Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2018
Datum objave: 21. 9. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 1. 10. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018,Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja


Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2018

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje vsebin Centrov za družine.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oz. prijavitelji:
- da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Kidričevo in da program aktivno vključuje občane Občine Kidričevo;
- da so registrirani za dejavnosti socialnega varstva, in sicer:
SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 - Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 - dejavnosti invalidskih organizacij;
- da so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;
- da imajo sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o sofinanciranju vsebin Centrov za družino v letu 2018;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
- da imajo izvajalci vsebin, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15).

Pravico do sofinanciranja vsebin Centrov za družine imajo:

- javni zavodi, društva in ustanove, ki imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 - ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 - ZDru-1).

Merila in kriteriji za izbor:
Izbrane vsebine bodo sofinancirane, glede na spodaj navedeno:

a) Ciljne skupine uporabnikov centra
- center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja 20 točk
- center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja 10 točk

b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra
- povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri 5 točk
- povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur 10 točk
- povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur 20 točk

c) Metode dela
- večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela 10 točk
- delo tudi s posamezniki - individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev - prostovoljcev 10 točk
- timsko delo 10 točk
- redno izvajanje intervizije oz. supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce - mentorje posameznih aktivnosti 10 točk

d) Dejavnosti v centru
- izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela, ….) 10 točk
- rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre,….) 5 točk
- razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje,….) 5 točk
- INFO točka za vse generacije 20 točk

e) Prostovoljstvo
- v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev 5 točk
- v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev 10 točk
- v dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev 20 točk

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti: 13.500,00 EUR - postavka 109201 Centri za družine.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca oktobra 2018. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31.12.2018.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 01.10.2018. v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ali poslane po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

s pripisom 'Ponudba - NE ODPIRAJ' in z oznako 'Javni razpis - Centri za družine - 2018'.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 03.10.2018 v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ob 12. uri.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v
roku 5 dni od oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete v ponedeljek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 15.00 uro, v sredo med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 17.00 uro in v petek med 8.00 in 13.00 uro, v sprejemni pisarni ali na spletni strani www.kidricevo.si;

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju;

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Občini Kidričevo pri mag. Mojci MEŠKO,tel. 02 799 06 21.


Datum:20.09.2018
Številka: 410-106/2018-1


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo

Javni natečaji
JAVNI NATEČAJ ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO - VIŠJI REFERENT
Datum objave: 19. 9. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 27. 9. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar, 65/08 in 40/12 - ZUJF), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta


VIŠJI REFERENT

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- končano najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja);
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZUP opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:
- vodenje predpisanih evidenc in pripravi informacij na njihovi podlagi;
- izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu;
- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji;
- likvidatorska opravila;
- knjiženje knjigovodskih listin;
- obračun plač;
- obračun sejnin;
- izstavljanje računov;
- vodenje drugih zahtevnejših evidenc;
- opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti..

Prijava mora vsebovati:
1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:
- izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
- izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu);
- izpolnjevanje pogoja o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
- izpolnjevanje pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil);
2. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kidričevo pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da obrazec za prijavo vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji referent opravljal v nazivu višji referent III, z možnostjo napredovanja v višja naziva višji referent II in višji referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Nastop dela: predvidoma 3.1.2019.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: 'za javni natečaj višji referent', na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kidričevo ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 90 dni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Kidričevo, http://www.kidricevo.si/.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Damjan Napast, dir. občinske uprave na tel. številki: 02/799 06 11.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 100-20/2018
Datum: 19.9.2018


Občina Kidričevo

Javni natečaji
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA - OBČNISKI URBANIST
Datum objave: 18. 9. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 28. 9. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar, 65/08 in 40/12 - ZUJF), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta


