Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2022/2023 (samo elektronske vloge)
Datum objave: 29. 9. 2022 8:49
Razpis se zaključi: 20. 10. 2022 23:59
Številka:


Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18 in 26/21) Občina Kidričevo objavlja


JAVNI RAZPIS
za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2022/2023

1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine študentom za študijsko leto 2022/2023.
Žepnina za študenta znaša 40. EUR na mesec.
Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. oktobra 2022 do 31. julija 2023. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.

2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejema žepnine imajo študentje, ki;
- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;
- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;
- se izredno izobražujejo doma ali v tujini in niso zaposleni ter so prvič vpisani v letnik;
- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,
- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,
- imajo statut študenta,
- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 - statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),
- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo ali delujejo na področju prostovoljstva na območju občine Kidričevo.

Aktivni član društva se po tem razpisu štejejo študentje, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi študentje, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.
Kot aktivni član društva se ne upoštevajo študentje, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.
Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost študentov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Aktivno delovanje na področju prostovoljstva izkazujejo študentje z navedbo evidentiranega prostovoljskega dela in organizacij v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno.
3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- potrdilo o vpisu za študijsko leto 2022/2023;
- dokazilo o nezaposlenosti, če je študent vpisan v izredni študij (potrdilo ZPIZ)
- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;
- potrdilo o aktivnem članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo.
Občina ima pravico od prosilca zahtevati originalne listine, ki ste jih oddali kot prilogo k elektronski vlogi.

4. Roki in način prijave na javni razpis:
Prosilec odda elektronsko vlogo, ki je na voljo na spletni povezavi https://kidricevo.e-obcina.si/objava/680942 do 20. oktobra 2022. K vlogi je potrebno priložiti zahtevane priloge iz 3. točke tega razpisa.

Obvestilo o oddaji vloge boste prejeli na e-naslov, ki ste ga navedli v elektronski vlogi.

Morebitni sklep za dopolnitev vloge bo vročen elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v vlogi.

5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 21. novembra 2022 in bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

Šifra študenta je številka vloge, ki se izpiše od oddajo vloge, s katero se bo vodil študent v izdani skupni odločbi.

Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe.

Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.

Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2022.
Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju študijskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, študentje, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10 dalje v tekočem mesecu, vendar najdlje do 30.9.2023.

Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank) (02) 799 06 13.


Štev. 410-89/2022-1
Datum: 29.9.2022

Anton Leskovar;

župan
Občine KidričevoJavni razpisi
R A Z P I S za sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov v letu 2022
Datum objave: 28. 9. 2022 8:46
Razpis se zaključi: 7. 10. 2022 12:00
Številka: 845-3/2022


Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavljamo


R A Z P I S
za sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov v letu 20221. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov v letu 2022.


2. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV

V proračunu občine Kidričevo za leto 2022 je za sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov planiranih 8.500,00 evrov.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do prijave imajo prostovoljna gasilska društva (v nadaljevanju: prosilec), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- Prosilec mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje,
- Prosilec za ta namen ni pridobil javnih sredstev iz drugega naslova, oziroma, društvo nima stroškov za ogrevanje teh prostorov,
- Je lastnik ali solastnik objekta oz. je v njegovo korist ustanovljena stavbna pravica na objektu,
- Imeti mora zagotovljena sredstva v višini najmanj 30 % vrednosti investicije
- Vzdrževalna dela morajo biti zaključena do 30.11.2022.


4. MERILA ZA VREDNOTENJE

Občina bo sofinancirala vzdrževanje gasilskih domov prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu določene pogoje.

Prispele vloge bodo točkovane po naslednjih kriterijih

  1. Stvarna pravica na objektu

- Lastništvo/solastništvo 30 točk
- Stavbna pravica 25 točk

  1. Vrsta objekta

- Garaža za gasilska vozila 20 točk
- Pomožni prostori 10 točk
- Gasilski dom 40 točk
- Vse našteto 60 točk

  1. Velikost prostora, za katerega

Se prijavlja na razpis
- Do 3000 m2¸ 20 točk
- Nad 3000 m2 50 točk

  1. Stroški investicijskega vzdrževanja

- Do 5.000 eur 20 točk
- Od 5.001 eur - 10.000 eur 40 točk
- Nad 10.000 eur 60 točk


5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Prosilci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - vzdrževanje gasilskih domov 2022 - ne odpiraj' in naslov prosilca, ki kandidira na razpisu.

