Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2020
Datum objave: 20. 1. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 7. 2. 2020 13:00
Številka: 410-98/2019-5

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2020 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2020 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2020. Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo. 2. IZVAJALCI PROGRAMA Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letni programov športa v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci: • športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo, • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo. 3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje: • so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto, • imajo za prijavljene dejavnosti: o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa. Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV Za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2020 nameni 57.800,00 EUR. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, in sicer v naslednjem obsegu - prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 3.500,00 eur - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport 34.000,00 eur - kakovostni šport 7.300,00 eur - športna rekreacija 4.000,00 eur - delovanje društev 3.000,00 eur - delovanje športne zveze 6.000,00 eur. Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017). Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2020. 5. ROK IN NAČIN PRIJAVE Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami. Vsak izvajalec lahko posameznega udeleženca v športnem programi prijavi le enkrat. V kolikor izvajalec tega ne bo upošteval, se bo vloga za tak program zavrnila. Prijave morajo biti izpolnjene natančno, brez prekrivanja terminov z različnimi programi športa in strokovnim kadrom. V kolikor prijavitelj tega ne bo upošteval, se vloga za tak program zavrnila. Izvajalec, ki bo prijavil programe, za katere ne bo imel sklenjene najemne pogodbe za športni objekt vadbe, razen, če uporablja lastni prostor, se vloga za tak program zavrne. Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Kidričevo Kopališka ul. 14 2325 KIDRIČEVO Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2020 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu. Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 7. februarja 2020 do 13. ure. Odpiranje vlog bo opravila komisija 12. februarja 2020. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 20. januarja 2020 do poteka roka za prijavo na javni razpis. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo. Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov. Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog. Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 6. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu: Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si. 7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog. Štev.: 410-98/2019-5 Datum: 15.1.2020 Anton Leskovar župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2020
Datum objave: 20. 1. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 7. 2. 2020 13:00
Številka: 410-97/2019-5

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2020 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2020. Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo. 2.IZVAJALCI PROGRAMA Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo: 1. kulturna in prosvetna društva 2. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo 3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje: - da imajo sedež v občini Kidričevo, - da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo, - da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, - da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti, - da imajo urejeno evidenco o članstvu, - da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi, - da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD), - da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo, - da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, - da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna. Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj oziroma niso delovala eno leto. Društvo oziroma sekcija, ki v letu 2019 programa, s katerim je uspela na razpisu v letu 2019 ni izvedla, nima pravice kandidirati na tem razpisu (2 odstavek 9. člena pravilnika). 4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2020 nameni 26.867,00 EUR. Za posamezne vsebine se namenijo sredstva: 1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin, 14.890 eur 2. gledališke in lutkovne dejavnosti 971 eur 3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 4.532 eur 4. delovanje zveze kulturnih društev, 3.237 eur 5. delovanje kulturnih društev, 3.237 eur Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016). Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2020. 5. ROK IN NAČIN PRIJAVE Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami. Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Kidričevo Kopališka ul. 14 2325 KIDRIČEVO Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2020 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu. Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 7. februarja 2020, do 13. ure. Odpiranje vlog bo opravila komisija 10. februarja 2020. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja. Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 20. januarja 2020 do poteka roka za prijavo na javni razpis. Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov. Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog. Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 6. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu: Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si. 7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog. Štev: 410-97/2019-5 Dne 15.1.2020 Anton Leskovar župan Občine Kidričevo

 

Potekli razpisi