Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2020 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja
Datum objave: 1. 12. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 4. 12. 2020 0:00
Številka:

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo (v nadaljevanju: pravilnik; Uradno glasilo slovenskih občin, št.29/2016), Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020, objavlja Občina Kidričevo
 
 
 
JAVNI RAZPIS
za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2020-
 
Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja
 
 
 
 

 1. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Kidričevo na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. 
 
 

 1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

             
 
Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 0422 IZOBRAŽEVNJE V KMETIJSTVU.
 
Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša  2.500,00 EUR  in je predviden za naslednje namene:
 
UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13)
 
III. KUMULACIJA
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
 

 1. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih  13., 14., 15., 16., 17. in 18.  pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 16, 21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

 

 1. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

 

 1. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

 

 1. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z  istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

 
 
 
 
IV. VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMOČI, CILJI UKREPOV, 
      UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI DO POMOČI PRI POSAMEZNIH 
      UKREPIH, POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI TER INTENZIVNOST POMOČI 
 
UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13)
 
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti/dejavnosti in programov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
(2) Cilj ukrepa je ohraniti delovanje društev oziroma združenj ter omogočanje izvedbe njihovih programov dela oziroma posameznih nalog in/ali projektov.
(3) Upravičeni stroški:
- stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij.
Za upravičene stroške se štejejo stroški za vse zgoraj naštete namene oziroma dejavnosti društev oziroma združenj, v katerih sodelujejo ali koristijo člani oziroma občani občine.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
- sprejet finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore;
- seznam članov društva iz območja občine z navedbo celotnega števila vseh članov društva (jasno izražen odstotek članstva iz občine).

 1. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:

V skladu s sklepom odbora se posameznim društvom sofinancira  le 1 strokovna ekskurzija.
 (6) Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja in imajo člane tudi iz območja občine ter izvajajo programe tudi za prebivalce oziroma člane iz občine.
 
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Kidričevo, objavljena pa je  tudi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.
 
Vloga-prijava na razpis se  pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom na kuverti 'PRIJAVA NA RAZPIS -UKREPI 2020' ali odda neposredno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ob uradnih urah najkasneje do 4.12.2020 (velja poštni žig).
 
 
VI. IZPLAČILA SREDSTEV
 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

 • sprejet finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore,
 • seznam članov društva iz območja občine z navedbo celotnega števila vseh članov društva (jasno izražen odstotek članstva iz občine)
 • dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu), 
 • poročilo  o opravljenem delu oziroma storitvi.
 • zahtevek

 
VII.  NADZOR IN SANKCIJE 
 
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava ali komisija, ki jo imenuje župan. 
 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
 • da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

 
VIII.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE
 
Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo v  sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo  v času uradnih ur in na spletni strani občine http://wwwkidricevo.si.
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v občinski upravi Občine Kidričevo.
 
Številka:410-100/2020

Kidričevo, 23.11.2020

                           Župan Občine Kidričevo
                            Anton Leskovar

 
 Javni razpisi
JAVNI RAZPISZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2020
Datum objave: 1. 12. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 4. 12. 2020 0:00
Številka:

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl.US in 17/08) objavlja Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14,2325 Kidričevo
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2020
1. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 
 
(1) Biomeliorativni ukrepi:
- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
- izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),
- vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
- nakup in zasaditev ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih
   in drevesnih vrst,
- krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
(2) Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup: 
- krme za divjad; 
- semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na
  kmetijskih površinah; 
- druge ukrepe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 
 
(3) Biotehnični ukrepi:
- izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;
 
(4) Ostali ukrepi:
- čistilne akcije občine,
- čiščenje divjih odlagališč,
- izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih
živali/divjadi in o gozdnem bontonu.
 
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
 • na javni razpis se lahko javijo samo lovske družine, ki imajo lovno površino v Občini Kidričevo,
 • ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
 • ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
 • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev 
Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun občine Kidričevo. V primeru, da se sredstva ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta. 
4. Višina sredstev 
Skupna višina sredstev znaša 1.000,00 EUR. 
5. Razpisna dokumentacija 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa  na spletnem portalu Občine Kidričevo: www.kidricevo.si  ali v občinski upravi Občine Kidričevo.
6. Rok za predložitev prijav 
Rok za oddajo vlog je 4.12.2020. 
7. Način oddaje prijave na javni razpis 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO' na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. 
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene. 
8. Odločanje v postopkih razpisa in obveščanje o izidu razpisa: 
Zavržene bodo vloge: 

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
 •  ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
 • Zavrnjene bodo vloge: 
 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog na javni razpis. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 
10. Nadzor in sankcije 
Namensko porabo proračunskih sredstev nadzira  občinska uprava Občine Kidričevo in Odbor za kmetijstvo  in gozdarstvo Občine Kidričevo. 
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. 
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini  Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anton Leskovar,
župan Občine Kidričevo 
 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 11. 12. 2020 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.
 
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2020.
 
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.
 
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
 
V. MERILA
         1. sedež:
                         - v občini                                                             10 točk
                         - izven občine                                                      0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
                         - zelo velik (za samo občino)                25 točk              
                         - velik (za samo občino)                                    20 točk
                         - srednji (za samo občino)                                15 točk
                         - lokalni (za posamezno naselje)                     10 točk
                         - ožji (interes prirediteljev)                                5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
         - tri ali večkrat                                                                    15 točk
                         - dvakrat                                                           10 točk
                         - enkrat                                                               5 točk
                         - ne sodelujejo                                                 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
                         - mednarodni                                                 10 točk
                         - državni                                                            8 točk
- regijski                                                                                      6 točk
- občinski                                                                                    4 točk
- krajevni                                                                                     2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
                         - v celoti                                                             10 točk
                         - delno                                                                  5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
                         - v celoti                                                            10 točk
                         - delno                                                                 5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
                         - 40 % - 49 % lastnih sredstev                        15točk
                         - 30 % - 39 % lastnih sredstev                        10 točk
                         - 20 % - 29 % lastnih sredstev                          5 točk
                         - 10 % - 19 % lastnih sredstev                          2 točki
                         - 0 % - 10 % lastnih sredstev                             0 točk
 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.
 
VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2020
 
OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2020 do 31.12.2020. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.
 
VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 
VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 11.12.2020 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2020.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.
 
X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2021 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.
 
XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.
 
 
Številka: 410-6/2020
Datum: 4.2.2020
 
                                                                                                          Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Potekli razpisi

Skip to content