Javna naročila in razpisi

Javna naročila
Razpisna dokumentacija za JN004300/2019-W01 (e-avto)
Datum objave: 21. 6. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 3. 7. 2019 10:00
Šifra:


Poziv za javno zbiranje ponudb
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
Datum objave: 18. 6. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 26. 7. 2019 23:59
Šifra:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
 
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
 
 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
 
Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
 
2. Predmet prodaje
 
Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini:
-          parc. št. 331/2, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 1733 m2, v deležu 1/1 in
-          parc. št. 333/226, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 1323, v deležu 1/1.
 
Nepremičnini sta ZK urejeni in bremen prosti, izjema je nepremičnina parc. št. 331/2, k.o. Apače, pri kateri je:
-          na podlagi pogodbe o služnostni pravici št. 116795 z dne 16. julija 2007, vknjižena služnostna pravica vožnje in hoje ob vzdrževanju objekta, v korist imetnika: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor ter
-          na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, sklenjene dne 06.11.2017, vknjižena služnostna pravica kabliranja dela odcepov daljnovodov 20 kV in izgradnje novega zemeljskega nizkonapetostnega in srednjenapetostnega kablovoda ter kabelske kanalizacije z uvlečenjem optičnega kabla ter neoviranega dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora zgrajenega objekta, v delu njegove umestitve, skladno s projektom: Kabliranje dela odcepov daljnovodov 20 kV d-078 Kidričevo 2-Taborišče in d-161 Kidričevo-Pleskar, vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta, v korist imetnika: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
 
Ponudbena cena ne sme biti nižja od 69.065,60 EUR.
Varščina znaša 6.906,56 EUR.
 
Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno še 22% DDV za nepremičnino parc. št. 331/2, k.o. (424) Apače (nezazidano stavbno zemljišče) in 2% davek na promet nepremičnin za nepremičnino parc. št. 333/226, k.o. (424) Apače (zazidano stavbo zemljišče-stavba 348).
 
3. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 51/7 člena ZSPDSLS-1
 
Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija v sestavi:
-          Damjan Napast, dir. občinske uprave - predsednik
-          Mojca Meško, višja svetovalka - članica
-          Tina Kodela, višja svetovalka - članica.
 
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.
 
Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje, je oceno vrednosti opravila sodna cenilka za strokovno področje gradbeništva - področja gradbeni objekti, gradbeništvo splošno, stavbna zemljišča, visoke gradnje in nepremičnine, mag. Marija Toplak, univ. dipl. inž. grad..
 
Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa 51/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
-          fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
-          fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
-          pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
-          drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
 
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.
 
4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
 
Prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb.
 
5. Najnižja ponudbena cena
 
Najnižja ponudbena cena ne sme biti nižja od 69.065,60 EUR pri čemer ponudbena cena predstavlja znesek kupnine brez vključenega 22% DDV za nepremičnino parc. št. 331/2, k.o. (424) Apače (nezazidano stavbno zemljišče) in 2% davek na promet nepremičnin za nepremičnino parc. št. 333/226, k.o. (424) Apače (zazidano stavbo zemljišče-stavba 348), ki ju plača kupec.
 
Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge 1 te objave.
 
6. Način in rok plačila kupnine
 
Kupnina se plača v 30-ih dneh po sklenitvi pogodbe.
 
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot pogodbena kazen.
 
7. Sklenitev pogodbe
 
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.
 
V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo odkupno ceno, ima prednost tisti ponudnik, ki je prvi oddal ponudbo.
 
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
 
Nepremičnina bo prodana po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
 
Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla postopek ustavi.
 
8. Višina varščine
 
Varščina za predmet prodaje znaša 6.906,56 EUR.
 
Varščina se plača najkasneje do dne 26.7.2019 do 24.00 ure na TRR Občine Kidričevo, in sicer:
 
Številka TRR:


SI56 01245-0100017097
Naziv:


Občina Kidričevo
Naslov:


  Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Referenca oz. sklic:


SI12 478-17-2017
Namen nakazila:


Javno zbiranje ponudb 478-17/2017
 
Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
 
9. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb
 
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu 51/7 člena ZSPDSLS-1.
 
Ponudnik mora na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z nazivom zadeve 'ponudba v zadevi 478-17/2017' poslati:

izpolnjen, lastnoročno podpisan ali poskeniran obrazec, ki je priloga 1 te objave,
potrdilo o plačani varščini ter
kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) - velja za fizične osebe in s.p.-je.

 
Če je ponudba oddana po elektronski pošti, se šteje, da je pravočasna, če je poslana najkasneje do 26.7.2019 do 24.00 ure.
 