Razpisno dokumentacijo prosilci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 28.9.2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 7. oktobra 2022 do 12. ure.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavnem obrazcu.

Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloči župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

- OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.

7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prosilci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od datuma odpiranja vlog.


Štev. 845-3/2022-2
Dne 26.9.2022
Anton Leskovar,
župan
Občine KidričevoJavni razpisi
R A Z P I S za sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev namenjenim za zaščito in reševanje v letu 2022
Datum objave: 23. 9. 2022 8:16
Razpis se zaključi: 14. 10. 2022 12:00
Številka: 410-88/2022


Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavljamo


R A Z P I S
za sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev
namenjenim za zaščito in reševanje v letu 2022


1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev namenjenih za zaščito in reševanje.

2. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV

V proračunu občine Kidričevo za leto 2022 je za sofinanciranje ogrevanja prostorov namenjenih za zaščito in reševanje predvidenih 2.000,00 evrov.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do prijave imajo prostovoljna gasilska društva (v nadaljevanju: prosilec), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- Prosilec mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje,
- Prosilec za ta namen ni pridobil javnih sredstev iz drugega naslova, oziroma, društvo nima stroškov za ogrevanje teh prostorov,
- Prostor za katerega se prijavlja na ta razpis je namenjen smo za zaščito in reševanje

4. MERILA ZA VREDNOTENJE

Višina sredstev, ki jih prejme posamezni prosilec bo odvisna od površine prostora, ki je namenjena za zaščito in reševanje ter se vodi pri Gasilski zvezi Kidričevo in stroškov ogrevanja teh prostorov v preteklem letu, ugotovljene na podlagi predloženih računov.

Med prostore, za katere se namenjajo sredstva za ogrevanje po tem razpisu ne spadajo klubski prostori, dvorane in drugi prostori, ki neposredno niso namenjeni za zaščito in reševanje.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Prosilci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - ogrevanje prostorov zaščite in reševanje 2022 - ne odpiraj' in naslov prosilca, ki kandidira na razpisu.

Razpisno dokumentacijo prosilci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 23.9.2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 14. oktobra 2022 do 12. ure.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavnem obrazcu.

Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloči župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

- OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.

7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prosilci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od datuma odpiranja vlog.


Štev. 410-88/2022-1
Dne 22.9.2022
Anton Leskovar,
župan
Občine KidričevoPoziv za javno zbiranje ponudb
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE (parc. št. 704/19, k.o. (424) Apače)
Datum objave: 15. 9. 2022 9:45
Razpis se zaključi: 7. 10. 2022 12:00
Številka:

Številka: 478-13/2022
Datum: 14.9.2022


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Naziv in sedež upravljavca

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709000, ID za DDV: SI93796471

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

Predmet neposredne pogodbe je prodaja nepremičnine parc. št. 704/19, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 151 m2, v deležu 1/1.

Nepremičnina je zemljiškoknjižno urejena. Pri nepremičnini je:
- na podlagi Pogodbe o služnostni pravici št.: 130514, sklenjene dne 28.9.2011, vknjižena služnost za izgradnjo in vzdrževanje hišnega priključka ter služnost dostopa, prehoda in prekopa, v korist imetnika Elektro Maribor d.d..
- na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 52803 z dne 22.09.2020 vknjižena služnostna pravica v javno korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d..

Nepremičnina je opredeljeno kot stavbno zemljišče. Več podatkov o sami nepremičnini je razvidnih iz priložene lokacijske informacije.

3. Najnižja ponudbena cena

Ponudbena cena za nepremičnino ne sme biti nižja od izhodiščne cene3.020,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec.

4. Izvedba pogajanj

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, bo upravljalec pred prodajo nepremičnine izvedel dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

5. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe

Nepremičnina se prodaja po metodi neposredne pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu prodajalca. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, lahko prodajalec odstopi od sklenitve pravnega posla.

6. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plačala v 15-dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitvi računa, v enkratnem znesku na TRR Občine Kidričevo, št.: SI56 01245-0100017097, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

7. Pogoji prodaje

7.1. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponudbena cena.

7.2. Cena in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.

7.3. Stroške v zvezi z vpisom v zemljiško knjigo nosi kupec.

7.4. Nepremičnina je naprodaj po načelu 'videno - kupljeno'. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, ki so razvidne iz javnih evidenc. Kupec je dolžan preveriti dejansko stanje in pravno stanje nepremičnine, preden se prijavi k nakupu oziroma poda vlogo. Prodajalec ne odgovarja za geološko stabilnost tal ali druge sorodne pomanjkljivosti nepremičnine.

