Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN GOSTOVANJ V TUJINI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2021
Datum objave: 29. 9. 2021 9:47
Razpis se zaključi: 19. 11. 2021 12:00
Številka: 410-96/2020


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN GOSTOVANJ V TUJINI
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2021


1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in gostovanj v tujini v Občini Kidričevo v letu 2021.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso prireditev in gostovanja v tujini, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2.IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1. kulturna in prosvetna društva
2. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo

3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Kidričevo,
- da se prireditev izvajajo na območju občine Kidričevo,
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
- da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj eno leto oziroma niso v letu 2021 izvedla nobenega programa.


4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje razpisanih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2021 nameni 4.856,00 eur EUR.

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

1. gostovanje v tujini 1.619,00 eur
2. prireditve na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 3.237,00 eur

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2021.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - sofinanciranje prireditev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in gostovanj v tujini 2021 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 19. novembra 2021, do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 23.novembra 2021. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 29.9.2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.


Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.Štev: 410-96/2020-12
Dne 28.9.2021Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2021
Datum objave: 29. 9. 2021 9:12
Razpis se zaključi: 19. 11. 2021 12:00
Številka: 410-95/2020

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2021 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2021

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo v letu 2021.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso športne prireditve, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2. IZVAJALCI ŠPORTNIH PRIREDITEV

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:
športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci športnih prireditev morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o izvajajo športne prireditve na območju Občine Kidričevo,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2021 nameni 1.500,00 EUR.

Športne prireditve, ki bodo izbrane na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2021.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Prijave morajo biti izpolnjene natančno.

Izvajalec, ki bo prijavil športne prireditve, za katere ne bo imel sklenjene najemne pogodbe za športni objekt, razen, če uporabljajo lastni prostor, se vloga za tako prireditev zavrne.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 2021 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 19. novembra 2021 do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 22. november 2021. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 29. septembra 2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v enem mesecu od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju športnih prireditev izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega meseca od odpiranja vlog.Štev.: 410-95/2020-16
Datum: 27.9.2021


Anton Leskovar
župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Datum objave: 29. 9. 2021 9:05
Razpis se zaključi: 29. 10. 2021 0:00
Številka: 3523-5/2021


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09-odl. US, 56/11-odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/19, 189/20-ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS. št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,


objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM


I.
PREDMET RAZPISA

1.1.
Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, (v nadaljevanju: občina), razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena v letu 2022 in 2023 oz. v obdobju dveh let od objave Seznama upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in bodo uspelim upravičenem oddana v najem predvidoma v letu 2022 in 2023 oz. v obdobju dveh let od objave Seznama upravičencev po predmetnem javnem razpisu.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 - ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine;
- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alinee zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Stanovanja so na posameznih lokacijah v Občini Kidričevo. Lastnik stanovanja je Občina Kidričevo. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 180,00 EUR, po 1.7.2021 pa zaradi spremembe zakonodaje okvirno 199,80 EUR).

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenem s Pravilnikom.

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi, ki jih določa Pravilnik:

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine - lista A

Površina stanovanja s plačilom varščine - lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

II.

RAZPISNI POGOJI


2.1.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so prosilci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
-da so državljani Republike Slovenije ter ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic EU,
- daimajo stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo,
- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja,
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedene občine;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedeni občini, možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2020 ne presegajo zgornje meje za listo B.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A -(oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) ali za stanovanja po listi B -(zavezani za plačilo lastne udeležbe in varščino).

2.3.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine - lista A in na prosilce, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe in varščine - lista B.

Velikost gospodinjstva

LISTA A

LISTA B

%

Meja dohodka

%

Meja dohodka

1-člansko

90 %

do 1087,79 eur

Od 90% do 200%

nad 1.087,79 eur
do 2.417,30 eur

2-člansko

135%

do 1.631,68 eur

od 135 do 250%

nad 1.631,68 eur
do 3.021,63 eur

3-člansko

165%

do 1.994,27 eur

od 165 do 315%

nad 1.994,27 eur
do 3.807,26 eur

4-člansko

195%

do 2.356,87 eur

od 195 do 370%

nad 2.356,87 eur
do 4.472,01 eur

5-člansko

225%

do 2.719,46 eur

od 225 do 425%

nad 2.719,64 eur
do 5.136,75 eur

6-člansko

255%

do 3.082,06 eur

od 255 do 470%

nad 3.082,06 eur
do 5.680,66 eur


Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri Finančnem uradu RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana.

2.4.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja:
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja

1-člansko

15.148,80 €

2-člansko

18.515,20 €

3-člansko

23.564,80 €

4-člansko

27.604,48 €

5-člansko

31.980,80 €

6-člansko

35.347,20 €


Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

III.

KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1.
Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, občina določa še dodatne pogoje in sicer: udeležba na prejšnjih razpisih in stalno prebivališče v občini Kidričevo.

3.2.
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

LISTA A

LISTA B

1. mlade družine; mladi
- starost družine do 35 let
- starost prosilca do 30 let


70 točk
50 točk


70 točk
50 točk

2. družina z večjim številom otrok - najmanj trije otroci

100 točk

100 točk

3. invalidi in družine z invalidnim članom

50 točk

50 točk

4. družina z manjšim številom zaposlenih

50 točk

50 točk

5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)


50 točk


50 točk

6. žrtve nasilja v družini

50 točk

50 točk

DODATNI POGOJI

LISTA A

LISTA B

  • Izobrazba prosilca:

- višja šola
- visoka strokovna ali univerzitetna
- magisterij ali doktorat


20 točk
30 točk
50 točk


20 točk
30 točk
50 točk

  • Udeležba na prejšnjih razpisih:

- prijavljen enkrat
- prijavljen dvakrat ali več


10 točk
20 točk


10 točk
20 točk

  • Stalno prebivališče v občini Kidričevo (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo):

- do 10 let
- nad 10 let do 20 let
- nad 20 let20 točk
30 točk
40 točk20 točk
30 točk
40 točk


V primeru, da več prosilcev doseže v razpisu enko število točk, imajo prednost prosilci po naslednji prioriteti: prosilci z daljšo dobo bivanje v občini Kidričevo, mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostni listi po zandjem javnem razpisu z dne 6.5.2020 in niso odklonili v najem ponujenega primernega stanovanja, invalidi in družine z invalidnim članom.

Prosilec, ki je odklonil ponujeno neprofitno stanovanje

Prosilec, ki je bili uvrščeni na prednostno listo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem po prejšnjem razpisu, in je odklonili najem ponujenega stanovanja, se ne more prijaviti na ta javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja.

Prosilec, ki mu je bil odpisan dolg

Prosilec, ki mu je bil s sklepom občinskega sveta Občine Kidričevo ali župana odpisan celotni dolg iz naslova nekdanjega najemnega razmerja v višini glavnice, zamudnih obresti, stroškov upnika, stroškov izvršilnega postopka in drugih morebitnih stroškov, se 10 let po izdaji sklepa ne more prijaviti na javni razpis Občine Kidričevo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v lasti Občine Kidričevo, ker se šteje, da ne izpolnjuje pogoja iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki določa, da prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, mora imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

IV.

LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina lastne udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z določili Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, brez vpliva lokacije.

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.

V.

RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj morajo oddati vlogo na predpisanem obrazcu občine Kidričevo in je objavljen na spletni strani občine Kidričevo www.kidricevo.si ali po predhodnem dogovoru po telefonu, na Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 (vstop posamezno, izpolnjevanje pogoja PCT, obvezna uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok).

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tarifni številki 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16), kar znaša 22,66 EUR, za vlogo in izdajo odločbe. Upravno takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka: SI56 0124 5445 0309 181, sklic na št. SI11 75442-7111002 - Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah; da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, da so prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih osebe, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili (pravnomočno odločbo Centra za socialno delo).

Rok za oddajo vloge z zahtevanimi prilogami ter dokazilom o plačilu upravne takse, je do 29.10.2021. Vloge se lahko oddajo osebno na sedežu Občine Kidričevo ali pošljejo po pošti na naslov : Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, s pripisom 'Prijava na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem'. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila zadnji dan roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko.


Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

Predložitev dokazil
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem prilagam še naslednje listine navedene pod točko: 1, 2, 3 in 4, druge listine priloži prosilec, če na njihovi podlagi uveljavlja dodatne točke.
1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer,
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikih), izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled, v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbir podatkov,
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine - ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2020 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč in drugi dohodki v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2020 ter potrdilo delodajalca o delovni dobi;
- dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem letu ni imel dohodkov iz delovnega razmerja,
- izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto pred razpisom,
4. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje)
5. V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja, v primeru utesnjenosti navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov, površin ter oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo,
6. dokazilo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
7. potrdilo o zaposlitvi in skupni delovni dobi. Za nezaposlenega prosilca, njegovega zakonca ali izven zakonskega partnerja oz. drugega družinskega člana, na dan objave razpisa, izda potrdilo Zavod RS za zaposlovanje, ki izdaja tudi potrdilo o skupni delovni dobi.
8. Kopijo izpiska iz rojstne matične knjiga za vsakega otroka,
9. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja, brezdomec ali biva v baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas); dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni hiši, ne stanovanjskih prostorih; najemna ali pod najemna pogodba ali dokazilo o plačevanju tržne najemnine; pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju z dokazilom o poteku najemnega razmerja prej kot v letu dni oziroma da je najemodajalec že podal odpoved; dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih - potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše, sorodnike ali prijatelje; dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik denacionaliziranega stanovanja;,
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
11. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti
12. v primeru nosečnosti zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) - dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;
15. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);
16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
17. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami (bolezen gornjih dihal, astma);
18. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote);
19. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala);
20. listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o vrednotenju izobraževanja, ki ga izda ENIC-NARIC center;
21. izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
22. dokazilo o družinskem nasilju - strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
23. izjavo o dobi stalnega bivanja v Občini Kidričevo
24. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (sklep);
25. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse.


Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

Glede na okoliščine posameznega primera bo občina zahtevala od prosilcev tudi druga dodatna dokazila, listine in pojasnila na podlagi poziva.

Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

VI.

SPLOŠNE DOLOČBE


Strokovna služba občine bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmerja, ki so obstajala v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše spremembe se ne upoštevajo.

Komisija, ki jo imenuje župan Občine Kidričevo, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda, pri čemer se komisija odloči ali bo ogled opravila napovedano ali nenapovedano. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, da bi pridobil pravico do najema neprofitnega stanovanja, se njegova vloga ne upošteva in se zavrže.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci za plačilo varščine (lista A), bo obljavljen ločeno od seznama ostalih upravičencev (lista B).

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na občino. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega razpisa, lahko občina postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Kidričevo, vsak dan v poslovnem času občinske uprave ali na tel. 02/799 06 13.Štev. 3523-5/2021-1
Dne 29.9.2021


Anton Leskovar;

župan
Občine Kidričevo


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo v letu 2021
Datum objave: 6. 9. 2021 9:59
Razpis se zaključi: 30. 11. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. št. 94/07 -uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016, 16/2018) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, 68//2020,33/2021) Občina Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju
občine Kidričevo v letu 2021.

I. PREDMET RAZPISA
Občina Kidričevo objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo.
Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode.

II. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke-nakup dodatkov, ki se bodo dodajali v gnojevko in ne kot dodatek krmi.
· Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu za leto 2021 na proračunski postavki 042503 NAKUPI DODATKOV V KMETIJSTVU .
· Višina sofinanciranja je do 50 % stroškov nakupa, brez DDV. Nakup mora biti izveden v letu 2021, v času od 1.1.2021 do 01.11.2021.
· Zahtevki (z dokazili) za izplačilo morajo biti predloženi do 30.11.2021.

2. Upravičenci
Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in redijo živali (govedo, prašiči), imajo sedež in lokacijo reje živali na območju občine Kidričevo in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha kmetijskih površin. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.

Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.-Sredstev po tem razpisu se ne dodeli za davek na dodano vrednost, v primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV.

Vlogo za sredstva v okviru tega razpisa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. Eno kmetijsko gospodarstvo (KMG MID) lahko v letu 2021 odda eno vlogo.

III. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenem obrazcu z zahtevanimi prilogami. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani občine in v sprejemni pisarni občine na naslovu Kopališka ulica 14,2325 Kidričevo. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št.: 799 06 10 ali po e-pošti: obcina@kidricevo.si


IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v zaprti kuverti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.
Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti na Občino Kidričevo najkasneje 30.11.2021 do 12. ure.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice (spodaj levo) mora biti napisano naslednje besedilo: 'Ne odpiraj -Javni razpis-SOFINANCIRANJE DODATKOV '.
Če v okviru razpisnega roka sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, ostaja razpis odprt do porabe sredstev. V tem primeru bo občina sprejemala vloge tudi po razpisnem roku in jih obravnavala po vrstnem redu prejema.

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJE SREDSTEV

Odpiranje vlog ne bo javno. Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa in da sprejema vse pogoje iz dokumentacije poziva. Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Komisija bo obravnavala vse popolne vloge in na podlagi pregleda vlog in strokovnega vrednotenja vseh zbranih dokazil pripravila predlog razdelitve sredstev. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Če seštevek vseh vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofinanciranja, preseže vrednost razpisanih sredstev, se sofinanciranje vsem vlogam sorazmerno zniža.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o sofinanciranju javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Kidričevo upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

Številka: 430-9/2021-1
Datum: 19.08.2021

Župan Občine Kidričevo,
Anton LeskovarJavni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021
Datum objave: 27. 1. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 10. 12. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2020) Občina Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2021.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točk
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2021

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2021 do 31.12.2021. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 10.12.2021 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2021.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2022 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-8/2021
Datum: 27.1.2021

Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 

Potekli razpisi

Skip to content