V primeru nesreče z nevarno snovjo

INFORMACIJA ZA JAVNOST V PRIMERU NESREČE Z NEVARNO SNOVNJO V OBČINI KIDRIČEVO

(Občine, na območju katerih se nahajajo obrati manjšega ali večjega tveganja za okolje, morajo v skladu z desetim odstavkom 13. člena uredbe o večjih nesrečah na spletni strani občine objaviti informacije iz 3. točke II. dela priloge 4 te uredbe in sicer ustrezne informacije iz občinskih načrtov zaščite in reševanja)

 

Za preprečevanje in blažitev posledic nesreč ter za osebno in vzajemno zaščito v podjetju ali drugi organizaciji je pristojen lastnik, prevoznik, upravljalec; napotki za preprečevanje in blažitev posledic so predvideni v predpisih (s področja prevoza nevarnega blaga, predpisih s področja kemikalij idr.) in niso predmet tega načrta.

 

Za ublažitev posledic nesreče pri ljudeh se v skladu s tem načrtom izvaja določitev in omejitev prizadetega in ogroženega območja, umik ali zaklanjanje v zaprtih prostorih, zaklanjanje za nosilnimi stenami v objektih in za objekti, po potrebi pa tudi evakuacija in dekontaminacija.

 

Za blažitev posledic na premoženju vodja intervencije, kadar oceni, da lahko pride do eksplozije, v sklopu opozoril in navodil za ogroženo javnost pozove ljudi, da naj odprejo okna.

 

Edina učinkovita osebna in vzajemna zaščita za prebivalce je čim manjše in čim krajše izpostavljanje nevarni snovi, kar prebivalci dosežejo z upoštevanjem navodil vodje intervencije.

 

 

Splošna navodila za ravnanje v  primeru nesreče z nevarnimi snovmi

 • Pazite na lastno varnost in ostanite čim dlje od mesta nesreče ter preprečite vaš neposreden stik z nevarno snovjo.
 • Preprečite vsa dela, ki bi lahko izzvala vžig (ustavitev motorjev z notranjim izgorevanjem, izklop električne energije, ne kadite, ne uporabljajte odprtega ognja, ne uporabljajte iskrečega orodja …)
 • Ostanite na tisti strani od koder piha veter.
 • Kadar veter nese nevarno snov (plini, pare, prah, produkti gorenja, tekočina) PROTI VAM, se s kraja nesreče se umaknite bočno – pravokotno – na smer vetra.
 • Kadar veter nese nevarno snov (plini, pare, prah, produkti gorenja, tekočina) STRAN OD VAS, se s kraja nesreče se umaknite proti vetru.
 • Zavarujte prometnice, da vozniki in pešci ne bodo peljali na mesto nesreče.
 • Pokličite center za obveščanje – telefonska številka 112 in ga obvestite o nesreči.
 • Za zaščito pred snovmi, ki so prisotne v dimu (saje in drugimi emisijami), ki nastane ob požaru nevarnih snovi:
  • Zadrževanje v zaprtih prostorih – ne se izpostavljati dimu. Prekrivanje vrtov, teras idr.
  • Zapiranje oken.
  • Izključevanje prezračevalnih naprav in prekrivanje njihovih zunanjih enot.
  • Pobrati perilo, ki se suši zunaj.
  • Ne uporabljati zelenjave in drugih vrtnin, ki so bile izpostavljene dimu in drugim emisijam, dokler pristojni organi Ministrstva za okolje in Ministrstva za zdravje ne ugotovijo in objavijo, da je uporaba varna.

 

Napotki in ukrepi za preprečitev in blažitev posledic izpusta utekočinjenega naftnega plina  (UNP) na ljudi v okolici Taluma d.d.

– Prekinite proizvodnjo/ delo.

– Izklopite električno napajanje (glavno stikalo).

– Pokrijte talne odprtine.

– Umaknite se iz nevarnega območja.

– Ne vstopajte v nevarno območje.

– Ne približujte se oblaku plina.

– Pokrijte odkrite dele telesa.

– Ne uporabljajte odprtega ognja.

– Ne vžigajte avtomobila ali drugih motorjev z notranjim izgorevanjem.

– Ne uporabljajte virov vžiga, ki lahko povzročijo eksplozijo.

– Odmaknite se od kanalizacijskih pokrovov/odprtin.

– Pojdite v višja nadstropja stavb.

– Poiščite zaklon za trdno steno.

– Izogibajte se lahkim konstrukcijam in bližini oken.

 

Napotki za preprečitev in blažitev posledic izpusta utekočinjenega naftnega plina  (UNP) na ljudi in premoženje v širši okolici Taluma d.d.

– Ne hodite v bližino mesta intervencije.

– Odprite okna.

– Poiščite zaklon za trdno steno.

– Izogibajte se lahkim konstrukcijam in bližini oken.

– Pokrijte odkrite dele telesa.

– Spremljajte obvestila in se ravnajte po navodilih.

 

Sajast dim

 • površine, ki jih je težko očistiti, pokrijte s polivinilom ali vrtnarsko kopreno (vrtnine)
 • če sušite perilo na prostem, ga pospravite
 • izključite klimatsko napravo in pokrijte zunanjo enoto
 • zaprite okna in vrata
 • izključite prezračevalne naprave, ki sesajo zrak v prostor
 • ostanite v zaprtem prostoru in upoštevajte navodila

 

Prašni delci v atmosferi zaradi nesreče z nevarnimi snovmi

 • ravnaj enako kot pri sajastem dimu

 

Dim požara

 • če sami občutite znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom poiščite zdravniško pomoč

 

Štev.   842-2/2018

Datum;  7.9.2018

Štab CZ

 

Skip to content