Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
RAZPIS ZA NAJEM DVORAN 2021/2022
Datum objave: 23. 7. 2021 7:36
Razpis se zaključi: 20. 8. 2021 0:00
Številka: 35280-20/2021

Interesente za najem dvoran v Občini Kidričevo ( Lovrenc, Cirkovce, Športna dvorana Kidričevo) obveščamo, da zbiramo prijave za novo sezono 2021/2022.

RAZPIS
ZA NAJEM DVORAN LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, CIRKOVCE in KIDRIČEVO

1. V dvoranah Lovrenc na Dravskem polju, Cirkovce in Kidričevo je možna športna vadba, uradne tekme ter rekreacija za športna društva, skupine in druge interesente od ponedeljka do petka med 16 in 22 uro. termin vadbe traja 90 minut.
2. Športna dvorana Kidričevo obsega veliko dvorano, malo plesno dvorano in strelišče. Velika dvorana se lahko najame v celoti, 2/3 dvorane ali 1/3 dvorane. Dvorano v Cirkovcah je možno najeti v celoti ali samo polovico.
3. V dvoranah Lovrenc na Dravskem polju, Cirkovce in Kidričevo je možno izvajati sledeče športne aktivnosti: dvoranski nogomet, košarka, odbojka, namizni tenis, badminton, ples, aerobika in različne druge splošne vadbe.
4. V dvorani Kidričevo je na razpolago tudi plezalna stena in strelišče.
5. Na razpisu za najem dvoran lahko sodelujejo društva, pravne in fizične osebe.
6. V ceno najemna dvorane je vključeno tudi koriščenje garderob, sanitarij, tušev in parkirišča pred dvorano.

7. Zainteresirana društva, skupine ali posamezniki morajo vloge za najem dvoran za sezono 2021/2022 posredovati v elektronski obliki preko naslova: http://vloge.termini.kidricevo.si najkasneje do 20.8.2021. Več informacij o elektronski oddaji vlog se nahaja na naslovu: http://www.kidricevo.si/za občane/najem-dvoran/.

8. Na osnovi posredovanih vlog bo Občina Kidričevo pripravila predlog koriščenja dvoran. Urniki koriščenja terminov v navedenih objektih bodo v začetku septembra 2020 objavljeni na spletni strani Občine Kidričevo.

9. V osmih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti upravljalcu športnega objekta. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v osmih dneh se smatra, da je uporabnih odstopil od pogodbe.

10. Termini bodo prednostno podeljeni plačnikom v preteklih letih.

Občina Kidričevo


Javna naročila
JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA 'PRISTAVA'
Datum objave: 27. 5. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 15. 9. 2021 0:00
Številka:

Vabljeni k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta 'Pristava' in sicer po modelu javno-zasebnega partnerstva. Več informacij se nahaja v priponki.

Rok za prijavo: 15.9.2021Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2021
Datum objave: 25. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 3. 9. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/20) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15) župan Občine Kidričevo objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
- sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavkah, 0411, 0413, 0415, in 0419.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 za namene;

- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v višini 41.500 evrov
- sofinanciranje samozaposlovanja v višini 10.000 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000 evrov.

- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v višini 2.000 eur
Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot

- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, do 50 % vrednosti materialnih ali nematerialnih investicij brez ddv, oziroma največ do 6.000 evrov.
- sofinanciranje samozaposlovanja do 1.500 evrov in odpiranja novih delovnih mest do 600,00 evrov.
- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, do 50 % upravičenih stroškov.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Upravičenci do pomoči so:


- podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.

Za podjetje se šteje:
- samostojni podjetnik posameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).
- Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij;
- eno podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja,
- eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
- pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
- eno podjetje, ki je delničar ali družabnik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
- podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 'enotna' podjetja.

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma pokriva do 50% upravičenih stroškov (brez DDV).

O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarstvo glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev, pri čemer posamezni upravičenec po tem razpisu za vse ukrepe skupaj ne more prejeti več kot je določeno v III. točki tega razpisa.


Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
- sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.


Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so::
- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
- stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
- stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
- stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi dejavnosti,
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
- stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,

Med osnovna sredstva namenjena posodobitvi dejavnosti po tem razpisu ne spada nakup telefonov, mobitelov, hišnih oziroma telefonskih central, pohištva, TV sprejemnikov.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Vrednost posamezne materialne in nematerialne investicije mora biti višja od 300,00 eur brez ddv.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.


2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 1.500 evrov,
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 600,00 evrov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 3 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.


3. UKREP: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.
Upravičeni stroški so:
- stroški inštruktorja,
- stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
- potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
- stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in/ali odličnost poslovanja.

