Javna naročila in razpisi

Poziv za javno zbiranje ponudb
JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB(objekt Cirkovce 2/d )
Datum objave: 6. 9. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 25. 9. 2019 23:59
Šifra:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
 
 
JAVNO POVABILO
ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH INFORMATIVNIH PONUDB
 
 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega povabila
 
Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
 
2. Predmet najema
 
Poslovni prostor na naslovu Cirkovce 2/d, ki se nahaja v sklopu nepremičnine parc. št. 250/6, k.o. (430) Cirkovce, v izmeri 151 m2 (brez dvorišča).
 
Izhodiščna cena ni določena.
Varščine se ne določi.
 
Nezavezujoče informativno zbiranje ponudb je javno povabilo, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost organizatorja skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo najemnino izključena.
 
Zbiranje ponudb je informativnega značaja.
 
3. Vrsta pravnega posla
 
Najem nepremičnine iz 2. točke tega javnega povabila. Najem je možen od 1.11.2019 dalje.
 
4. Sklenitev pogodbe
 
Organizator se ne zavezuje skleniti zavezujočega pravnega posla (pogodbe) z najugodnejšim ponudnikom na podlagi tega javnega povabila.
 
5. Podrobnejši pogoji javnega povabila
 
Organizator vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje nezavezujoče informativne ponudbe v skladu z objavljenim javnim povabilom.
 
Ponudnik mora na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z nazivom zadeve 'ponudba v zadevi 3528-2/2019' poslati izpolnjen, lastnoročno podpisan ali poskeniran obrazec, ki je priloga 1 te objave. V obrazcu je potrebno navesti podatke o zainteresiranemu ponudniku, podroben opis bodoče dejavnosti, ki bi jo zainteresirani ponudnik opravljal in predlagano višino mesečne najemnine.
 
Če je ponudba oddana po elektronski pošti, se šteje, da je pravočasna, če je poslana najkasneje do 25.9.2019 do 24.00 ure.
 
Če je ponudba poslana s priporočeno pošiljko po navadni pošti ali oddana osebno na vložišče organizatorja zbiranja ponudb, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja zbiranja ponudb najkasneje do 25.9.2019 do 24.00 ure.
Ponudniki bodo o nadaljnjem postopku obveščeni najkasneje 15 dni po zaključenem javnem povabilu.
 
6. Ogled
 
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega povabila se obrnite na direktorja občinske uprave, Damjana Napasta, telefon 02/799 06 10, e-pošta: obcina@kidricevo.si. Ogled predmeta prodaje je možen izključno po predhodni najavi, in sicer najkasneje do 20.9.2019 do 12.00 ure.
 
7. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)
 
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Občine Kidričevo je priloga te objave.
 
 
Številka: 3528-2/2019
Datum: 4.9.2019
 
 
                                                                                                          Anton LESKOVAR,
                                                                                                          župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Javni pozivi
Poziv za skrbnike drsališča v decembu 2019
Datum objave: 26. 8. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 22. 9. 2019 0:00
Šifra:

Občina Kidričevo poziva društva v Občini Kidričevo, ki so interesenti za SKRBNIKA DRSALIŠČA V DECEMBRU 2019, da podajo prijavo.
 
Vloga za organizacijo prireditve mora vsebovati:
-podatke o organizatorju - interesentu,
-odgovorno oseba s telefonsko številko,
-predvideni tedenski termin, ko bi bili skrbniki osrednjega ali pomožnega prodajnega mesta.
 
Na voljo so termini od 25.11.2019 do 5.1.2020.
 
Občina Kidričevo bo organizatorju prireditve nudila:
- brezplačno uporabo hiške za prodajo pijače in hrane.
 
Organizator prireditve mora zagotoviti:
- 3 do 5 oseb za postavitev in pospravljanje šotora,
- zadostno število oseb(min. 10 oseb) za strežbo hrane in pijače,
- strežbo pijače na dveh prodajnih mestih v času prireditev,
- skrb za čiščenje ledu na drsališču in čistočo na prireditvenem prostoru,
- kurjenje v hiški 'Zvezdne vile' v času prireditev,
- kurjenje na odprtem kurišču na sami prireditvi,
- predaja ključev ob najemu hiške 'Zvezdne vile' in kurjenje,
- brezplačno pijačo in hrano za izvajalce programa in reditelje (v normalnih količinah),
- druge naloge in opravila na zahtevo občine.
 
