Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI  RAZPIS za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2020/2021
Datum objave: 7. 9. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 5. 10. 2020 0:00
Številka:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18) Občina Kidričevo objavlja 
 
 
JAVNI  RAZPIS
za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2020/2021
 
 
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine študentom za študijsko leto 2020/2021.
Žepnina za študenta znaša 30 EUR na mesec. 
Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. oktobra 2020 do 31. julija 2021. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.
 
2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejema žepnine imajo študentje, ki;
- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo; 
- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik; 
- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,
- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,
- imajo statut študenta,
- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 - statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),
- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo. 
 
Aktivni član društva se po tem razpisu štejejo študentje, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi študentje, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo  v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.
Kot aktivni član društva se ne upoštevajo študentje, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.
 
3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2020/2021;
- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;
- originalno potrdilo o aktivnem članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo;
- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).
 
 
4. Roki in način prijave na javni razpis:
Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 7. septembra 2020 do poteka roka za oddajo vloge. 
 
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 5. oktobra 2020, s pripisom: žepnine za študente 2020/2021.  
 
5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 31. oktobra 2020, ki bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.
 
Vsak študent bo ob oddaji vloge prejel šifro, s katero se bo vodil v izdani skupni odločbi.
 
Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba. 
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe. 
 
Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene. 
 
Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2020.
Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju študijskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, študentje, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10 dalje v tekočem mesecu, vendar najdlje do 30.9.2021. 
 
Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank) (02) 799 06 13. 
 
 
 
Štev. 410-90/2020-1
Datum: 4.9.2020
 
 
                                                                                                                                             Anton Leskovar;
 
                                                                                                                                             župan
                                                                                                                                             Občine Kidričevo 
 Javni razpisi
JAVNI  RAZPIS za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2020/2021
Datum objave: 7. 9. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 30. 9. 2020 0:00
Številka:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18) Občina Kidričevo objavlja 
 
 
JAVNI  RAZPIS
za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2020/2021
 
 
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine dijakom za šolsko leto 2020/2021. 
Žepnina za dijake znaša 20 EUR na mesec. 
Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. septembra 2020 do 30. junija 2021. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.
 
2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki;
- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo; 
- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik; 
- v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe; 
- imajo status dijaka; 
- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo. 
 
Kot aktivni člani društva se po tem razpisu štejejo dijaki, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi dijaki, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo  v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.
Kot aktivni član društva se ne upoštevajo dijaki, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.
 
3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- originalno potrdilo o šolanju;
- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;
- originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo;
- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).
 
 
4. Roki in način prijave na javni razpis:
Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 7. septembra do poteka roka za oddajo vloge. 
 
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 30. septembra 2020, s pripisom: žepnine za dijake 2020/2021.  
 
5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 30. oktobra 2020, in bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.
 
Vsak dijak bo ob oddaji vloge prejel šifro, s katero se boste vodili v izdani skupni odločbi. 
 
Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba. 
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe. 
 
Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene. 
 
Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec september in oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2020.
Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, dijaki, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10. dalje v tekočem mesecu, vendar najdlje do 30.8.2021.  
 
Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank) (02) 799 06 13. 
 
 
 
Štev. 410-91/2020-1
Datum: 4.9.2020
 
 
                                                                                                                                             Anton Leskovar;
 
                                                                                                                                             župan
                                                                                                                                             Občine Kidričevo Javni pozivi
Javna razprava - Odlok o predlogih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kidričevo.
Datum objave: 28. 8. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 27. 9. 2020 0:00
Številka:

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) Občina Kidričevo daje v 
 
 
J a v n o   r a z p r a v o
 
 
Odlok o predlogih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kidričevo.
 
V javni razpravi lahko sodelujejo osebe, ki imajo v Občini Kidričevo stalno prebivališče. 
 
Omenjeni odlok se daje v 30 dnevno javno razpravo, ki traja od 28.8.2020 do vključno 27.9.2020. 
 
V času javne razprave je možno na predlog odloka podati pripombe in mnenja. 
 
Pripombe in mnenja se podajo na priloženem obrazcu. 
 
Pripombe in mnenja se pošljejo  na e-mail: zdenka.frank@kidricevo.si
 
 
Štev. 007-5/2020
Dne  28.8.2020
 
                                                                                                                      Anton Leskovar;
 
                                                                                                                      župan
                                                                                                                      Občine Kidričevo
 
Priloge: http://old.kidricevo.si/javno/Karte.zip
 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 11. 12. 2020 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.
 
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2020.
 
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.
 
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
 
V. MERILA
         1. sedež:
                         - v občini                                                             10 točk
                         - izven občine                                                      0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
                         - zelo velik (za samo občino)                25 točk              
                         - velik (za samo občino)                                    20 točk
                         - srednji (za samo občino)                                15 točk
                         - lokalni (za posamezno naselje)                     10 točk
                         - ožji (interes prirediteljev)                                5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
         - tri ali večkrat                                                                    15 točk
                         - dvakrat                                                           10 točk
                         - enkrat                                                               5 točk
                         - ne sodelujejo                                                 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
                         - mednarodni                                                 10 točk
                         - državni                                                            8 točk
- regijski                                                                                      6 točk
- občinski                                                                                    4 točk
- krajevni                                                                                     2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
                         - v celoti                                                             10 točk
                         - delno                                                                  5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
                         - v celoti                                                            10 točk
                         - delno                                                                 5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
                         - 40 % - 49 % lastnih sredstev                        15točk
                         - 30 % - 39 % lastnih sredstev                        10 točk
                         - 20 % - 29 % lastnih sredstev                          5 točk
                         - 10 % - 19 % lastnih sredstev                          2 točki
                         - 0 % - 10 % lastnih sredstev                             0 točk
 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.
 
VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2020
 
OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2020 do 31.12.2020. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.
 
VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 
VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 11.12.2020 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2020.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.
 
X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2021 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.
 
XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.
 
 
Številka: 410-6/2020
Datum: 4.2.2020
 
                                                                                                          Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Potekli razpisi