Odbori

Občinski svet ima tri do petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori štejejo pet članov. Stalne in občasne komisije ter odbore ima občinski svet za svoja delovna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena. Občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

 • odbor za družbene dejavnosti
 • odbor za varstvo okolja in požarno varnost
 • odbor za gospodarstvo
 • odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
 • odbor za gospodarsko infrastrukturo
 • statutarno-pravna komisija

Člani odborov za mandat 2022-2026:

I. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. V skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namensko porabo in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja skladnost proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta,
 • preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta,
 • preverja skladnost finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • preverja pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim premoženjem,
 • preverja računovodske izkaze.
 • Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, društev ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Člani odbora:

 • Bernardka Jurič, Pleterje 76
 • Romana Jurič, Njiverce, Njiverce vas 5
 • Dragica Drevenšek, Mihovce 52
 • Ksenija Žitnik, Starošince 37/a
 • Jadranko Školnik, Lovrenc na Dr. polju 8/f

II. Krajevni odbori

(Apače, Cirkovce, Kidričevo, Jablane, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dr. polju, Mihovce, Dragonja vas, Njiverce, Pongrce, Starošince, Stražgonjca – Gaj, Strnišče in Šikole)

Občinski svet ustanovi krajevne odbore kot svoja delovna in posvetovalna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Krajevni odbori zlasti:

 • dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena,
 • ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena,
 • izdelujejo programe dela, ki se nanaša na zadeve lokalnega pomena,
 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,
 • sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem območju,
 • sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v kraju, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
 • pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev kraja na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je kraju dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog.
 • Občinski svet lahko s sklepom prenese na krajevni odbor opravljanje določenih zadev iz pristojnosti občine. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva, če je to potrebno. Predhodno si lahko pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Člani krajevnih odborov

Apače

1. Tomaž Vidovič, Apače 300
2. Boštjan Beranič, Apače 111
3. Simon Skledar, Apače 261/a
4. Leon Tašner, Apače 165
5. David Širovnik, Apače 114

Cirkovce

1. Milan Leskovar, Cirkovce 60/g
2. Peter Krajnc, Cirkovce 2/e
3. Pavla Veler, Cirkovce 76

Kungota pri Ptuju

1. Štefan Zupanič, Kungota pri Ptuju 94
2. Zvonko Rozman, Kungota pri Ptuju 110
3. Mišo Pušnik, Kungota pri Ptuju 114

Jablane

1. Franc Frangež, Zgornje Jablane 34/b
2. Anton Cafuta, Zgornje Jablane 18
3. Tomaž Potočnik, Spodnje Jablane 7

Kidričevo

1. Mihael Kocbek, Kidričevo, Mladinska ulica 9
2. Miro Jurovič, Kidričevo, Vlahovičeva ulica 3
3. Vlado Ripak, Kidričevo, Čučkova ulica 3
4. Mark Truden, Kidričevo, Kajuhova ulica 1
5. Aljoša Komljenović, Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 19

Lovrenc na Dravskem polju

1. Rado Furek, Lovrenc na Dr. polju 54
2. Primož Medved, Lovrenc na Dr. polju 15
3. Matjaž Pernat, Župečja vas 14
4. Andrej Švajger, Pleterje 7
5. Boris Spačal, Pleterje 71

 Mihovce-Dragonja vas

1. Viktor Napast, Dragonja vas 15
2. Vincenc Klasinc, Mihovce 32
3. Anton Sagadin, Mihovce 29

 Njiverce

1. Marko Godec, Njiverce, Ob železnici 3
2. Matej Novak, Njiverce, Vegova ul. 20
3. Miran Mandelc, Njiverce, Cesta v Njiverce 18
4. Bojan Jurič, Njiverce, Njiverce-vas 5
5. Tomo Premužič, Njiverce, Njiverce-vas 38