Če je ponudba poslana s priporočeno pošiljko po navadni pošti ali oddana osebno na vložišče organizatorja zbiranja ponudb, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja zbiranja ponudb najkasneje do 26.7.2019 do 24.00 ure.
 
Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.
 
Odpiranje ponudb NE BO javno.
 
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem zbiranju ponudb.
 
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.
 
11. Ogled
 
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave, Damjana Napasta, telefon 02/799 06 10, e-pošta: obcina@kidricevo.si. Ogled predmeta prodaje je možen izključno po predhodni najavi, in sicer najkasneje do 22.5.2019 do 15.00 ure.
 
12. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)
 
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Občine Kidričevo je priloga te objave.
 
13. Opozorilo
 
Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.
 
 
Številka: 478-17/2017
Datum: 18.6.2019
 
 
                                                                                                          Anton LESKOVAR,
                                                                                                          župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Javni razpisi
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2019
Datum objave: 30. 5. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 2. 9. 2019 12:00
Šifra:

 


 Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15) župan Občine Kidričevo objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2019
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe: - sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, - sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
II. VIR Razpoložljiva proračunska sredstva na postavkah, 0413, 0415, in 0419. III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2019 za namene;
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v višini 35.000 evrov - sofinanciranje samozaposlovanja v višini 10.000 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000 evrov. Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot za
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, do 50 % vrednosti materialnih ali nematerialnih investicij brez ddv, oziroma največ do  6.000 evrov.
- sofinanciranje samozaposlovanja do 1.500 evrov  in odpiranja novih delovnih mest do 600,00 evrov.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU Upravičenci do pomoči so:
-           podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
-           fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
-           občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
Za podjetje se šteje: - samostojni podjetnik posameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).
- Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij;
-     eno podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja,
-     eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
-     pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
-     eno podjetje, ki je delničar ali družabnik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
-     podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 'enotna'  podjetja.
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma pokriva do 50% upravičenih stroškov (brez DDV). O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarstvo glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev, pri čemer posamezni upravičenec po tem razpisu za vse ukrepe skupaj ne more prejeti več kot je določeno v III. točki tega razpisa.
 
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
- sodijo v sektor ribištva in ribogojstva, - sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine, - nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev. V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES). 1. UKREP: materialnih in nematerialnih investicij Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so::
-                     stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
-                     stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
-                     stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
-                     stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi dejavnosti,
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
-                     stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,
 
Med osnovna sredstva namenjena posodobitvi dejavnosti po tem razpisu ne spada nakup telefonov, mobitelov, hišnih oziroma telefonskih central,  pohištva, TV sprejemnikov.
 
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine. Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.
2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti. Upravičeni stroški so: - stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 1.500 evrov, - stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 600,00 evrov. Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 3 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe. Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev. Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta. VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE Rok za oddajo vlog je do 2.9.2019 v sprejemni pisarni Občine Kidričevo do 12. ure.  
Vlogo - prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS - RAZVOJ GOSPODARSTVA 2019' na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, ter pošiljatelja.
Odpiranje prispelih vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 10.9.2019.
1. Osnovni podatki na vlogi Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka transakcijskega računa. 2. Dokumentacija - priloge: K vlogi je potrebno priložiti še: - dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba o vpisu v register-izpis iz AJPES-a, ki ni starejši od treh mesece od datuma oddaje vloge), - izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za preteklo poslovno leto, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v težavah, - dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih, ki ni starejše kot 30  dni od datuma oddaje vloge,
-dokazilo o plačanih prispevkih in poravnanih obveznosti do delavcev, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge,
-dokazilo o poravnanih finančnih obveznosti do občine, - izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju Občine Kidričevo, - izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen, - izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči, - izjavo prosilca o kandidaturi za de minimis pomoč, - izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
- račun z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 1.9.2018 do 31.8.2019 (v kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti račun z dokazilom o plačilu predložen najkasneje do 31.8.2019)
- sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest:
- v primeru samozaposlitve:
- dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 3 mesece prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma
- dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ).
- v primeru odpiranja novih delovnih mest:
- dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve,
- dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta,
- dokazilo da ima novo zaposlena oseba stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.
Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep (obrazec 1). V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti in znotraj projekta za več osnovnih sredstev, mora biti vsak projekt oziroma osnovno sredstvo na svojem obrazcu (obrazec 2, 3, 4, 5.). Tako podano vlogo bo odbor štel kot pravilno. Vloga, ki ne bo vložena tako, kot je navedeno, bo kot nepravilna zavržena.
Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo odbor zavrgel. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si. Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem - upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna. Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca. Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev. Informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo pri Zdenki Frank tel. 799 06 13.
 
