Javna naročila in razpisi

Poziv za javno zbiranje ponudb
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za najem garaž, ki se nahajajo na parc. št. 1019/124 k.o Lovrenc na Dravskem polju pri večstanovanjskem objektu z naslovom Kajuhova ulica 6
Datum objave: 8. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 31. 3. 2021 0:00
Številka:
Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), dne 5.3.2021 objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za najem garaž, ki se nahajajo na parc. št. 1019/124 k.o Lovrenc na Dravskem polju pri večstanovanjskem objektu z naslovom Kajuhova ulica 6
1. Najemodajalec: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-19, e-pošta: obcina@kidricevo.si.
2. Predmet najema: posamezna garaža, izmed petih garaž, ki se nahajajo pri večstanovanjskem objektu na naslovu Kajuhova ulica 6. Vsaka garaža obsega 16,57 m2 in ima urejeno razsvetljavo. (zunanji izgled garaž se nahaja v prilogi).
3. Pogoji:
3. 1. Ponudnik je lahko vsaka polnoletna fizična oseba ali pravna oseba.
3.2. Posamezni ponudnik lahko poda ponudbo za najem samo ene garaže
oz. lahko na razpisu sodeluje samo za najem ene garaže.
Ponudnik s podano ponudbo ne more izbirati posamezne garaže, temveč bo izbiro prvi opravil tisti, ki bo ponudil najvišjo letno najemnino, ob izklicni ceni najemodajalca, ki znaša 29,65 EUR/mesec brez DDV (v skladu z 2. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18) se davek na dodano vrednost za najem ne obračunava).

3.3. Z izbranimi ponudniki bo sklenjeno najemno razmerje
za 5 let, najemnik pa lahko ob soglasju najemodajalca najeto garažo na stroške najemnika tudi ustrezno zavaruje.

3.4. Ponudnik mora imeti v času podaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kidričevo.

3.5. Ponudnik lahko ponudbo za najem garaže umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe.

3.6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, je najemodajalec ne bo upošteval.

3.7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno letno najemnino in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo vrnjene ponudniku neodprte oziroma v enaki obliki, kot bodo prispele.

3.8. Izbrano bo 5 ponudnikov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje in ponudili najvišje mesečne najemnine, vendar najmanj v višini izhodiščne. Ta bo tudi prvi opravil izbiro garaže, ki jo želi vzeti v najem. Za njim bo izbran ponudnik z drugo najvišjo ponudbo ter tako po vrsti za vse garaže. V primeru več najugodnejših ponudb
bo najemodajalec opravil žreb.


3.9. Najugodnejši ponudniki bodo obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje treh let.

3.10. Občina Kidričevo lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi za to navedla razloge. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom, je izključena.

3.11. Najemnik nima pravice
oddati garaže v podnajem.

3.12. Namera se objavi na uradni spletni strani najemodajalca.

  1. Pisna ponudba mora vsebovati:

- podatke o ponudniku (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča, navedbo davčne številke in EMŠO);
- navedbo višine ponujene mesečne najemnine brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;

  1. Rok in naslov za oddajo ponudbe:

Ponudba mora biti dostavljena na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, v zaprti ovojnici z oznako 'Ponudba za najem parkirnega prostora - Ne odpiraj!'. Na ovojnici mora biti označen ime in naslov ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do vključno 31.3.2021. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko zainteresirani dobijo pri direktorju občinske uprave Občine Kidričevo, Damjanu Napast in sicer na tel. št: 02 799 06 11,
GSM: 041 394 143, ali na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si.

Anton LESKOVAR,
župan Občina Kidričevo


- priloga: obrazec - ponudba za najem parkirnega prostora
- slika garaž, ki so predmet najemaJavni razpisi
JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2021
Datum objave: 3. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 26. 3. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2021 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavljaJAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2021


1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2021.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2. IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letni programov športa v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:
športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2021 nameni 58.800,00 EUR.