 Pongrce

1. Boštjan Unuk, Pongrce 26/a
2. Janko Beranič, Pongrce 3
3. Uroš Kodrič, Pongrce 2

 Starošince

1. Marko Šijanec, Starošince 21
2. Katja Valentan, Starošince 13/a
3. Zvonko Mesarič, Starošince 36

 Strnišče

1. Darja Korez, Strnišče 4
2. Dejan Plečko, Strnišče 25
3. Marko Juršič, Strnišče 20

 Stražgonjca-Gaj pri Pragerskem

1. Dejan Napast, Spodnji Gaj pri Pragerskem 40
2. Božidar Vovšek, Stražgonjca 22
3. Marjan Prosenjak, Stražgonjca 3

Šikole

1. Matej Kirbiš, Šikole 34
2. Robert Dolenc, Šikole 77
3. Branko Draškovič, Šikole 16

III. Odbor za družbene dejavnosti

Obravnava vprašanja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnostjo, s kulturo, športom, z rekreacijo, zdravstvom in s socialnim varstvom, daje predloge za reševanje stanovanjske problematike.

Člani odbora:

 • Bogdan Potočnik, Sp. Jablane 5, predsednik
 • Iva Cizerl Ferčec, Njiverce, Cesta na Hajdino 22/a, članica
 • Sara Rihtar, Zgornje Jablane 16, članica
 • Branko Valentan, Apače 206,  član
 • Peter Krajnc, Cirkovce 2/e, član

IV. Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Obravnava problematiko v zvezi z varstvom okolja in problematiko požarne varnosti.

Člani odbora:

 • Eva Žunkovič, Njiverce, Cesta v Njiverce 10, predsednica
 • Tadej Strmšek, Zg. Jablane 28,  član
 • Iva Cizerl Ferčec, Njiverce, Cesta na Hajdino 22/a, članica
 • Vladko Meglič, Kidričevo, Lackova ulica 3,  član
 • Vinko Mlakar, Lovrenc na Dr. polju 113/a, član

V. Odbor za gospodarstvo

Obravnava razmere na področju gospodarstva, problematiko zaposlovanja in pogoje za razvoj in pospeševanje vseh gospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerega razvoj je v interesu občine.

Člani odbora:

 • Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30, predsednica
 • Žiga Ciglarič, Cirkovce 74/a, član
 • Anton Drevenšek, Mihovce 52, član
 • Mateja Školnik, Lovrenc na Dr. polju 8/f,  članica
 • Valerija Medved, Pleterje 21, članica

VI. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje.

Člani odbora:

 • Andrej Napast, Cirkovce 12, predsednik
 • Silva Orovič Serdinšek, Lovrenc na Dr. polju 65/b, članica
 • Sara Rihtar, Zg. Jablane 16, članica
 • Anton Drevenšek, Mihovce 52, član
 • Viktor Napast, Dragonja vas 15, član

VII. Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Obravnava problematiko komunalnih javnih služb, javnih cest, poti, javne razsvetljave, vzdrževanja zelenic in javnih površin, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zemljišč, urejanja prostora in načrtovanja.

Člani odbora:

 • Danilo Lendero, Apače 104, predsednik
 • Mijo Sauer, Apače 122, član
 • Nevenka Lupinšek, Kungota pri Ptuju 21, članica
 • Boris Kmetec, Apače 228, član
 • Martin Turk, Šikole 69/a, član

VIII. Odbor za gospodarjenje s premoženjem

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje.

Člani odbora:

 • Silva Orovič Serdinšek, Lovrenc na Dr. polju 65/b, predsednica
 • Žiga Ciglarič, Cirkovce 74/a,  član
 • Boris Kmetec, Apače 228, član
 • Anton Frangež, Zg. Jablane 13, član
 • Marjan Petek, Apače 57, član

IX. Uredniški odbor Ravno Polje

Uredniški odbor skrbi za urejanje in izdajanje javnega glasila Občine Kidričevo z imenom Ravno polje.

Člani odbora:

 •  Ivanka Korez, Starošince 27
 •  Simona Gaiser, Njiverce, Proletarska ulica 27
 •  Zdenka Holc, Kungota pri Ptuju 13
 •  Boštjan Beranič, Apače 111
 •  Marina Valentan, Lovrenc na Dr. polju 75/a

X. Nadzorni svet Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. , javno podjetje

Člani odbora:

 •  Nevenka Lupinšek,
 • Toni Frangež,
 • predstavnik zaposlenih.

 

Skip to content