Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. V skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namensko porabo in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja skladnost proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta,
 • preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta,
 • preverja skladnost finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • preverja pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim premoženjem,
 • preverja računovodske izkaze.
 • Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, društev ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Člani odbora:

 • Marijana Vesenjak, Cirkovce 61/f
 • Danica Bezjak, Župečja vas 50/b
 • Mateja Školnik, Lovrenc na Dr. polju 8/f
 • Karmen Vaupotič, Kidričevo, Kajuhova ul. 11
 • Janez Čelofiga, Sp. Jablane 41

 

 

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

·         Marija Urih, Cirkovce 68/d

·         Marijana Vesenjak, Cirkovce 61/f

·         Danica Bezjak, Župečja vas 50/b

·         Viktor Dolenc, Zg. Jablane 33/a

·         Mirjana Maloić, Kajuhova ul. 13

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content