Mandat 2018-2022

Občinski svet ima tri do petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori štejejo pet članov. Stalne in občasne komisije ter odbore ima občinski svet za svoja delovna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena. Občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

 • odbor za družbene dejavnosti
 • odbor za varstvo okolja in požarno varnost
 • odbor za gospodarstvo
 • odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
 • odbor za gospodarsko infrastrukturo
 • statutarno-pravna komisija

I. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. V skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namensko porabo in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja skladnost proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta,
 • preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta,
 • preverja skladnost finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • preverja pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim premoženjem,
 • preverja računovodske izkaze.
 • Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, društev ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Člani odbora:

 • Mitja Bek, Lovrenc na Dr. polju 112/a
 • Danica Bezjak, Župečja vas 50/b
 • Mateja Školnik, Lovrenc na Dr. polju 8/f
 • Ksenija Žitnik, Starošince 37/a
 • Marijana Vesenjak, Cirkovce 61f

II. Krajevni odbori

(Apače, Cirkovce, Kidričevo, Jablane, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dr. polju, Mihovce, Dragonja vas, Njiverce, Pongrce, Starošince, Stražgonjca – Gaj, Strnišče in Šikole)

Občinski svet ustanovi krajevne odbore kot svoja delovna in posvetovalna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Krajevni odbori zlasti:

 • dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena,
 • ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena,
 • izdelujejo programe dela, ki se nanaša na zadeve lokalnega pomena,
 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,
 • sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem območju,
 • sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v kraju, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
 • pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev kraja na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je kraju dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog.
 • Občinski svet lahko s sklepom prenese na krajevni odbor opravljanje določenih zadev iz pristojnosti občine. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva, če je to potrebno. Predhodno si lahko pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Člani krajevnih odborov

Apače

 •  Simon Colnarič, Apače 169
 •  Jože Vidovič, Apače 300
 •  David Širovnik, Apače 114
 •  Boštjan Žunkovič, Apače 190

 Cirkovce

 •  Franc Hergan, Cirkovce 61/e
 •  Anton Rampre, Cirkovce 1/d
 •  Pavla Veler, Cirkovce 76

 Kungota pri Ptuju

 •  Uroš Požgan, Kungota pri Ptuju 9
 •  Mišo Pušnik, Kungota pri Ptuju 114
 •  Štefan Zupanič, Kungota pri Ptuju 94 

Jablane

 •  Franc Frangež, Zg. Jablane 34/b
 •  Damijan Golenko, Sp. Jablane 10/a
 •  Tomaž Potočnik, Sp. Jablane 7

 Kidričevo

 •  Iris Furjan, Kajuhova ul. 7, Kidričevo
 •  Simona Gaiser, Ul. Borisa Kraigherja 15, Kidričevo
 •  Marija Hrnja, Ul. Borisa Kraigherja 17, Kidričevo
 •  Manja Kneževič, Ul. Borisa Kraigherja 16, Kidričevo
 •  Irena Rampre, Tovarniška cesta 2, Kidričevo

Lovrenc na Dravskem polju

 •  Zvonko Erbus, Pleterje 35
 •  Leopold Mesarič, Lovrenc na Dr. polju 121
 •  Anton Planinšek, Župečja vas 2
 •  Jadranko Školnik, Lovrenc na Dr. polju 8/f
 •  Andrej Švajger, Pleterje 7

 Mihovce-Dragonja vas

 •  Srečko Godec, Dragonja as 21/a
 •  Vincenc Klasinc, Mihovce 32
 •  Anton Sagadin, Mihovce 29

 Njiverce

 •  Janez Bombek, Njiverce, Ul. Nikole Tesle 21
 •  Ivica Cizerl, Njiverce, Cesta na Hajdino 22/a
 •  Maja Knaus, Njiverce, Ob gozdu 15
 •  Matej Novak, Njiverce vas 14
 •  Tomaž Premužič, Njiverce vas 38

 Pongrce

 •  Mirko Draškovič, Pongrce 32
 •  Mitja Krničar, Pongrce 23
 •  Boštjan Unuk, Pongrce 26/a

