Avtor: admin

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Obravnava problematiko komunalnih javnih služb, javnih cest, poti, javne razsvetljave, vzdrževanja zelenic in javnih površin, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zemljišč, urejanja prostora in načrtovanja.Člani odbora: Danilo Lendero, Apače 104, predsednik Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju...

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Obravnava problematiko v zvezi z varstvom okolja in problematiko požarne varnosti Člani odbora: Ivanka Korez, Starošince 27, predsednica Miran Golub, Apače 128/a, član Branko Valentan, Apače 206, član Zvonko Mesarič, Starošince 36, član Stanko...

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti

Obravnava vprašanja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnostjo, s kulturo, športom, z rekreacijo, zdravstvom in s socialnim varstvom, daje predloge za reševanje stanovanjske problematike. Člani odbora: Bogdan Potočnik,...

Krajevni odbor

Krajevni odbor

(Apače, Cirkovce, Kidričevo, Jablane, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dr. polju, Mihovce, Dragonja vas, Njiverce, Pongrce, Starošince, Stražgonjca – Gaj, Strnišče in Šikole) Občinski svet ustanovi krajevne odbore kot svoja delovna in posvetovalna telesa....

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih...

Odbori in komisije

Odbori in komisije

Občinski svet ima tri do petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori štejejo pet članov. Stalne in občasne komisije ter odbore ima občinski svet za svoja delovna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje...

Skip to content