Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov v Občini Kidričevo v letu 2023
Datum objave: 23. 5. 2023 9:03
Razpis se zaključi: 2. 6. 2023 12:00
Številka: 410-62/2023

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22-ZZNŠPP in 149/22) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/22 in 30/23) objavljamo


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov
v Občini Kidričevo v letu 2023


1. Naročnik: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov v Občini Kidričevo v letu 2023.

3. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo sedež na območju občine Kidričevo, so registrirana najmanj pet let in nimajo sovjih društvenih prostorov, prostorov v najem ali v uporabi s strani Občine Kidričevo ali imajo svoje prostore na območju občine Kidričevo in jih želijo razširiti.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- investicija se je lahko začela v letu 2023 in mora biti zaključena v letu 2023,
- prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 20 % vrednosti investicije,
- dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
- finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja porabijo na podlagi tega javnega razpisa v letu 2023.

5. Merila za sofinanciranje
Občina Kidričevo bo sofinancirala izgradnjo društvenih prostorov prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti dve ponudbi ali predračuna za investicijo v objekt. Občina Kidričevo bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov, je 4.300 evrov.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 084003.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023.

8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kidričevo.

Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.kidricevo.si.

9. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je do 23.5.2023 do 2.6.2023 do 12. ure.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti oddana na naslov:
Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: 'NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - IZGRADNJA DRUŠTVENIH PROSTOROV 2023' in naslov predlagatelja. Vloge, ki bodo oddane na pošto zadnji dan za oddajo razpisa, bodo prepozne.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Kidričevo v predpisanem roku.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.

Razpis in obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si

11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov občine Kidričevo v letu 2023 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Kidričevo.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov humanitarnih programov izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju izgradnje društvenih prostorov v Občini Kidričevo za leto 2023.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 02 799 06 13 pri Zdenki Frank oz. po elektronski pošti: zdenka.frank@kidricevo.si v času uradnih ur.Štev.: 410-62/2023-1
Datum: 23.5.2023
Anton Leskovar;

župan
Občine KidričevoJavni razpisi
R A Z P I S za financiranje letovanja otrok iz Občine Kidričevo v letu 2023
Datum objave: 26. 4. 2023 12:08
Razpis se zaključi: 31. 5. 2023 0:00
Številka: 410-22/2023

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22-ZZNŠPP in 149/22) objavljamo


R A Z P I S
za financiranje letovanja otrok
iz Občine Kidričevo v letu 20231. PREDMET RAZPISA

Občina Kidričevo razpisuje financiranje letovanja otrok iz Občine Kidričevo v PACUGU pri Portorožu.


Letovanje otrok bo organizirano v dveh terminih, in sicer:

- od 22.7.2023 do 29.7.203 in
- od 19.8.2023 do 26.8.2023.

Na razpisu lahko sodelujejo starši osnovnošolskih otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kidričevo in so v letu 2023 zaključili vsaj 1. razred osnovne šole.

V letu 2023 bomo omogočili letovanje 20 otrokom, v vsakem terminu po 10 otrok.

Letovanje otrok je za starše brezplačno.

2. MERILA ZA IZBOR IN TOČKOVANJE

Starši podajo prijavo na razpis na podlagi Prijave za letovanje, katera je objavljena na spletni strani občine www.kidricevo.si, ali jo dobijo v sprejemni pisarni Občine Kidričevo in osnovni šoli.

K prijavi je potrebno priložiti:
- izjavo starša oz. skrbnika,
- izjavo, da otrok še ni bil na morju,
- izjavo, da otrok v letu 2023 ne bo šel na morje,
- dokazila o prejetih dohodkih družine v zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge,
- potrdilo o stalnem prebivališču starša/skrbnika in otroka.


Prednost pri letovanju otrok bodo imeli otroci, ki:

- otrok še nikoli ni bil na morju 70 točk
- otrok letos ne bo šel na morje, je pa bil v preteklih letih 25 točk
- otrok še ni imel subvencioniranega letovanja v preteklih letih 30 točk
- otrok je zaključil višji razred osnovne šole 2-18 točk
(otrok, ki je zaključil 1. razred, 2 točki, … 9. razred, 18 točk)
- dohodek na družinskega člana znaša do 300,00 eur 15 točk
- dohodek na družinskega člana znaša od 301,00 do 350,00 eur 10 točk
- dohodek na družinskega člana znaša od 351,00 do 400,00 eur 5 točk
- dohodek na družinskega člana znaša od 401,00 do 450,00 eur 1 točka
- dohodek na družinskega člana znaša nad 450,00 eur 0 točk

Dohodek se upošteva glede na neto znesek na družinskega člana.

Prednost bodo imeli otroci, ki bodo dosegli višje število točk. V primeru istega števila točk, bo med zadnjima/i prostima/i mestoma/i odločil žreb.

Starši bodo dobili podrobne informacije glede same organizacije letovanja pred odhodom na letovanje.

Letovanje otrok bomo organizirali skupaj s podjetjem Talum Kidričevo in Boxmark Leather. Starši otrok, ki so zaposleni v Talumu ali Boxmark Leather, ne morejo kandidirati za letovanje otrok po tem razpisu.

3. ROK PRIJAVE

Vloge z vsemi prilogami je potrebno poslati na Občino Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, do srede, 31.5.2023. Prijave, ki bodo prispele po roku, bomo obravnavane smo v primeru, da bodo še prosta mesta.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Kidričevo pri gospe Zdenki Frank, tel. 799 06 13 ali 041 746 956.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in bodo s sklepom zavržene.Štev. 410-22/2023-3
Dne 26.4.2023


Anton Leskovar

župan
Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2023
Datum objave: 27. 1. 2023 10:48
Razpis se zaključi: 11. 12. 2023 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2022) Občina Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2023

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2023 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2023.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2023 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točk
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
- ne prispevajo 0 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točk
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 6,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2023

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2023 do 31.12.2023. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 11.12.2023 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2023.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2023 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-6/2023
Datum: 27.1.2023

Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo 

Potekli razpisi

Skip to content