7.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

7.6. Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

7.7. Ponudnik mora ponudbo oddati na obrazcu, ki je priloga te objave ter kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe) osebno ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako 'Ponudba za nakup v zadevi 478-13/2022 - NR ODPIRAJ'.

7.8. Ponudba se šteje za pravočasno, če na zgoraj navedeni naslov prispe najkasneje do 7.10.2022 do 12.00 ure. Nepopolne oziroma nepravočasne ponudbe bodo izločene iz postopka.

7.9. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v 10 delovnih dneh po zaključenem odpiranju ponudb.

8. Ustavitev postopka

Upravljavec lahko postopke ustavi do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti.

9. Dodatne informacije

Dodatne podrobnejše informacije o predmetni nepremičnini so na voljo na Občini Kidričevo, telefonska številka 02/799 06 10, elektronski naslov obcina@kidricevo.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Damjan Napast.Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo
Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2022/2023
Datum objave: 9. 9. 2022 12:08
Razpis se zaključi: 30. 9. 2022 12:00
Številka:


Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18 in 26/21) Občina Kidričevo objavlja


JAVNI RAZPIS
za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2022/2023


1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine dijakom za šolsko leto 2022/2023.
Žepnina za dijake znaša 30. EUR na mesec.
Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. septembra 2022 do 30. junija 2023. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.

2. Pogoji razpisa:
Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki;
- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;
- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;
- v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe;
- imajo status dijaka;
- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo ali delujejo na področju prostovoljstva na območju Občine Kidričevo.

Kot aktivni člani društva, se po tem razpisu štejejo dijaki, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi dijaki, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih.
Kot aktivni član društva se ne upoštevajo dijaki, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.
Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost dijakov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Aktivno delovanje na področju prostovoljstva izkazujejo dijaki z navedbo evidentiranega prostovoljskega dela in organizacij v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno.


3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- originalno potrdilo o šolanju;
- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;
- originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo; ali
- originalno potrdilo o delovanju na področju prostovoljstva na območju občine Kidričevo, ki ga izda organizacija/zavod, kjer dijak deluje na področju prostovoljstva;
- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).

4. Roki in način prijave na javni razpis:
Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 9. septembra 2022 do poteka roka za oddajo vloge.

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 30. septembra 2022, do 12. ure v sprejemni pisarni občine Kidričevo.

5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 28. oktobra 2022, in bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

Vsak dijak bo ob oddaji vloge prejel šifro, s katero se bo vodili v izdani skupni odločbi.

Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe.

Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.

Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec september, oktober in november) je predvidena do 21. novembra 2022.

Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, dijaki, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10. dalje v tekočem mesecu, vendar najdlje do 30.8.2023.

Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank) (02) 799 06 13.


Štev. 410-87/2022-1
Datum: 9.9.2022


Anton Leskovar;

župan
Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2022
Datum objave: 13. 7. 2022 13:41
Razpis se zaključi: 28. 10. 2022 0:00
Številka:

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl.US in 17/08) objavlja Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14,2325 Kidričevo
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2022

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

(1) Biomeliorativni ukrepi:
- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
- izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),
- vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
- nakup in zasaditev ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih
in drevesnih vrst,
- krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
(2) Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup:
- krme za divjad;
- semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na
kmetijskih površinah;
- druge ukrepe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

(3) Biotehnični ukrepi:
- izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;

(4) Ostali ukrepi:
- čistilne akcije občine,
- čiščenje divjih odlagališč,
- izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih
živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
· je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
· na javni razpis se lahko javijo samo lovske družine, ki imajo lovno površino v Občini Kidričevo,
· ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
· ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
· ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun občine Kidričevo. V primeru, da se sredstva ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.
4. Višina sredstev
Skupna višina sredstev znaša 1.000,00 EUR.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa na spletnem portalu Občine Kidričevo: www.kidricevo.si ali v občinski upravi Občine Kidričevo.
6. Rok za predložitev prijav
Rok za oddajo vlog je 28.10.2022. Velja poštni žig.
7. Način oddaje prijave na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO' na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
8. Odločanje v postopkih razpisa in obveščanje o izidu razpisa:
Zavržene bodo vloge:
· ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
· ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
· tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog na javni razpis. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
10. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev nadzira občinska uprava Občine Kidričevo in Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Kidričevo.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

Številk: 430-6/2022 Datum: 12.07.2022 Anton Leskovar, župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2022
Datum objave: 13. 7. 2022 13:39
Razpis se zaključi: 28. 10. 2022 0:00
Številka:

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo, Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022, objavlja Občina KidričevoJAVNI RAZPIS
za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2022

Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja
I. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Kidričevo na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.


