programov na področju družbenih dejavnosti (predšolske vzgoje, šolstva, zdravstva, sociale, stanovanjske problematike),
 • soglasja k prijavi prireditev,
 • dovoljenje za prekomerno obremenitev okolja s hrupom v času prireditev,
 • priprava gradiva za seje odbora za gospodarstvo,
 • sodelovanje na sejah odbora za gospodarstvo,
 • priprava proračuna za področje gospodarstva,
 • izvrševanje proračuna na področju gospodarstva,
 • strokovno vodenje postopka javnega razpisa za področje gospodarstva,
 • potrditev urnikov gostinskih obratov,
 • dovoljenja za prodajo izven prodajaln in na premičnih stojnicah.
 • skrb za pravočasno pripravo gradiva za seje občinskega sveta
 • pisanje zapisnikov sej občinskega sveta,
 • skrb za pravočasen zapis sprejetih sklepov na občinskem svetu,
 • strokovno sodelovanje in priprava gradiv za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • vodenje kadrovskih evidenc,
 • strokovna priprava programov javnih del.
 • skrbnik načrtov zaščite in reševanje,
 • strokovno vodenje in izvajanje sklepov odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada.
 • vodenje protokolarnih zadev in prireditev občine,
 • priprava občinskih prireditev,
 • strokovno vodenje razpisov za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in spremljanje izvedbe teh prireditev.

Področje strukturne politike

mag. Mojca Meško, višja svetovalka,
e-pošta: mojca.mesko@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 21
GSM: 041 650 808

 • priprava splošnih aktov ter priprava oz. nudenje strokovne pomoči pri pripravi predpisov iz področja kmetijstva, občinskega prostorskega načrtovanja in urejanja prostora,…
 • spremljanje, poročanje in priprava analiz,
 • spremljanje, poročanje in priprava analiz v zvezi z občini aktualnimi razpisi,
 • sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših sistemskih rešitev in drugih gradiv,
 • priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, Informacijermacij, poročil in drugih gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.

Računovodstvo

Finančno-računovodska služba opravlja dela in naloge na naslednjih področjih:

 

Tatjana Kačičnik, univ. dipl. ekon., višja svetovalka župana,
e-pošta: tatjana.kacicnik@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 14
GSM: 041 858 650

Računovodstvo:

 • Priprava predloga proračuna in rebalansa proračuna,
 • Izvaja finančno poslovanje,
 • Vodi računovodstvo za občino,
 • Vodi blagajniško poslovanje,
 • Izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco ,
 • Sodeluje z ostalimi službami pri pripravi in izvajanju določenih nalog,
 • Sodeluje z resornim ministrstvom ter neposrednimi in posrednimi porabniki občinskega proračuna.

Finance:

 • salda-konti ( knjiženje plačil),
 • izdaja in izpolnjevanje naročilnic,
 • naročanje čistilnega, reprezentančnega materiala, pisarniškega materiala,

Jelica Ivančič, višji referent

e-pošta: jelica.ivancic@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 15

 • plačilni promet občine Kidričevo,
 • knjiženje banke,
 • vodenje občinske blagajne,
 • obračun in priprava plač, sejnin komisij, odborov in občinskega sveta, obračun pogodbenega dela, avtorskih pogodb, potnih nalogov, delo družinskega pomočnika, obračun občinskih žepnin
 • fakturiranje ( izdaja računov)
 • likvidatura ( vnašanje računov v vhodno knjigo, razdeljevanje referentom v podpis)
 • vodenje registra pokopališča Cirkovce ter sklepanje pogodb o najemu grobnih polj

 

Višji svetovalec – planer

Ksenija Sagadin, magister inženir arhitekture

e-pošta: ksenija.sagadin@kidricevo.si

Telefon: 02/799 06 27

• naloge urejanja prostora iz občinske pristojnosti, kot so:
– priprava in vodenje postopkov za pripravo prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev na občinski in medobčinski ravni,
– sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov,
– sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države,
– določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
– načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti,
– izvajanje prostorskih ukrepov in posameznih nalog zemljiške politike na lokalni ravni (razvoj stavbnih zemljišč – določanje razvojnih stopenj nezazidanih stavbnih zemljišč, varovanje stavbnih zemljišč),
– izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema,
• strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
• skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
• skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
• podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti,
• priprava mnenj, ki se posredujejo pripravljavcem sorodnega predpisa glede vpliva sorodnega predpisa, z uveljavitvijo katerega se bodo na določenem območju spremenile ali dopolnile določbe in vsebine tam veljavnega prostorskega izvedbenega akta ali bo sorodni predpis neposredno vplival na njegovo izvedljivost,
• izdaja soglasij za spreminjanje meje parcele na podlagi zahteve lastnika nepremičnine ali geodetskega podjetja,
• sodelovanje v postopkih legalizacije objektov,
• priprava poročila o prostorskem razvoju na območju občin,
• priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine,
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
• sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
• samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Režijski obrat – Javno podjetje

Beno Gregorec, direktor
e-pošta: vzdrzevanje@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 25 ali 02 799 06 26
V letu 2011 je Občina ustanovila javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o., ki postopoma prevzema naloge režijskega obrata. Javno podjetje izvaja naslednje naloge:

 • obveščanje o stanju objektov, naprav, opreme, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev in potrebi po večjih popravilih,
 • vzdrževanje cest, javnih površin,
 • javne razsvetljave,
 • opravljanje manjših popravil oziroma tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, opremi, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,
 • urejanje okolice objektov,
 • vzdrževanje kanalizacijskega sistema,
 • vodenje vseh predpisanih evidenc motornih vozil,
 • čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • obnova in vzdrževanje občinskih cest,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališča,
 • vzdrževanje in upravljanje športno-rekreacijskih objektov,
 • in vsa druga področja v okviru gospodarskih javnih služb, ki temeljijo na zakonu.

Občinska blagajna

V prostorih Občine Kidričevo deluje občinska blagajna. Občani Občine Kidričevo lahko brez plačila provizije poravnavajo obveznosti do naslednjih dobaviteljev:

Občina Kidričevo, Osnovna šola Kidričevo, Vrtec Kidričevo, Osnovna šola Cirkovce, Časnik Večer d.o.o., Energija Plus d.o.o., Komunalno podjetje Ptuj d.o.o., Komunalno podjetje Slovenska Bistrica d.o.o., Čisto mesto Ptuj d.o.o., PSS Ptuj d.o.o., Vzajemna d.v.z..

Blagajna deluje v pritličnih prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14 ob sredah od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.00 ure. Plačilo obveznosti je možno samo z gotovino, vse morebitne reklamacije računov se še nadalje rešujejo na sedežih podjetij.

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Po odloku o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11) so ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj prenesle na SOU SP naloge iz prostorskega načrtovanja, zagotavljanja in izvajanja javnih služb, medobčinske inšpekcije in redarstva,notranje revizijske službe, …

Kontakti:
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Telefon: +386 2 748 29 63,
Telefaks: 02 748 29 44
e-pošta: sou@ptuj.si
http://www.sou-info.si/

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00
Sreda: od 8.00 do 12.00   od 14.00 do 16.00
Petek: od 8.00 do 12.00

Matična številka: 1429353000
ID za DDV: SI84131110
TTR: 01296-6956977869

Obrazci in vloge

Skip to content