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, in sicer v naslednjem obsegu

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 2.000,00 eur
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni
in vrhunski šport 34.000,00 eur
- kakovostni šport 9.300,00 eur
- športna rekreacija 3.000,00 eur
- delovanje društev 4.500,00 eur
- delovanje športne zveze 6.000,00 eur.


Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2021.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Vsak izvajalec lahko posameznega udeleženca v športnem programi prijavi le enkrat. V kolikor izvajalec tega ne bo upošteval, se bo vloga za tak program zavrnila.

Prijave morajo biti izpolnjene natančno, brez prekrivanja terminov z različnimi programi športa in strokovnim kadrom. V kolikor prijavitelj tega ne bo upošteval, se bo vloga za tak program zavrnila.

Izvajalec, ki bo prijavil programe, za katere ne bo imel sklenjene najemne pogodbe za športni objekt vadbe, razen, če uporablja lastni prostor, se vloga za tak program zavrne.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2021 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 26. marca 2021 do 12. ure.


Odpiranje vlog bo opravila komisija 29. marca 2021. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 3. marca 2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.
Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.Štev.: 410-95/2020-6
Datum: 2.3.2021


Anton Leskovar
župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2021
Datum objave: 3. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 26. 3. 2021 12:00
Številka:JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2021


1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2021.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2.IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1. kulturna in prosvetna društva
2. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo

3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Kidričevo,
- da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo,
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
- da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj eno leto oziroma niso v letu 2020 izvedla programa.

Društvo oziroma sekcija, ki v letu 2020 programa, s katerim je uspela na razpisu v letu 2020 ni izvedla, nima pravice kandidirati na tem razpisu (2 odstavek 9. člena pravilnika) razen, če programa ni mogla izvesti zaradi razglašene epidemije, je pa podoben program izvajala v letu 2019.

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2021 nameni 27.514 EUR.

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin, 15.214 eur
2. gledališke in lutkovne dejavnosti 971 eur
3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 4.855 eur
4. delovanje zveze kulturnih društev, 3.237 eur
5. delovanje kulturnih društev, 3.237 eur

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2021.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2021 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 26. marca 2021, do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 30. marca 2021. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 3.3.2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.
Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.
Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.


Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.Štev: 410-96/2020-6
Dne 2.3.2021Anton Leskovar
župan Občine KidričevoJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC CIRKOVCE IN KIDRIČEVO ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Datum objave: 3. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 26. 3. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Cirkovce in Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Kidričevo objavljataJAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V
VRTEC CIRKOVCE IN KIDRIČEVO
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022Predmet javnega razpisa je vpis otrok v vrtec pri Osnovni šoli Cirkovce in Osnovni šoli Kidričevo (v nadaljevanju: vrtec).

Na podlagi tega razpisa starši, ki željo vpisati otroke v vrtec v šolskem letu 2021/2022 podajo skupno prijavo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega javnega razpisa in h kateremu priložijo vse zahtevane priloge.

Starši oddajo samo eno vlogo in v vlogi navedejo, v kateri vrtec želijo vpisati otroka (tako imenovani vrtec prve izbire) in v ta vrtec oddajo tudi vlogo. V vlogi lahko navedejo, da če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, so pripravljeni otroka vključiti tudi v vrtec druge izbire, in to na vlogi navedejo.

Starši ob oddaji vloge plačajo kavcijo v višini 50,00 eur, katera se jim poračuna pri prvih obrokih za plačilo programa vrtca, oziroma se jim povrne v primeru, da otrok v vrtec ne bi bil sprejet.

Starši oziroma skrbniki otrok plačajo kavcijo na TRR št. SI56 01245-6030655297, Osnovne šole Cirkovce, če boste vlogo oddali za sprejem otroka v vrtec Cirkovce ali na
TRR št. SI56 01245-6000000096, Osnovna šola Kidričevo, če boste vlogo oddali za sprejem otroka v vrtec Kidričevo.
Pri namenu plačila navedete 'akontacija in vpišete ime in priimek otroka', za katerega akontacijo plačujete.

Na podlagi tega razpisa starši oddajo vlogo na predpisanem obrazcu v času od 1.3.2021 do 20. 3.2021. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddano po pošti priporočeno zadnji dan roka za prijavo.

