Kategorija: Občinski svet in odbori

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, šteje pa 17 članov. Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta po sistemu, ki ga določa zakon. Občinski svet v okviru svojih pristojnosti predvsem: – v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, – nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta … Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.   Občinski svet ustanovi krajevne odbore in komisije kot svoja delovna in posvetovalna telesa, ki so:

    odbor za družbene dejavnosti,

  odbor za varstvo okolja in požarno varnost,

  odbor za gospodarstvo,

  odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,

  odbor za gospodarsko infrastrukturo,

  statutarno-pravna komisija.

Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena, občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor. Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri do pet članov.

Skip to content