Okvirni datumi prireditev:
-              Otvoritev nove drsalne steze 29.11.2019
-              Miklavž 6.12.2019
-              Dogodek 13.12.2019
-              Božičkovanje 20.12.2019
-              Žive jaslice 23.12.2019
-              Otroško silvestrovanje 28.12.2019
-              Novoletna juha 1.1.2020
-              Zabava z živo glasbo 4.1.2020
 
 
Rok za oddajo vlog je 22. 9. 2019. Vloge je potrebno poslati na obcina@kidricevo.si. Pred izbiro skrbnikov bo z interesenti opravljen skupni razgovor, predvidoma 26.9.2019.
 
Dodatne informacije dobijo interesenti pri Zdenki Frank, tel. 041 746 956.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2019/2020
Datum objave: 31. 7. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 4. 10. 2019 0:00
Šifra:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI  RAZPIS
za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2019/2020
 
 
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine študentom za študijsko leto 2019/2020.
Žepnina za študenta znaša 30 EUR na mesec.
Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. oktobra 2019 do 31. julija 2020. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.
 
2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejema žepnine imajo študentje, ki;
- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;
- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;
- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,
- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,
- imajo statut študenta,
- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 - statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),
- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo.
 
Aktivni član društva se po tem razpisu štejejo študentje, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi študentje, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo  v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.
Kot aktivni član društva se ne upoštevajo študentje, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.
 
3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2019/2020;
- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;
- originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo;
- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).
 
 
4. Roki in način prijave na javni razpis:
Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 1. avgusta 2019 do poteka roka za oddajo vloge.
 
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 4. oktobra 2019, s pripisom: žepnine za študente 2019/2020.  
 
5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 25. oktobra 2019, ki bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.
 
Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe.
 
Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.
 
Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2019.
Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju študijskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, študentje, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10 dalje v tekočem mesecu.
 
Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank)  (02) 799 06 13.
 
 
 
Štev. 410-63/2019-1
Datum: 25.7.2019
 
 
 
 
                                                                                                                                             Anton Leskovar;
 
                                                                                                                                             župan
                                                                                                                                             Občine Kidričevo


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 11:00
Razpis se zaključi: 6. 12. 2019 12:00
Šifra: 410-15/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.
 
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2019.
 
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2019 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.
 
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
 
V. MERILA
         1. sedež:
                         - v občini                                                             10 točk
                         - izven občine                                                      0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
                         - zelo velik (za samo občino)                25 točk              
                         - velik (za samo občino)                                    20 točk
                         - srednji (za samo občino)                                15 točk
                         - lokalni (za posamezno naselje)                     10 točk
                         - ožji (interes prirediteljev)                                5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
         - tri ali večkrat                                                                    15 točk
                         - dvakrat                                                           10 točk
                         - enkrat                                                               5 točk
                         - ne sodelujejo                                                 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
                         - mednarodni                                                 10 točk
                         - državni                                                            8 točk
- regijski                                                                                      6 točk
- občinski                                                                                    4 točk
- krajevni                                                                                     2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
                         - v celoti                                                             10 točk
                         - delno                                                                  5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
                         - v celoti                                                            10 točk
                         - delno                                                                 5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
                         - 40 % - 49 % lastnih sredstev                        15točk
                         - 30 % - 39 % lastnih sredstev                        10 točk
                         - 20 % - 29 % lastnih sredstev                          5 točk
                         - 10 % - 19 % lastnih sredstev                          2 točki
                         - 0 % - 10 % lastnih sredstev                             0 točk
 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.
 
VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2019
 
OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2019 do 31.12.2019. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.
 
VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 
VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 6.12.2019 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2019.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.
 
X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2020 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.
 
XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.
 
 
Številka: 410-15/2019
Datum: 25.3.2019
 
                                                                                                                        Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:47
Razpis se zaključi: 30. 10. 2019 12:00
Šifra: 410-14/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavlja
 
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI
V LETU 2019
 
1. PREDMET RAZPISA
 
Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019 v višini 1.500,00 EUR.
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.
 
2. IZVAJALCI PROGRAMA
 
Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:
•       društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.
 
Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.
 
3. POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
•       imajo za prijavljene dejavnosti,
zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.
 
Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.
 
4. VSEBINA PROGRAMA
 
Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.
 
5. VIŠINA SOFINANCIRANJA
 
Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza. 
 
6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.
 
Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.
 
Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:
 
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo
 
Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - gostovanje v tujini 2019- ne odpiraj' in naslov izvajalca programa.
 
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. oktobra 2019 do 12. ure.
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.
 
Komisija, ki jo bo imenoval župan,  bo odprla in pregledala prejete vloge v roku tridesetih dniod zaprtja razpisa.
 
Na podlagi poročila komisije bo občinska uprava izdala sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
7. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.
 
8. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.
 
Štev. 410-14/2019
Dne   22.3.2019
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo

 Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje delovanja programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:45
Razpis se zaključi: 30. 10. 2019 12:00
Šifra: 410-10/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
 
JAVNI  RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2019
 
1. PREDMET RAZPISA:
 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:
 
-        organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma,
-        izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),
-        izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,
-        ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,
-        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
-        organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma,
-        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
-        sofinanciranje redne dejavnosti društev s turističnimi aktivnostmi na območju Občine Kidričevo s sedežem v Občini Kidričevo,
-        izbor organizatorjev in sofinanciranje pomembnejših turističnih prireditev, ki bodo izvedeni v letu 2019 in sicer: Ocenjevanje podeželskih dobrot, Žegnanje konj v Župečji vasi, Zahvala polju v Starošincah
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:
-programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,
-        programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.
 
2. POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:
-        turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;
-       druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije na območju Občine Kidričevo in imajo sedež v občini Kidričevo;
-        imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;
-        dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;
-        imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;
-        udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce brezplačna..
 
3. VIŠINA SREDSTEV
 
Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša, 7.300,00 EUR. Višina sredstev je namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin:
-        delovanje turističnih in podobnih društev 600,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '18. Ocenjevanje podeželskih dobrot' 600,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '22. Žegnanje konjev v Župečji vasi' 900,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '13. Zahvala polju v Starošincah' 1.800,00 EUR,
-        organizacijo ostalih vsebin v višini od 50,00 do 300,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinanciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.
 
4. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI
 
1.      Merila za delovanje turističnih in podobnih društev
Financira se dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Kidričevo in pospešujejo razvoj turizma na območju Občine Kidričevo, so registrirana kot turistična oz. se večina njihovega delovanje nanaša na področje turizma. Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi skupnega števila točk.
 
MERILO           TOČKE
Predloženo letno poročilo za preteklo leto                       0 - 10 točk
Finančno poročilo in poročilo predsednika za preteklo leto                                                                                                       0 - 10 točk
Poročilo o sodelovanju z drugimi društvi v občini, regiji, državi (obvezno navesti, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali, kako ste zastopali občino in svoje društvo …..)                                                                              0 - 10 točk
Poročilo o mednarodnem sodelovanju (obvezno navesti, kje v tujini je potekalo mednarodno sodelovanje, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali v tujini, kako ste zastopali občino v tujini…..)                                                0 - 10 točk
Število članov društva s plačano članarino iz občine Kidričevo
1 - 10 članov                 3 točke
 
11 - 20 članov               5 točk
 
21 - 35 članov               8 točk
 
nad 36 članov                 10 točk
 
Izvedba prireditev v občini Kidričevo                               0 - 10 točk
Društvo dela v javnem interesu                                               10 točk
Pomembnost in dostopnost programov širši javnosti         
                                                                                                0 - 10 točk
 
2.      Merila za organizacijo prireditve '18. Ocenjevanje podeželskih dobrot'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
         Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej.
 
3.      Merila za organizacijo '22. Žegnanje konjev v Župečji vasi'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2.   Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3.   Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
         Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej.
 
4.      Merila za organizacijo '13. Zahvala polju v Starošincah'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2.      Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3.   Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.
 
5.      Merila za organizacijo ostalih vsebin
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program vsebine
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora je ponudijo najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji vsebine, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinaciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.
 
5.  ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
 
Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - sofinanciranje programov turizma 2019 - ne odpiraj' in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.
 
Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019 do 12. ure, razen za organizacijo ostalih vsebin, ko je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 30. oktobra 2019 do 12 ure. 
 
Odpiranje vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 14. maja 2019. Odpiranje prijav za ostale vsebine pa v roku 45 dni od oddajo prijav na javni razpis. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
 
Prijave, ki bodo prispele po roku razpisa, se ne bodo odpirale in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
 
Na podlagi poročila odbora za gospodarstvo bo  občinska uprava izdala   sklep o sofinanciranju programov ali  sklep o zavrženju vloge za  prepozno prispele ali tiste, ,ki niso bile dopolnjene v roku.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 1.4. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.
 
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Izvajalec izpolni ustrezen obrazec glede na vsebino programa, za vsak posamezni program. Če izvajalec izvaja več programov pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program. Izvajalec ne izpolni obrazcev za vsebine, na katere ne kandidira s svojim programom, ter jih ne prilaga k prijavi.
 
6. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.
 
7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.
 
Štev.: 410-10/2019
Datum:   22.3.2019 
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo


 

Potekli razpisi