Vloge starši oddajo v vrtec, v katerega želijo vpisati otroka in sicer na elektronski naslov:

1. Starši, ki želite vpisati otroka v vrtec Cirkovce

mateja.lampret@os-cirkovce.si, ali po pošti na naslov:
Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce

2. Starši, ki želite vpisati otroka v vrtec Kidričevo

irena.travnikar@vrtec-kidricevo.si, ali po pošti na naslov:
Osnovna šola Kidričevo, Enota vrtca Kidričevo, Kajuhova ul. 10/a, 2325 Kidričevo.

Osebno vlog za sprejem otrok v vrtec na podlagi tega razpisa ne bomo sprejemali, zaradi preprečevanja širjenja COVID 19.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok.

Komisija bo obravnavala samo vloge, ki bodo prispele v času javnega razpisa, to je od 1.3.2021 do 20.3.2021 in če bo plačana kavcija.

Vloge, ki so jih starši oddali pred tem javnim razpisom, ali jih bodo oddali po poteku javnega razpisa, jih komisija ne bo obravnavala in jih tudi ne bo uvrstila na čakalni seznam ali centralni čakalni seznam. Prav tako komisija ne bo obravnavala vlog, če ne bo poravnana kavcija.

Če starši niso izbrali druge izbire vrtca, se ti otroci ne bodo uvrstili na centralni čakalni seznam, če v vrtec ne bodo sprejeti v željeni vrtec.

Starši bodo o vključitvi otroka ali o uvrstitvi na centralni čakalni seznam obveščeni praviloma do konca meseca aprila.

Otroci, ki bodo sprejeti v vrtec, jih morajo starši v vrtec vključiti s 1.9.2021, če so dopolnili najmanj 11 mesecev starosti. Otroci, ki bodo sprejeti v vrtec in 1.9.2021 ne bodo dopolnili 11 mesecev, se v vrtec vključijo naslednji dan po dopolnitvi 11 mesecev starosti.

Vse dodatne informacije v vezi tega javnega razpisa starši dobijo na telefonski številki:

Osnovna šola Cirkovce, Mateja Lampret, 02 792 19 31
Osnovna šola Kidričevo Irena Travnikar, 02 799 01 32 ali 051 227 189
v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure.


Datum, 26.2.2021


Osnovna šola Cirkovce Osnovna šola Kidričevo
Ivanka Korez; Alenka Kutnjak;

ravnateljica ravnateljicaPoziv za javno zbiranje ponudb
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN ( parc. št 991/1, 992/1 in 995/1 KO 425)
Datum objave: 3. 3. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 2. 4. 2021 23:59
Številka:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

2. Predmet prodaje

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
- parc. št. 991/1, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju, zemljišče v izmeri 2.379,00 m2, v deležu 1/1;
- parc. št. 992/1, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju, zemljišče v izmeri 2.693,00 m2, v deležu 1/1 in
- parc. št. 995/1, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju, zemljišče v izmeri 2.659,00 m2, v deležu 1/1

Nepremičnine so obremenjene s vknjižbami služnosti, in sicer:

- parc. št. 991/1, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju:
- pod ID pravice/zaznambe 16011471 je vknjižena stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. *54 k.o. 429 Dragonja vas
- pod ID pravice/zaznambe 16279119 je vknjižena stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. *54 k.o. 429 Dragonja vas in
- pod ID pravice/zaznambe 19401441 je vknjižena neprava stvarna služnost v korist ELES, d.o.o.;

- parc. št. 992/1, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju:
- pod ID pravice/zaznambe 18481343 je vknjižena neprava stvarna služnost v korist ELES, d.o.o.;

- parc. št. 995/1, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju:
- pod ID pravice/zaznambe 18747893 je vknjižena neprava stvarna služnost v korist ELES, d.o.o.


3. Cena in varščina

Ponudbena cena ne sme biti nižja od 90.603,00 EUR.
Varščina znaša 9.060,30 EUR.

Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno še 22% DDV, saj so nepremičnine opredeljene kot nezazidana stavbna zemljišča.

3. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 51/7 člena ZSPDSLS-1

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija v sestavi:
- Damjan Napast, dir. občinske uprave - predsednik
- Mojca Meško, višja svetovalka - članica
- Maja Horvat, višja svetovalka - članica.

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je oceno vrednosti opravila sodna cenilka za strokovno področje gradbeništva - področja gradbeni objekti, gradbeništvo splošno, stavbna zemljišča, visoke gradnje in nepremičnine, mag. Marija Toplak, univ. dipl. inž. grad..

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa 51/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe

Prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb.

5. Najnižja ponudbena cena

Najnižja ponudbena cena ne sme biti nižja od 90.603,00 EUR pri čemer ponudbena cena predstavlja znesek kupnine brez vključenega 22% DDV, ki ga plača kupec.

Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge 1 te objave.

6. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v 30-ih dneh po sklenitvi pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot pogodbena kazen.

7. Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo odkupno ceno, ima prednost tisti ponudnik, ki je prvi oddal ponudbo.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla postopek ustavi.

8. Višina varščine

Varščina za predmet prodaje znaša 9.060,30 EUR.

Varščina se plača najkasneje do dne 2.4.2021 do 24.00 ure na TRR Občine Kidričevo, in sicer:

Številka TRR:

SI56 01245-0100017097

Naziv:

Občina Kidričevo

Naslov:

Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Referenca oz. sklic:

SI12 478-17-2017

Namen nakazila:

Javno zbiranje ponudb 478-1/2021


Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.

9. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu 51/7 člena ZSPDSLS-1.

Ponudnik mora na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z nazivom zadeve 'ponudba v zadevi 478-1/2021' poslati:

  1. izpolnjen, lastnoročno podpisan ali poskeniran obrazec, ki je priloga 1 te objave,
  2. potrdilo o plačani varščini ter
  3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) - velja za fizične osebe in s.p.-je.


Če je ponudba oddana po elektronski pošti, se šteje, da je pravočasna, če je poslana najkasneje do 2.4.2021 do 24.00 ure.

Če je ponudba poslana s priporočeno pošiljko po navadni pošti ali oddana osebno na vložišče organizatorja zbiranja ponudb, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja zbiranja ponudb najkasneje do 2.4.2021 do 24.00 ure.

Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb NE BO javno.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

11. Ogled

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave, Damjana Napasta, telefon 02/799 06 10, e-pošta: obcina@kidricevo.si. Ogled predmeta prodaje je možen izključno po predhodni najavi, in sicer najkasneje do 1.4.2021 do 15.00 ure.

12. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Občine Kidričevo je priloga te objave.

13. Opozorilo

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.


Številka: 478-1/2021
Datum: 3.3.2021


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo


Javni pozivi
Javna razprava o Odloku o pokopališkem redu
Datum objave: 12. 2. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 14. 3. 2021 0:00
Številka:

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) Občina Kidričevo daje v


J a v n o r a z p r a v o


Odlok o pokopališkem redu v Občini Kidričevo.

V javni razpravi lahko sodelujejo osebe, ki imajo v Občini Kidričevo stalno prebivališče.

Omenjeni odlok se daje v 30 dnevno javno razpravo, ki traja od 12.2.2021 do vključno 14.3.2021.

V času javne razprave je možno na predlog odloka podati pripombe in mnenja.

Pripombe in mnenja se podajo na priloženem obrazcu.

Pripombe in mnenja se pošljejo na e-mail: zdenka.frank@kidricevo.si.


Štev. 007-2/2021
Dne 12.2.2021

Anton Leskovar;

župan
Občine Kidričevo
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021
Datum objave: 27. 1. 2021 0:00
Razpis se zaključi: 10. 12. 2021 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2020) Občina Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2021 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2021.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točk
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2021

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2021 do 31.12.2021. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 10.12.2021 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2021.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2022 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-8/2021
Datum: 27.1.2021

Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 

Potekli razpisi

Skip to content