Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2022
Datum objave: 21. 6. 2022 12:20
Razpis se zaključi: 4. 11. 2022 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2022 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2022

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo v letu 2022.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso športne prireditve, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2. IZVAJALCI ŠPORTNIH PRIREDITEV

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:
športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci športnih prireditev morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o izvajajo športne prireditve na območju Občine Kidričevo,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2022 nameni 1.500,00 EUR.

Športne prireditve, ki bodo izbrane na javnem razpisu, se bodo vrednotile po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Prijave morajo biti izpolnjene natančno.

Izvajalec, ki bo prijavil športne prireditve, za katere ne bo imel sklenjene najemne pogodbe za športni objekt, razen, če uporabljajo lastni prostor, se vloga za tako prireditev zavrne.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 2022 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 4. novembra 2022 do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 7. novembra 2022. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 21. junija 2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v enem mesecu od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju športnih prireditev izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega meseca od odpiranja vlog.Štev.: 671-11/2021-16
Datum: 20.6.2022


Anton Leskovar
župan Občine KidričevoPoziv za javno zbiranje ponudb
Prodaja kmetijskih zemljišč v KO Apače - rok 2.7.2022
Datum objave: 20. 6. 2022 7:26
Razpis se zaključi: 2. 7. 2022 0:00
Številka:


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2022
Datum objave: 15. 6. 2022 9:06
Razpis se zaključi: 2. 11. 2022 12:00
Številka: 410-54/2022


OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 KidričevoNa podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI
V LETU 2022


1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2022 v višini 2.000,00 EUR.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.

2. IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:
društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.

Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
imajo za prijavljene dejavnosti,
zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.

Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.

4. VSEBINA PROGRAMA

Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.5. VIŠINA SOFINANCIRANJA

Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza.
Izvajalec, ki gostuje v tujini več kot en dan, se lahko višina sofinanciranja poveča še za stroške prenočišča, in sicer v višini do 20 % , vendar samo za udeležence, ki imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo.

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.

Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - gostovanje v tujini 2022- ne odpiraj' in naslov izvajalca programa.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 2. novembra 2022 do 12. ure.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.

Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo odprla in pregledala prejete vloge v roku tridesetih dni od prejema posamezne vloge.

Na podlagi poročila komisije bo občinska uprava izdala sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, pri organu, ki je izdal sklep. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

7. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

8. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.Štev. 410-54/2022-1
Dne 15.6.2022

Anton Leskovar
župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2022
Datum objave: 22. 3. 2022 8:47
Razpis se zaključi: 2. 9. 2022 12:00
Številka: 410-41/2022

JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/21) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15) župan Občine Kidričevo objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2022

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
- sofinanciranje materialnih investicij,
- sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih.

II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavkah, 0411, 0413, 0415, in 0419.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2022 za namene;

- sofinanciranje materialnih investicij v višini 42.500 evrov
- sofinanciranje samozaposlovanja v višini 10.000 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000 evrov.

- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v višini 1.000 eur
Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot

- sofinanciranje materialnih investicij, do 50 % vrednosti materialnih investicij brez ddv, oziroma največ do 6.000 evrov.
- sofinanciranje samozaposlovanja do 1.800 evrov in odpiranja novih delovnih mest do 800,00 evrov.
- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, do 50 % upravičenih stroškov.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Upravičenci do pomoči so:


- podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.

Za podjetje se šteje:
- samostojni podjetnik posameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).
- Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij;
- eno podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja,
- eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
- pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
- eno podjetje, ki je delničar ali družabnik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
- podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 'enotna' podjetja.

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma pokriva do 50% upravičenih stroškov (brez DDV).

O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarstvo glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev, pri čemer posamezni upravičenec po tem razpisu za vse ukrepe skupaj ne more prejeti več kot je določeno v III. točki tega razpisa.


Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
- sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: materialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih investicij.


Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
- stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
- stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
- stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi dejavnosti,

Med osnovna sredstva namenjena posodobitvi dejavnosti po tem razpisu ne spada nakup telefonov, mobitelov, hišnih oziroma telefonskih central, pohištva, TV sprejemnikov, sesalcev in sesalnih robotov.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Vrednost posamezne materialne investicije mora biti višja od 300,00 eur brez ddv.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.


2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 1.800 evrov,
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 800,00 evrov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 1.800,00 evrov za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 3 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 1.800,00 evrov za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.


3. UKREP: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.
Upravičeni stroški so:
- stroški inštruktorja,
- stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
- potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
- stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in/ali odličnost poslovanja.

Za usposabljanje ne šteje izobraževanje za pridobitev stopnje izobrazbe.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je do 2.9.2022 v sprejemni pisarni Občine Kidričevo do 12. ure.

Vlogo - prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS - RAZVOJ GOSPODARSTVA 2022' na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, ter naslov pošiljatelja.
Odpiranje prispelih vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 6.9.2022.

1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka transakcijskega računa.

2. Dokumentacija - priloge:
K vlogi je potrebno priložiti še:
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba o vpisu v register-izpis iz AJPES-a, ki ni starejši od treh mesece od datuma oddaje vloge),
- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za preteklo poslovno leto, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v težavah,
- dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge,

-dokazilo o plačanih prispevkih in poravnanih obveznosti do delavcev, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge,
-dokazilo o poravnanih finančnih obveznosti do občine,
- izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju Občine Kidričevo,
- izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen,
- izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
- izjavo prosilca o kandidaturi za de minimis pomoč,
- izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij,

- izjavo prosilca, da v obdobju zadnjih pet let ni prejel več kot 200.000 eur sredstev po sistemu de minimis, ne glede na dajalca državne pomoči.

K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:
- sofinanciranje materialnih investicij:
- račun z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 1.9.2021 do 31.8.2022 (v kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti račun z dokazilom o plačilu predložen najkasneje do 31.8.2022). Pri sofinanciranju materialnih investicij se bodo upoštevale materialne investicije, ki so se nabavile v navedenem obdobju.
- sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest v obdobju od 1.9.2021 do 31.8.2022
- v primeru samozaposlitve:
- dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 3 mesece prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma
- dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ).
- v primeru odpiranja novih delovnih mest:
- dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve,
- dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta,
- dokazilo da ima novo zaposlena oseba stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.
- sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v obdobju od 1.9.2021 do 31.8.2022
- računi z dokazili o plačilu računov v obdobju od 1.9.2021 do 31.8.2022,
- program izobraževanja,
- dokazila o udeležbi, za posameznega delavca, ki ga izda izvajalec izobraževanja.
Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep (obrazec 1). V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti in znotraj projekta za več osnovnih sredstev, mora biti vsak projektoziroma vsako osnovno sredstvo na svojem obrazcu (obrazec 3, 4,). Tako podano vlogo bo odbor štel kot pravilno. Vloga, ki ne bo vložena tako, kot je navedeno, bo kot nepravilna zavržena.
Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo odbor zavrgel. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Morebitni sklep za dopolnitev vloge, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o dodelitvi sredstev, bo vročen elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.
Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem - upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca.

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo pri Zdenki Frank tel. 799 06 13.


Štev. 410-41/2022-1
Datum; 16.3.2022Anton Leskovar;

Župan
Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2022
Datum objave: 1. 2. 2022 12:11
Razpis se zaključi: 10. 12. 2022 12:00
Številka:

Dokumentacija se nahaja v prilogah. 

Potekli razpisi

Skip to content