II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV


Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2022 na proračunski postavki 0422 IZOBRAŽEVNJE V KMETIJSTVU.

Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 2.500,00 EUR in je predviden za naslednje namene:

UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13)

III. KUMULACIJA
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 13., 14., 15., 16., 17. in 18. pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 16, 21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

IV. VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMOČI, CILJI UKREPOV,
UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI DO POMOČI PRI POSAMEZNIH
UKREPIH, POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI TER INTENZIVNOST POMOČI

UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13)

(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti/dejavnosti in programov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.
(2) Cilj ukrepa je ohraniti delovanje društev oziroma združenj ter omogočanje izvedbe njihovih programov dela oziroma posameznih nalog in/ali projektov.
(3) Upravičeni stroški:
- stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;
- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij.
Za upravičene stroške se štejejo stroški za vse zgoraj naštete namene oziroma dejavnosti društev oziroma združenj, v katerih sodelujejo ali koristijo člani oziroma občani občine.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
- sprejet finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore;
- seznam članov društva iz območja občine z navedbo celotnega števila vseh članov društva (jasno izražen odstotek članstva iz občine).
(5) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
V skladu s sklepom odbora se posameznim društvom sofinancira le 1 strokovna ekskurzija.
(6) Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja in imajo člane tudi iz območja občine ter izvajajo programe tudi za prebivalce oziroma člane iz občine.

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Kidričevo, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

Vloga-prijava na razpis se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom na kuverti 'PRIJAVA NA RAZPIS -UKREPI 2021' ali odda neposredno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ob uradnih urah najkasneje do 28.10.2022 (velja poštni žig).


VI. IZPLAČILA SREDSTEV

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
· sprejet finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore,
· seznam članov društva iz območja občine z navedbo celotnega števila vseh članov društva (jasno izražen odstotek članstva iz občine)
· dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
· poročilo o opravljenem delu oziroma storitvi.
· zahtevek

VII. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava ali komisija, ki jo imenuje župan.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

VIII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo v času uradnih ur in na spletni strani občine http://wwwkidricevo.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v občinski upravi Občine Kidričevo.

Številka: 430-7/2022

12.07.2022, Kidričevo,

Župan Občine Kidričevo
Anton Leskovar
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje  nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo in dodatkov za zatiranje hlevske muhe v občini Kidričevo  v letu 2022
Datum objave: 13. 7. 2022 13:33
Razpis se zaključi: 28. 10. 2022 0:00
Številka:

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. št. 94/07 -uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016, 16/2018) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, 68//2020,33/2022) Občina Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju
občine Kidričevo in dodatkov za zatiranje hlevske muhe v občini Kidričevo v letu 2022

I. PREDMET RAZPISA
Občina Kidričevo objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo.
Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode.

II. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke in nakupa sredstev za zatiranje hlevske muhe.
· Sredstva v višini 15.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu za leto 2022 na proračunski postavki 042503 NAKUPI DODATKOV V KMETIJSTVU.
· Višina sofinanciranja je do 50 % stroškov nakupa, brez DDV. Nakup mora biti izveden v letu 2022 v času od 1.01.2022 do 28.10.2022.


2. Upravičenci
Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in redijo živali (govedo, prašiči), imajo sedež in lokacijo reje živali na območju občine Kidričevo in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha kmetijskih površin. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.

Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.-Sredstev po tem razpisu se ne dodeli za davek na dodano vrednost, v primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV.

Vlogo za sredstva v okviru tega razpisa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. Eno kmetijsko gospodarstvo (KMG MID) lahko v letu 2022 odda eno vlogo za dodatke h gnojevki in eno vlogo za dodatke za zatiranje hlevske muhe.

III. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenem obrazcu z zahtevanimi prilogami. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani občine in v sprejemni pisarni občine na naslovu Kopališka ulica 14,2325 Kidričevo. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št.: 799 06 10 ali po e-pošti: obcina@kidricevo.si. Vlogi mora biti priložena subvencijska vloga za tekoče leto iz katere je razviden stalež živine, račun in dokazilo o plačilu računa.


IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v zaprti kuverti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti na Občino Kidričevo najkasneje do 28.10.2022.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice (spodaj levo) mora biti napisano naslednje besedilo: 'Ne odpiraj -Javni razpis-SOFINANCIRANJE DODATKOV '.
Če v okviru razpisnega roka sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, ostaja razpis odprt do porabe sredstev. V tem primeru bo občina sprejemala vloge tudi po razpisnem roku in jih obravnavala po vrstnem redu prejema.

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJE SREDSTEV

Odpiranje vlog ne bo javno. Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa in da sprejema vse pogoje iz dokumentacije poziva. Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Komisija bo obravnavala vse popolne vloge in na podlagi pregleda vlog in strokovnega vrednotenja vseh zbranih dokazil pripravila predlog razdelitve sredstev. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Če seštevek vseh vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofinanciranja, preseže vrednost razpisanih sredstev, se sofinanciranje vsem vlogam sorazmerno zniža.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o sofinanciranju javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Kidričevo upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

Številka: 430-8/2022
Datum: 12.07.2022

Župan Občine Kidričevo,
Anton LeskovarJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN GOSTOVANJ V TUJINI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2022
Datum objave: 4. 7. 2022 9:09
Razpis se zaključi: 10. 11. 2022 14:00
Številka: 610-2/2021

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN GOSTOVANJ V TUJINI
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2022


1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in gostovanj v tujini v Občini Kidričevo v letu 2022.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso prireditev in gostovanja v tujini, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2.IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1. kulturna in prosvetna društva
2. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo

3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Kidričevo,
- da se prireditev izvajajo na območju občine Kidričevo,
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
- da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj eno leto oziroma niso v letu 2022 izvedla nobenega programa.


4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje razpisanih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2022 nameni 5.380,00 eur EUR.

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

1. gostovanje v tujini 1.793,00 eur
2. prireditve na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 3.587,00 eur

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - sofinanciranje prireditev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in gostovanj v tujini 2022 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 10. novembra 2022, do 14. ure.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 14. novembra 2022. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 4. julija 2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.


Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.Štev: 610-2/2021-14
Dne 20.6.2022Anton Leskovar;

župan
Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2022
Datum objave: 21. 6. 2022 12:20
Razpis se zaključi: 4. 11. 2022 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2022 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2022

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo v letu 2022.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso športne prireditve, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2. IZVAJALCI ŠPORTNIH PRIREDITEV

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:
športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci športnih prireditev morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o izvajajo športne prireditve na območju Občine Kidričevo,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2022 nameni 1.500,00 EUR.

Športne prireditve, ki bodo izbrane na javnem razpisu, se bodo vrednotile po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Prijave morajo biti izpolnjene natančno.

Izvajalec, ki bo prijavil športne prireditve, za katere ne bo imel sklenjene najemne pogodbe za športni objekt, razen, če uporabljajo lastni prostor, se vloga za tako prireditev zavrne.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 2022 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 4. novembra 2022 do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 7. novembra 2022. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 21. junija 2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v enem mesecu od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju športnih prireditev izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega meseca od odpiranja vlog.Štev.: 671-11/2021-16
Datum: 20.6.2022


Anton Leskovar
župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2022
Datum objave: 15. 6. 2022 9:06
Razpis se zaključi: 2. 11. 2022 12:00
Številka: 410-54/2022


OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 KidričevoNa podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI
V LETU 2022


1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2022 v višini 2.000,00 EUR.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.

2. IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:
društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.

Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
imajo za prijavljene dejavnosti,
zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.

Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.

4. VSEBINA PROGRAMA

Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.5. VIŠINA SOFINANCIRANJA

Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza.
Izvajalec, ki gostuje v tujini več kot en dan, se lahko višina sofinanciranja poveča še za stroške prenočišča, in sicer v višini do 20 % , vendar samo za udeležence, ki imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo.

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.

Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - gostovanje v tujini 2022- ne odpiraj' in naslov izvajalca programa.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 2. novembra 2022 do 12. ure.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.

Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo odprla in pregledala prejete vloge v roku tridesetih dni od prejema posamezne vloge.

Na podlagi poročila komisije bo občinska uprava izdala sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, pri organu, ki je izdal sklep. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

7. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

8. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.Štev. 410-54/2022-1
Dne 15.6.2022

Anton Leskovar
župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2022
Datum objave: 1. 2. 2022 12:11
Razpis se zaključi: 10. 12. 2022 12:00
Številka:

Dokumentacija se nahaja v prilogah. 

Potekli razpisi

Skip to content