Za usposabljanje ne šteje izobraževanje za pridobitev stopnje izobrazbe.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je do 3.9.2021 v sprejemni pisarni Občine Kidričevo do 12. ure.

Vlogo - prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS - RAZVOJ GOSPODARSTVA 2021' na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, ter naslov pošiljatelja.
Odpiranje prispelih vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 7.9.2021.

1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka transakcijskega računa.

2. Dokumentacija - priloge:
K vlogi je potrebno priložiti še:
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba o vpisu v register-izpis iz AJPES-a, ki ni starejši od treh mesece od datuma oddaje vloge),
- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za preteklo poslovno leto, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v težavah,
- dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge,

-dokazilo o plačanih prispevkih in poravnanih obveznosti do delavcev, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge,
-dokazilo o poravnanih finančnih obveznosti do občine,
- izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju Občine Kidričevo,
- izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen,
- izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
- izjavo prosilca o kandidaturi za de minimis pomoč,
- izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij,

- izjavo prosilca, da v obdobju zadnjih pet let ni prejel več kot 200.000 eur sredstev po sistemu de minimis, ne glede na dajalca državne pomoči.
K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
- račun z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 1.9.2020 do 31.8.2021 (v kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti račun z dokazilom o plačilu predložen najkasneje do 31.8.2021)
- sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest v obdobju od 1.9.2020 do 31.8.2021
- v primeru samozaposlitve:
- dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 3 mesece prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma
- dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ).
- v primeru odpiranja novih delovnih mest:
- dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve,
- dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta,
- dokazilo da ima novo zaposlena oseba stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.
- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v obdobju od 1.1.2021 do 31.8.2021
- računi z dokazili o plačilu računov v obdobju od 1.1.2021 do 31.8.2021,
- program izobraževanja,
- dokazila o udeležbi, za posameznega delavca, ki ga izda izvajalec izobraževanja.
Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep (obrazec 1). V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti in znotraj projekta za več osnovnih sredstev, mora biti vsak projektoziroma vsako osnovno sredstvo na svojem obrazcu (obrazec 2, 3, 4, 5.). Tako podano vlogo bo odbor štel kot pravilno. Vloga, ki ne bo vložena tako, kot je navedeno, bo kot nepravilna zavržena.
Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo odbor zavrgel. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem - upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca.

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo pri Zdenki Frank tel. 799 06 13.


Štev. 410-17/2021-1
Datum; 19.3.2021Anton Leskovar;

Župan
Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2021
Datum objave: 25. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 3. 9. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavljamo

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2021

1. PREDMET RAZPISA:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:

- organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma,
- izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),
- izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- sofinanciranje redne dejavnosti društev s turističnimi aktivnostmi na območju Občine Kidričevo s sedežem v Občini Kidričevo,
- izbor organizatorjev in sofinanciranje pomembnejših turističnih prireditev, ki bodo izvedeni v letu 2021 in sicer:, Zahvala polju, izdelava promocijskega materiala za področje turizma, organizacija ostalih vsebin.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:
-programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,
- programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.

2. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:
- turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;
- druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije na območju Občine Kidričevo in imajo sedež v občini Kidričevo;
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;
- dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;
- udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce brezplačna.


3. VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša, 7.300,00 EUR. Višina sredstev je namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin:
- delovanje turističnih in podobnih društev 600,00 EUR,
- organizacijo prireditve '14. Zahvala polju' 2.200,00 EUR,
- izdelava promocijskega materialna na področju turizma do 1.000 eur
- organizacijo ostalih vsebin v višini od 100,00 do 400,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinanciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

4. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI

1. Merila za delovanje turističnih in podobnih društev
Financira se dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Kidričevo in pospešujejo razvoj turizma na območju Občine Kidričevo, so registrirana kot turistična oz. se večina njihovega delovanja nanaša na področje turizma. Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi skupnega števila točk.

MERILO TOČKE

Predloženo poročilo za preteklo leto, iz katerega je razvidna realizacija programa društva
0 točk društvo ni izvedlo nobenega programa
5 točk društvo je izvedlo 2 programa/prireditve
10 točk društvo je izvedlo 4 programe/prireditve
15 točk društvo je izvedlo 5 in več programov/prireditev

Izvedba lastnih prireditev na območju občine Kidričevo v letu prijave na ta razpis:
0 točk 0 prireditev
5 točk izvedba 2 prireditev
10 točk izvedba 4 prireditev
15 točk izvedba 5 in več prireditev

Pomembnost in dostopnost prireditev za širšo javnost:
3 točke prireditev lokalnega pomena
7 točk prireditev širšega pomena