Štev.  410-55/2019
Datum; 15.5.2019
 
 
 
Anton Leskovar;
 
Župan
Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 


Javni pozivi
Poziv za organizacijo srečanja krajanov ob občinskem prazniku 2020
Datum objave: 29. 5. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 31. 7. 2019 0:00
Šifra:

Poziv za organizacijo srečanja krajanov ob občinskem prazniku 2020
 
Občina Kidričevo poziva društva v občini Kidričevo, ki bi v letu 2020 izvedla srečanje krajanov občine Kidričevo ob občinskem prazniku občine Kidričevo, da podajo pisne vloge. Srečanje krajanov bo v nedeljo, 28. 6. 2020, po osrednji prireditvi v Parku mladosti v Kidričevem.
 
Vloga za organizacijo prireditve mora vsebovati:
- podatke o organizatorju in
-odgovorno osebo s telefonsko številko.
 
Občina Kidričevo bo organizatorju prireditve nudila:
-brezplačno uporabo šotora,
-hrano na prireditvi (vol na žaru za vse udeležence prireditve),
- plačilo ansambla v višini do največ 2.000 evrov.
 
Organizator prireditve mora zagotoviti:
-zadostno število oseb za postavitev in pospravljanje šotora,
-vse prevoze (šotora, pijače, miz, klopi …),
-zadostno število oseb za strežbo hrane in pijače,
-poskrbi za ansambel,
-zadostno število miz in klopi,
-poskrbi za varnost na sami prireditvi,
-prijavo prireditve pri pristojnih organih in institucijah,
- druge naloge in opravila, ki so potrebna za izvedbo prireditve.
 
Rok za oddajo pisnih vlog je 31. 7. 2019. Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom 'Ne odpiraj - prijava za srečanje krajanov 2020'.
Pred izbiro organizatorja bo z interesenti opravljen razgovor.
 
Dodatne informacije interesenti dobijo pri Zdenki Frank, tel. 041 746 956.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 11:00
Razpis se zaključi: 6. 12. 2019 12:00
Šifra: 410-15/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.
 
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2019.
 
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2019 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.
 
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
 
V. MERILA
         1. sedež:
                         - v občini                                                             10 točk
                         - izven občine                                                      0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
                         - zelo velik (za samo občino)                25 točk              
                         - velik (za samo občino)                                    20 točk
                         - srednji (za samo občino)                                15 točk
                         - lokalni (za posamezno naselje)                     10 točk
                         - ožji (interes prirediteljev)                                5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
         - tri ali večkrat                                                                    15 točk
                         - dvakrat                                                           10 točk
                         - enkrat                                                               5 točk
                         - ne sodelujejo                                                 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
                         - mednarodni                                                 10 točk
                         - državni                                                            8 točk
- regijski                                                                                      6 točk
- občinski                                                                                    4 točk
- krajevni                                                                                     2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
                         - v celoti                                                             10 točk
                         - delno                                                                  5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
                         - v celoti                                                            10 točk
                         - delno                                                                 5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
                         - 40 % - 49 % lastnih sredstev                        15točk
                         - 30 % - 39 % lastnih sredstev                        10 točk
                         - 20 % - 29 % lastnih sredstev                          5 točk
                         - 10 % - 19 % lastnih sredstev                          2 točki
                         - 0 % - 10 % lastnih sredstev                             0 točk
 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.
 
VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2019
 
OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2019 do 31.12.2019. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.
 
VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 
VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 6.12.2019 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2019.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.
 
X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2020 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.
 
XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.
 
 
Številka: 410-15/2019
Datum: 25.3.2019
 
                                                                                                                        Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:47
Razpis se zaključi: 30. 10. 2019 12:00
Šifra: 410-14/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavlja
 
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI
V LETU 2019
 
1. PREDMET RAZPISA
 
Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019 v višini 1.500,00 EUR.
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.
 
2. IZVAJALCI PROGRAMA
 
Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:
•       društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.
 
Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.
 
3. POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
•       imajo za prijavljene dejavnosti,
zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.
 
Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.
 
4. VSEBINA PROGRAMA
 
Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.
 
5. VIŠINA SOFINANCIRANJA
 
Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza. 
 
6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.
 
Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.
 
Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:
 
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo
 
Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - gostovanje v tujini 2019- ne odpiraj' in naslov izvajalca programa.
 
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. oktobra 2019 do 12. ure.
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.
 
Komisija, ki jo bo imenoval župan,  bo odprla in pregledala prejete vloge v roku tridesetih dniod zaprtja razpisa.
 