 Starošince

 •  Alexander S. Goljevšček, Starošince 37/b
 •  Zvonko Mesarič, Starošince 36
 •  Rosmarie Žitnik, Starošince 40/a

 Strnišče

 •  Gregor Kmetec, Strnišče 6/a
 •  Marko Jušič, Strnišče 20
 •  Mojca Peršoh, Strnišče 23

 Stražgojnca-Gaj pri Pragerskem

 •  Franc Hergan, Stražgonjca 19
 •  Franc Kacjan, Stražgonjca 17
 •  Andrej Karneža, Sp. Gaj pri Pragerskem 37 

Šikole

 •  Branko Draškovič, Šikole 16
 •  Matej Gajšt, Šikole 63/a
 •  Aleš Kirbiš, Šikole 34

 

 

III. Odbor za družbene dejavnosti

Obravnava vprašanja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnostjo, s kulturo, športom, z rekreacijo, zdravstvom in s socialnim varstvom, daje predloge za reševanje stanovanjske problematike.

Člani odbora:

 • Bogdan Potočnik, Sp. Jablane 5, predsednik
 • Romana Bosak, Njiverce, Vegova ul.35, članica
 • Silva Orovič Serdinšek, Lovrenc na Dr. polju 65/b, članica
 • Simona Gaiser, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 15, članica
 • Karmen Modec, Sp. Gaj pri Pragerskem, članica

IV. Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Obravnava problematiko v zvezi z varstvom okolja in problematiko požarne varnosti.

Člani odbora:

 • Slavko Krajnc, Lovrenc na Dr. polju 55, predsednik
 • Valerija Medved, Pleterje 21, članica
 • Silva Orovič Serdinšek, Lovrenc na Dr. polju 65/b, članica
 • Grega Baštevc, Zg. Jablane 40, član
 • Aljoša Komljenović, Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 19, član

V. Odbor za gospodarstvo

Obravnava razmere na področju gospodarstva, problematiko zaposlovanja in pogoje za razvoj in pospeševanje vseh gospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerega razvoj je v interesu občine.

Člani odbora:

 • Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30, predsednica
 • Zdenka Holc, Kungota pri Ptuju 13, članica
 • Boris Kmetec, Apače 228, član
 • Stanislav Lampič, Njiverce vas 15, član
 • Valerija Medved, Pleterje 21, članica

VI. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje.

Člani odbora:

 • Anton Medved, Stražgonjca 39, predsednik
 • Milan Fideršek, Zg. Jablane 16, član
 • Marjan Petek, Apače 57, član
 • Janez Čelofiga, Spodnje Jablane 41, član
 • Robert Dolenc, Šikole 77, član

VII. Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Obravnava problematiko komunalnih javnih služb, javnih cest, poti, javne razsvetljave, vzdrževanja zelenic in javnih površin, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zemljišč, urejanja prostora in načrtovanja.

Člani odbora:

 • Danilo Lendero, Apače 104, predsednik
 • Anton Drevenšek, Mihovce 52, član
 • Anton Frangež, Zg. Jablane 13, član
 • Petra Potrč, Kidričevo, Vlahovičeva ulica 1, članica
 • Miran Hercog, Šikole 40/b, član

VIII. Odbor za gospodarjenje s premoženjem

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje.

Člani odbora:

 • Marjan Petek, Apače 57, predsednik
 • Boris Kmetec, Apače 228, član
 • Srečko Lah, Pongrce 28/c, član
 • Peter Krajnc, Cirkovce 2/e, član
 • Anton Medved, Stražgonjca 39, član

IX. Uredniški odbor Ravno Polje

Uredniški odbor skrbi za urejanje in izdajanje javnega glasila Občine Kidričevo z imenom Ravno polje.

Člani odbora:

 •  Tina Krivec, Lovrenc na Dr. polju 113/a
 •  Jožef Murko, Lovrenc na Dr. polju 129/a
 •  Darinka Podvršek, Apače 292
 •  Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30
 •  Eva Žunkovič, Njiverce, Cesta v Njiverce 10

X. Nadzorni svet Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. , javno podjetje

Člani odbora:

 • Anton Drevenšek, Mihovce 52, 2326 Cirkovce
 • Silva Orovič Serdinšek, Lovrenc na Dravskem polju 65/b, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

 

Skip to content