Jasno in realno opredeljena finančna konstrukcija 5 točk

Sodelovanje z drugimi društvi na prireditvah:
0 točk ne sodeluje z drugimi društvi
4 točke sodeluje z 2 društvoma
6 točk sodeluje s 4 društvi
8 točk sodeluje s 6 društvi
10 točk sodeluje s 7 in več društvi

Vključevanje mladih v turizem 15 točk

Društvo se je udeležilo mednarodne prireditve 15 točk
(udeležba v tujini)Število članov društva s plačano članarino:
1 - 10 članov 3 točke
11 - 20 članov 5 točk
21 - 35 članov 10 točk
Nad 35 članov 25 točk

Predloženo finančno poročilo za preteklo leto,
potrjeno s strani nadzornega odbora društva 5 točk

Društvo deluje v javnem interesu 10 točk

2. Merila za organizacijo '14. Zahvala polju'
Odbor bo pri izboru organizatorja prireditve upošteval naslednja merila:
1. Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijavitelju, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki je v preteklosti že organiziral prireditev Zahvala polju, 8 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacija podobnih večjih prireditev, 5 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacijo manjših prireditev, 0 točk prejme organizator, ki nima izkušenj z organizacijo prireditev.

UPRAVIČENI STROŠK
- Stroški oglaševanja
- Stroški pogostitve nastopajočih (3 - 4 eur/osebi)
- Stroški promotorja na prireditvi (povzovalec)
- Stroški ozvočenja na prireditvi
- Stroški upravnih taks
- Stroški skupin, ki sodelujejo v kuhanju krompirjevega golaža
- Stroški otroških skupin 'mali šef' in stroški materiala
- Stroški ansambla do višine največ 1.000 eur
- Stroški najema prostora (dvorane, šotora, klopi, miz…),
- Materialni stroški (po oceni odbora)
- Stroški izdelave in tiska priznanj in nagrad


3.Merila za izdelavo promocijskega materiala za področje turizma:
Izdelava letakov (vendar ne letakov za prireditve), zloženk, ……

UPRAVIČENI STROŠKI
- strošek oblikovanja
- fotografiranje in izdelava fotografij
- tisk

4. Merila za organizacijo ostalih vsebin
Odbor bo pri izboru organizatorja prireditev upošteval naslednja merila:
1. Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijavitelju, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki je v preteklosti že organiziral prireditev z istim naslovom, 8 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacija podobnih prireditev, 5 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacijo manjših prireditev, 0 točk prejme organizator, ki nima izkušenj z organizacijo prireditev.
3. namen prireditve
3. točke prejme organizator, ki organizira prireditev lokalnega pomena
7. točk prejme organizator, ki organizira prireditev širšega pomena.

UPRAVIČENI STROŠEK
- Stroški oglaševanja
- Stroški pogostitve nastopajočih na prireditvi (3 - 4 eur na osebo)
- Stroški najema prostora (dvorane, šotora, klopi in miz….)
- Stroški upravnih taks
- Stroški materiala za izvedbo prireditve (po oceni odbora)
- Stroški ozvočenja za prireditev
- Materialni stroški (po oceni odbora)
- Do 50 % stroškov za glasbo


5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - sofinanciranje programov turizma 2021 - ne odpiraj' in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež občine Kidričevo najkasneje do 3. septembra 2021 do 12. ure, razen za organizacijo ostalih vsebin, ko je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 29. oktobra 2021 do 12 ure.

Odpiranje vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 7. septembra 2021. Odpiranje prijav za ostale vsebine pa v roku 30 dni od oddajo prijav na javni razpis. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Prijave, ki bodo prispele po roku razpisa, se ne bodo odpirale in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

Na podlagi poročila odbora za gospodarstvo bo občinska uprava izdala sklep o sofinanciranju programov ali sklep o zavrženju vloge za prepozno prispele ali tiste, ki niso bile dopolnjene v roku.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov na področju turizma izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 25. marca 2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Izvajalec izpolni ustrezen obrazec glede na vsebino programa, za vsak posamezni program. Če izvajalec izvaja več programov pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program. Izvajalec ne izpolni obrazcev za vsebine, na katere ne kandidira s svojim programom, ter jih ne prilaga k prijavi.

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.


7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.
Štev.: 410-15/2021-1
Datum: 18.3.2021Anton Leskovar;


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021
Datum objave: 27. 1. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 10. 12. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2020) Občina Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2021.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točk
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2021

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2021 do 31.12.2021. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 10.12.2021 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2021.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2022 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-8/2021
Datum: 27.1.2021

Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 

Potekli razpisi

Skip to content