Na podlagi poročila komisije bo občinska uprava izdala sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
7. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.
 
8. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.
 
Štev. 410-14/2019
Dne   22.3.2019
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo

 Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje delovanja programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:45
Razpis se zaključi: 30. 10. 2019 12:00
Šifra: 410-10/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
 
JAVNI  RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2019
 
1. PREDMET RAZPISA:
 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:
 
-        organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma,
-        izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),
-        izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,
-        ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,
-        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
-        organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma,
-        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
-        sofinanciranje redne dejavnosti društev s turističnimi aktivnostmi na območju Občine Kidričevo s sedežem v Občini Kidričevo,
-        izbor organizatorjev in sofinanciranje pomembnejših turističnih prireditev, ki bodo izvedeni v letu 2019 in sicer: Ocenjevanje podeželskih dobrot, Žegnanje konj v Župečji vasi, Zahvala polju v Starošincah
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:
-programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,
-        programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.
 
2. POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:
-        turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;
-       druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije na območju Občine Kidričevo in imajo sedež v občini Kidričevo;
-        imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;
-        dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;
-        imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;
-        udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce brezplačna..
 
3. VIŠINA SREDSTEV
 
Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša, 7.300,00 EUR. Višina sredstev je namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin:
-        delovanje turističnih in podobnih društev 600,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '18. Ocenjevanje podeželskih dobrot' 600,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '22. Žegnanje konjev v Župečji vasi' 900,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '13. Zahvala polju v Starošincah' 1.800,00 EUR,
-        organizacijo ostalih vsebin v višini od 50,00 do 300,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinanciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.
 
4. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI
 
1.      Merila za delovanje turističnih in podobnih društev
Financira se dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Kidričevo in pospešujejo razvoj turizma na območju Občine Kidričevo, so registrirana kot turistična oz. se večina njihovega delovanje nanaša na področje turizma. Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi skupnega števila točk.
 
MERILO           TOČKE
Predloženo letno poročilo za preteklo leto                       0 - 10 točk
Finančno poročilo in poročilo predsednika za preteklo leto                                                                                                       0 - 10 točk
Poročilo o sodelovanju z drugimi društvi v občini, regiji, državi (obvezno navesti, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali, kako ste zastopali občino in svoje društvo …..)                                                                              0 - 10 točk
Poročilo o mednarodnem sodelovanju (obvezno navesti, kje v tujini je potekalo mednarodno sodelovanje, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali v tujini, kako ste zastopali občino v tujini…..)                                                0 - 10 točk
Število članov društva s plačano članarino iz občine Kidričevo
1 - 10 članov                 3 točke
 
11 - 20 članov               5 točk
 
21 - 35 članov               8 točk
 
nad 36 članov                 10 točk
 
Izvedba prireditev v občini Kidričevo                               0 - 10 točk
Društvo dela v javnem interesu                                               10 točk
Pomembnost in dostopnost programov širši javnosti         
                                                                                                0 - 10 točk
 
2.      Merila za organizacijo prireditve '18. Ocenjevanje podeželskih dobrot'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
         Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej.
 
3.      Merila za organizacijo '22. Žegnanje konjev v Župečji vasi'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2.   Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3.   Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
         Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej.
 
4.      Merila za organizacijo '13. Zahvala polju v Starošincah'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2.      Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3.   Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.
 
5.      Merila za organizacijo ostalih vsebin
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program vsebine
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora je ponudijo najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji vsebine, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinaciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.
 
5.  ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
 
Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - sofinanciranje programov turizma 2019 - ne odpiraj' in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.
 
Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019 do 12. ure, razen za organizacijo ostalih vsebin, ko je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 30. oktobra 2019 do 12 ure. 
 
Odpiranje vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 14. maja 2019. Odpiranje prijav za ostale vsebine pa v roku 45 dni od oddajo prijav na javni razpis. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
 
Prijave, ki bodo prispele po roku razpisa, se ne bodo odpirale in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
 
Na podlagi poročila odbora za gospodarstvo bo  občinska uprava izdala   sklep o sofinanciranju programov ali  sklep o zavrženju vloge za  prepozno prispele ali tiste, ,ki niso bile dopolnjene v roku.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 1.4. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.
 
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Izvajalec izpolni ustrezen obrazec glede na vsebino programa, za vsak posamezni program. Če izvajalec izvaja več programov pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program. Izvajalec ne izpolni obrazcev za vsebine, na katere ne kandidira s svojim programom, ter jih ne prilaga k prijavi.
 
6. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.
 
7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.
 
Štev.: 410-10/2019
Datum:   22.3.2019 
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo


 

Potekli razpisi