Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2022
Datum objave: 13. 1. 2022 14:44
Razpis se zaključi: 21. 1. 2022 11:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022,Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2022

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje vsebin Centrov za družine.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oz. prijavitelji:

- da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Kidričevo in da program aktivno vključuje občane Občine Kidričevo;

- da so registrirani za dejavnosti socialnega varstva, in sicer:
SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 - Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 - dejavnosti invalidskih organizacij;
- da so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;
- da imajo sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o sofinanciranju vsebin Centrov za družino;

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;

- da imajo izvajalci vsebin, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15).

Pravico do sofinanciranja vsebin Centrov za družine imajo:

- javni zavodi, društva in ustanove, ki imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 - ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 - ZDru-1).

Merila in kriteriji za izbor:
Izbrane vsebine bodo sofinancirane, glede na spodaj navedeno:

a) Ciljne skupine uporabnikov centra
- center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja 20 točk
- center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja 10 točk

b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra
- povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri 5 točk
- povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur 10 točk
- povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur 20 točk

c) Metode dela
- večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela 10 točk
- delo tudi s posamezniki - individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev - prostovoljcev 10 točk
- timsko delo 10 točk
- redno izvajanje intervizije oz. supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce - mentorje posameznih aktivnosti 10 točk

d) Dejavnosti v centru
- izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela, ….) 10 točk
- rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre,….) 5 točk
- razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje,….) 5 točk
- INFO točka za vse generacije 20 točk

e) Prostovoljstvo
- v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev 5 točk
- v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev 10 točk
- v dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev 20 točk

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti: 13.500,00 EUR - postavka 109201 Centri za družine.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31.12.2022.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo v sprejemno pisarno občine prispeti do petka, 21.01.2022 do 11. ure, v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ-Javni razpis - Centri za družine -2022'.


Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je sprejeta sprejemni pisarni Občine Kidričevo do petka, 21.01.2022 do 11 ure.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v petek, 21.01.2022 v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ob 12. uri.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v
roku 3 dni od oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete v ponedeljek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 15.00 uro, v sredo med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 17.00 uro in v petek med 8.00 in 13.00 uro, v sprejemni pisarni ali na spletni strani www.kidricevo.si;

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju;

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Občini Kidričevo pri mag. Mojci MEŠKO,tel. 02 799 06 21.


Datum: 13.01.2022


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2022
Datum objave: 12. 1. 2022 9:30
Razpis se zaključi: 11. 2. 2022 12:00
Številka:


Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2022 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavljaJAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2022


1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2022.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2. IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letni programov športa v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:
športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2022 nameni 64.800,00 EUR.

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, in sicer v naslednjem obsegu

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 2.000,00 eur
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni
in vrhunski šport 38.800,00 eur
- kakovostni šport 10.000,00 eur
- športna rekreacija 4.000,00 eur
- delovanje društev 4.000,00 eur
- delovanje športne zveze 6.000,00 eur.


Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Vsak izvajalec lahko posameznega udeleženca v športnem programi prijavi le enkrat. V kolikor izvajalec tega ne bo upošteval, se bo vloga za tak program zavrnila.

Prijave morajo biti izpolnjene natančno, brez prekrivanja terminov z različnimi programi športa in strokovnim kadrom. V kolikor prijavitelj tega ne bo upošteval, se bo vloga za tak program zavrnila.

Izvajalec, ki bo prijavil programe, za katere ne bo imel sklenjene najemne pogodbe za športni objekt vadbe, razen, če uporablja lastni prostor, se vloga za tak program zavrne.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2022 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 11. februarja 2022 do 12. ure.


Odpiranje vlog bo opravila komisija 16. februarja 2022. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 12. januarja 2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.
Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.Štev.: 671-11/2021-6
Datum: 11.1.2022


Anton Leskovar
župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2022
Datum objave: 10. 1. 2022 12:14
Razpis se zaključi: 4. 2. 2022 12:00
Številka:OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2022


1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2022.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2.IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1. kulturna in prosvetna društva s sedežem v občini Kidričevo
2. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo

3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Kidričevo,
- da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo,
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
- da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj eno leto oziroma niso v letu 2021 izvedla programa.

Društvo oziroma sekcija, ki v letu 2021 programa, s katerim je uspela na razpisu v letu 2021 ni izvedla, nima pravice kandidirati na tem razpisu (2 odstavek 9. člena pravilnika) razen, če programa ni mogla izvesti zaradi razglašene epidemije, je pa podoben program izvajala v letu 2020.

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2022 nameni 30.490 EUR.

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin, 16.859 eur
2. gledališke in lutkovne dejavnosti 1.076 eur
3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 5.381 eur
4. delovanje zveze kulturnih društev, 3.587 eur
5. delovanje kulturnih društev, 3.587 eur

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2022 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 4. februarja 2022, do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 10. februarja 2022. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 10. januarja 2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Na podlagi poročila komisije za vodenje postopka JR, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.


Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.Štev: 610-2/2021-5
Dne 6.1.2022Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo 

Potekli razpisi

Skip to content