Komisije

Občinski svet ima tri do petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori štejejo pet članov. Stalne in občasne komisije ter odbore ima občinski svet za svoja delovna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena. Občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Komisija opravlja naslednje naloge:

 •  občinskemu svetu predlaga delovna telesa občinskega sveta in druge organe
 •  daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
 •  pripravlja predloge odločitev občinskega sveta
 •  izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače
 •  opravlja naloge po zakonu o nerazdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo
 •  obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija ima predsednika in štiri člane (lahko tudi dva člana), ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed občanov, pri čemer mora biti vsaj polovica članov izmed članov občinskega sveta.

Naloge komisije so:

 1. priprava razpisa za podelitev občinskih priznanj,
 2. priprava predlogov za priznanja o zaslužnih občanih, podjetjih in organizacijah,
 3. dajanje mnenja in predlogov za podelitev občinskih priznanj občinskemu svetu.

Člani komisije:

 •   Stanislav Lampič, Njiverce vas 15, predsednik
 •   Nuša Ferenčič, Lovrenc na Dr. polju 108/a, članica
 •   Srečko Lah, Pongrce, 28/c, član
 •   Luka Pepelnik, Strnišče 6/b, član
 •   Valerija Medved, Pleterje 21, članica

Statutarno-Pravna komisija

Ugotavlja potrebo po izdaji ali spremembi odloka in drugih aktov občinskega sveta, sodeluje pri pripravljanju programov zakonodajne dejavnosti občinskega sveta, določa prečiščena besedila odlokov, daje na pobudo ali predlog občinskega sveta tolmačenje zakonov in splošnih aktov.

Naloge komisije so:

 1. pregled prijav, prispelih na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
 2. vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
 3. priprava poročil županu in organom Občine Kidričevo,
 4. priprava predlogov ukrepov in sanacij v skladu z določili 14. člena tega pravilnika,
 5. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
 6. izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

Člani komisije:

 •   Nuša Ferenčič, Lovrenc na Dr. polju 108/a, predsednica
 •   Ivanka Korez, Starošince 27, članica
 •   Franc Planinšek, Pleterje 34, član
 •   Stanislav Lampič, Njiverce, Njiverce vas 15, član
 •   David Jerič, Dragonja vas 1, član

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani sveta:

 • Marko Brglez, Policijska postaja Ptuj, predstavnik policije
 • Jožica Jurgec, Župečja vas 1/f, predstavnica Osnovne šole Cirkovce
 • Milena Lutarič, Lovrenc na Dr. polju 8/d, predstavnica Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo
 • Ivan Drevenšek, Ul. Borisa Kraigherja 26, Kidričevo, predstavnik civilne družbe
 • Branko Valentan, Apače 206, predstavnik občinskega sveta