Javna naročila in razpisi

Javna naročila
Dokumentacija za JN000761/2020-B01-Modernizacija občinskih cest v letu 2020
Datum objave: 11. 2. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2020 10:00
Številka:


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV HUMANITARNIH, INVALIDKSIH IN ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV ZA LETO 2020
Datum objave: 10. 2. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2020 13:00
Številka: 410-18/2020

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV HUMANITARNIH, INVALIDSKIH IN ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTVEV ZA LETO 2020 PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev v višini 8.300 EUR in za program 'mostovi' 1.270 EUR. Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo. Na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, in sicer: - humanitarna, invalidska in zdravstvena društva in organizacije, - društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih dejavnosti. 1. POGOJI SOFINANCIRANJA Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo: - humanitarne, invalidske in zdravstvene organizacije in društva, ki imajo sedež v občini Kidričevo ali so organizirane za več občin in imajo sedež izven občine Kidričevo, katerih progami in/ali projekti se izvajajo na območju Občine Kidričevo in so vanje vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Kidričevo; - imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov; - dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost; - imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino; - posredujejo izjavo, da v organih upravljanja ne sodelujejo svetniki in njihovi ožji družinski člani. Prednost pri sofinanciranju programov imajo društva. Izvajalci, ki na območju občine Kidričevo ne bodo izvajali nobenega programa, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2020. Izvajalci, ki so v letu 2019 uspeli na javnem razpisu in programov niso izvedli, v letu 2020 niso upravičeni do sofinanciranja. Izvajalci humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo, v letu 2020 ne bodo upravičeni do sredstev iz proračuna Občine Kidričevo. 2. MERILA IN KRITERIJI Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: - število članov s stalnim prebivališčem v Občini Kidričevo; - program dela - vrsta in zahtevnost (finančna in organizacijska) načrtovanih aktivnosti; - pomen in dostopnost programa (dostopnost za širšo javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane, popestritev dejavnosti občini); - društvo ima lastni prostor v Občini Kidričevo; - ima sedež v Občini Kidričevo; - izdaja glasila ali biltena. 3. ROK IN NAČIN PRIJAVE Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami. Razpisno dokumentacijo kandidati prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 10.2.2020 do poteka roka za prijavo na javni razpis. Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije ali, ki bodo prispele po razpisnem roku, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Prijavo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA KIDRIČEVO Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - humanitarne dejavnosti 2020 - ne odpiraj' in naslov kandidata ki kandidira na razpisu. Prijave bodo pravočasne, če bodo pripele na sedež Občine Kidričevo najkasneje do 28.2.2020 do 13. ure. Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 2.3.2020. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu prispetja.. Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor programov, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali. Na podlagi poročila odbora za družbene dejavnosti bo občinska uprava Občine Kidričevo izdala sklep o sofinanciranju oziroma sklep o zavrnitvi sofinanciranja. Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 4. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu: OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956. 5. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od datuma odpiranja vlog. Štev.: 410-18/2020-1 Datum: 6.2.2020 Anton Leskovar župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 11. 12. 2020 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.
 
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2020.
 
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.
 
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
 
V. MERILA
         1. sedež:
                         - v občini                                                             10 točk
                         - izven občine                                                      0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
                         - zelo velik (za samo občino)                25 točk              
                         - velik (za samo občino)                                    20 točk
                         - srednji (za samo občino)                                15 točk
                         - lokalni (za posamezno naselje)                     10 točk
                         - ožji (interes prirediteljev)                                5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
         - tri ali večkrat                                                                    15 točk
                         - dvakrat                                                           10 točk
                         - enkrat                                                               5 točk
                         - ne sodelujejo                                                 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
                         - mednarodni                                                 10 točk
                         - državni                                                            8 točk
- regijski                                                                                      6 točk
- občinski                                                                                    4 točk
- krajevni                                                                                     2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
                         - v celoti                                                             10 točk
                         - delno                                                                  5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
                         - v celoti                                                            10 točk
                         - delno                                                                 5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
                         - 40 % - 49 % lastnih sredstev                        15točk
                         - 30 % - 39 % lastnih sredstev                        10 točk
                         - 20 % - 29 % lastnih sredstev                          5 točk
                         - 10 % - 19 % lastnih sredstev                          2 točki
                         - 0 % - 10 % lastnih sredstev                             0 točk
 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.
 
VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2020
 
OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2020 do 31.12.2020. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.
 
VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 
VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 11.12.2020 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2020.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.
 
X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2021 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.
 
XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.
 
 
Številka: 410-6/2020
Datum: 4.2.2020
 
                                                                                                          Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Potekli razpisi