VIŠJI SVETOVALEC - OBČINSKI URBANIST

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- končano najmanj visoko strokovno izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo;
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
- opravljen strokovni izpit za pooblaščenega prostorskega načrtovalca ali pooblaščenega arhitekta;
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Delovno področje:
- naloge urejanja prostora iz občinske pristojnosti, kot so:
• priprava in vodenje postopkov za pripravo prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev na občinski in medobčinski ravni,
• sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov,
• sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države,
• določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
• načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti,
• izvajanje prostorskih ukrepov in posameznih nalog zemljiške politike na lokalni ravni (razvoj stavbnih zemljišč - določanje razvojnih stopenj nezazidanih stavbnih zemljišč, varovanje stavbnih zemljišč),
• izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema,
- strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
- skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
- skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
- izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve v skladu z Zakonom o urejanju prostora,
- podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti,
- priprava mnenj, ki se posredujejo pripravljavcem sorodnega predpisa glede vpliva sorodnega predpisa, z uveljavitvijo katerega se bodo na določenem območju spremenile in dopolnile določbe in vsebine tam veljavnega prostorskega izvedbenega akta ali bo sorodni predpis neposredno vplival na njegovo izvedljivost,
- izdaja soglasij za spreminjanje meje parcele na podlagi zahteve lastnika nepremičnine ali geodetskega podjetja,
- sodelovanje v postopkih legalizacije objektov,
- priprava poročila o prostorskem razvoju na območju občin,
- priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine,
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevanih gradiv,
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Prijava mora vsebovati:
1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:
- izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
- izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu);
- izpolnjevanje pogoja o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
- izpolnjevanje pogoja o opravljenem strokovnem izpitu za pooblaščenega prostorskega načrtovalca ali pooblaščenega arhitekta;
2. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kidričevo pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da obrazec za prijavo vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec - občinski urbanist opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višja naziva višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom v trajanju 6 mesecev. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Nastop dela: 1.1.2019.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: 'za javni natečaj višji svetovalec - občinski urbanist', na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Kidričevo ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 90 dni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Kidričevo, http://www.kidricevo.si/.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Damjan Napast, dir. občinske uprave na tel. številki: 02/799 06 11.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 110-1/2018
Datum: 18.9.2018


Občina Kidričevo

Javni pozivi
Poziv za skrbnike drsališča v decembru 2018
Datum objave: 30. 8. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 23. 9. 2018 0:00
Šifra:

Občina Kidričevo poziva društva v Občini Kidričevo, ki so interesenti za SKRBNIKA DRSALIŠČA V DECEMBRU 2018, da podajo prijavo.

Vloga za organizacijo prireditve mora vsebovati:
-podatke o organizatorju - interesentu,
-odgovorno oseba s telefonsko številko,
-predvideni tedenski termin, ko bi bili skrbniki. Na voljo so termini od 26.11.2018 do 30.12.2018.


Občina Kidričevo bo organizatorju prireditve nudila:
- brezplačno uporabo hiške za prodajo pijače in hrane.

Organizator prireditve mora zagotoviti:
-3 do 5 oseb za postavitev in pospravljanje šotora,
-zadostno število oseb(min. 10 oseb) za strežbo hrane in pijače,
- strežbp pijače na dveh prodajnih mestih v času prireditev,
-skrb za čiščenje ledu na drsališču in čistočo na prireditvenem prostoru,
-kurjenje v hiški 'Zvezdne vile' v času prireditev,
-kurjenje na odprtem kurišču na sami prireditvi,
-predaja ključev ob najemu hiške 'Zvezdne vile' in kurjenje,
- brezplačno pijačo in hrano za izvajalce programa in reditelje (v normalnih količinah),
-druge naloge in opravila na zahtevo občine.

Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2017. Vloge je potrebno poslati na obcina@kidricevo.si. Pred izbiro skrbnikov bo z interesenti opravljen skupni razgovor, predvidoma 27.9.2018.

Dodatne informacije dobijo interesenti pri Zdenki Frank, tel. 041 746 956.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2018/2019
Datum objave: 30. 7. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 5. 10. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18) Občina Kidričevo objavlja


JAVNI RAZPIS
za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2018/2019


1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine študentom za študijsko leto 2018/2019.
Žepnina za študenta znaša 30 EUR na mesec.
Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. oktobra 2018 do 31. julija 2019. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.

2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejema žepnine imajo študentje, ki;
- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;
- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;
- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,
- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,
- imajo statut študenta,
- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 - statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),
- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo.

Aktivni član društva se po tem razpisu štejejo študentje, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi študentje, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.
Kot aktivni član društva se ne upoštevajo študentje, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.

3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/2019;
- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;
- originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo;
- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).


4. Roki in način prijave na javni razpis:
Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 30. Julija 2018 do poteka roka za oddajo vloge.

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 5. oktobra 2018, s pripisom: žepnine za študente 2018/2019.

5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 25. oktobra 2018, ki bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe.

Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.

Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2018.
Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju študijskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun ali poslani vrednostni boni Sternthal, najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec.

Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank) (02) 799 06 13.Štev. 410-83/2018
Datum: 30.7.2018
Anton Leskovar;

župan
Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2018
Datum objave: 19. 2. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 3. 12. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2018 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2018.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točke
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2018.

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2018 do 31.12.2018. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 3.12.2018 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2018.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2019 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-33/2018
Datum: 19.2.2018


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo, l.r.

 

Potekli razpisi