Javna naročila in razpisi


Javna naročila
Razpisna dokumentacija za JN002009/2019-B01 - 'MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019'
Datum objave: 5. 4. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 25. 4. 2019 10:00
Šifra:


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 11:00
Razpis se zaključi: 6. 12. 2019 12:00
Šifra: 410-15/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2019 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.
 
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2019.
 
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2019 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.
 
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
 
V. MERILA
         1. sedež:
                         - v občini                                                             10 točk
                         - izven občine                                                      0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
                         - zelo velik (za samo občino)                25 točk              
                         - velik (za samo občino)                                    20 točk
                         - srednji (za samo občino)                                15 točk
                         - lokalni (za posamezno naselje)                     10 točk
                         - ožji (interes prirediteljev)                                5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
         - tri ali večkrat                                                                    15 točk
                         - dvakrat                                                           10 točk
                         - enkrat                                                               5 točk
                         - ne sodelujejo                                                 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
                         - mednarodni                                                 10 točk
                         - državni                                                            8 točk
- regijski                                                                                      6 točk
- občinski                                                                                    4 točk
- krajevni                                                                                     2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
                         - v celoti                                                             10 točk
                         - delno                                                                  5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
                         - v celoti                                                            10 točk
                         - delno                                                                 5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
                         - 40 % - 49 % lastnih sredstev                        15točk
                         - 30 % - 39 % lastnih sredstev                        10 točk
                         - 20 % - 29 % lastnih sredstev                          5 točk
                         - 10 % - 19 % lastnih sredstev                          2 točki
                         - 0 % - 10 % lastnih sredstev                             0 točk
 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.
 
VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2019
 
OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2019 do 31.12.2019. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.
 
VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 
VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 6.12.2019 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2019.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.
 
X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2020 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.
 
XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.
 
 
Številka: 410-15/2019
Datum: 25.3.2019
 
                                                                                                                        Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:58
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 12:00
Šifra: 410-3/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa kulture občine Kidričevo za leto 2019 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja
 
JAVNI  RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2019
 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2019.
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.
 
2.IZVAJALCI  PROGRAMA
 
Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1.      kulturna in prosvetna društva
2.      zveze kulturnih društev Občine Kidričevo                                         
 
3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI
 
Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
-        da imajo sedež v občini Kidričevo,
-        da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo (razen gostovanja v tujini),
-        da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
-        da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
-        da imajo urejeno evidenco o članstvu,
-        da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
-        da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
-        da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,
-        da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
-        da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.
 
Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj oziroma niso delovala eno leto.
 
Društvo oziroma sekcija, ki v letu 2018 programa, s katerim je uspela na razpisu v letu 2018 ni izvedla, nima pravice kandidirati na tem razpisu (2 odstavek 9. člena pravilnika).
 
4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV
 
Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2019 nameni 33.370,00 EUR.
 
Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:
 
1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin, 15.350 eur
2. gledališke in lutkovne dejavnosti                                          667 eur
3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
                                                                                                    4.672 eur
4. prireditve in projekti registriranih kulturnih društev in zvez,
                                                                                                    3.670 eur
5. gostovanja v tujini,                                                              2.337 eur
5. delovanje zveze kulturnih društev,                                  3.337 eur
6. delovanje kulturnih društev,                                             3.337 eur
 
Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).
 
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2019.
 
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
 
Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2019 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.
 
Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019, do 12. ure, razen za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in gostovanja v tujini. Za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in za gostovanja v tujini je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 4.10.2019 do 13. ure, ko je tudi zadnji rok za oddajo vloge.
 
Odpiranje vlog bo opravila komisija  7. maja 2019. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.
Odpiranje vlog za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in gostovanja v tujini bo komisija opravila v roku 45 dni od prejema vloge. Odpirale se bodo samo pravilno izpolnjene in označene vloge na ovitku po vrstnem redu, po katerem so bile prispele.
 
Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 1. 4. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.
 
Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.
 
Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
6. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:
 
Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.
 
7. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.
 
Štev: 410-3/2019
Dne   22.3.2019
                         Anton Leskovar
                         župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:55
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 12:00
Šifra: 671-1/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2019 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja
 
JAVNI  RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2019
 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2019.
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.
 
2. IZVAJALCI  PROGRAMA
 
Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letni programov športa v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:
•       športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,
•       zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
•       zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.
 
3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI
 
Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
•       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
•       imajo za prijavljene dejavnosti:
o       zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o       izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o       izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
o       v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
 
4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV
 
Za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2019 nameni 60.300,00 EUR.
 
Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, in sicer v naslednjem obsegu
 
-        prostočasna športna vzgoja otrok in mladine                                                                                                             3.500,00 eur
-        športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni
in vrhunski šport                                                                                                                                                                        34.000,00 eur
-        kakovostni šport                                                                                                                                                               7.300,00 eur
-        športna rekreacija                                                                                                                                                            4.000,00 eur
-        športne prireditve                                                                                                                                                              2.500,00 eur
-        delovanje društev                                                                                                                                                              3.000,00 eur
-        delovanje športne zveze                                                                                                                                                   6.000,00eur.     
 
 
Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  57/2017).
 
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2019.
 
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
 
Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.
 
Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019, do 12. ure, razen za program 'športne prireditve'.
 
Prijave za program 'športne prireditve' morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 4.10.2019, do 13. ure. Če bo prijava za program 'športne prireditve' podana v kuverti z ostalimi programi športa do 30.4.2019, se bo prijava iz obravnave izločila in se bo obravnavala pri vrednotenju programov 'športne prireditve' v oktobru 2019.
 
Odpiranje vlog bo opravila komisija  6. maja 2019. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
 
Odpiranje prispelih prijav na razpis 'športne prireditve' bo komisija opravila 10. oktobra 2019.
 
Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 1. 4. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.
 
Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.
Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
 
6. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:
 
Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.
 
7. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.
 
 
Štev.: 671-1/2019
Datum:   22.3.2019
                         Anton Leskovar
                         župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
Javni razpis za izvajanje in sofinanciranje programov aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:55
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 12:00
Šifra: 410-12/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo
 
R A Z P I S
ZA IZVAJANJE IN  SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ČASU POČITNIC
V LETU 2019
 
1.      PREDMET RAZPISA
 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov  organizacije aktivnega preživljanja prostega časa v  času počitnic za šoloobvezne otroke v letu 2019.
 
2.      VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV
 
V proračunu občine Kidričevo za leto 2019 je za sofinanciranje programov predvidenih 1.000,00 evrov.
 
3.      POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do prijave imajo organizatorji, ki  izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        organizator mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje,
-        program se mora izvajati najmanj pet dni neprekinjeno, lahko se ponovi,
-        organizator mora navesti populacijo, za katero se program izvaja, ter predvideno število otrok,
-        izdelana mora biti finančna konstrukcija,
-        organizator mora podpisati izjavo, da program še ni bil prijavljen in tudi ne sofinanciran na podlagi drugih razpisov,
-        organizator mora podpisati izjavo, da se program ne financira iz drugih virov (MŠŠ, Športne unije, donatorskih sredstev občine itd.),
-        program se mora izvajati v času letnih počitnic (junij-avgust 2019).
 
Do sofinanciranja programov niso upravičeni izvajalci, ki v letu 2018 niso izvedli programa, s katerim so na razpisu uspeli.
 
4.      IZVAJANJE PROGRAMA
 
Občina Kidričevo bo sofinancirala programe aktivnega preživljanja prostega časa, ki se bodo izvajali v obliki tabora izven občine Kidričevo in bodo trajali neprekinjeno najmanj pet dni, 24 ur na dan.
 
Med programe aktivnega preživljanja prostega časa ne spadajo programi intenzivnih vaj oziroma programov vadbe.
 
Občina bo sofinancirala stroške materiala, prevoza in druge upravičene stroške. Med upravičene stroške ne spada nakup opreme.
 
5.      MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
 
Pri vrednotenju programov bo odbor upošteval naslednje kriterije:
 
a. Kakovost, inovativnost, ustvarjalnost                                  20 točk
b. Reference (izvajalec je že sodeloval na podobnih razpisih)                                                                                                                           15 točk
c. Število uporabnikov - udeleženih otrok                             20 točk
d. Strokovna raven                                                                      10 točk
e. Kontinuiteta in večletna tradicija izvajanja programa     15 točk
f. Stroškovna učinkovitost                                                         10 točk
 
a. kakovost, inovativnost, ustvarjalnost - merila
 
- jasno opredeljeni cilja programa                                           5 točk
- različne vsebine programa                                       od 5 do 10 točk
- inovativnost in ustvarjalnost                                                   5 točk
 
b. reference - merila
 
izvajalec je program izvajal že v preteklem letu                    15 točk
 
c. število uporabnikov - udeleženih otrok - merila
 
- od 0 do 10                                                                                  0 točk
- od 11 do 20 otrok                                                                     5 točk
- od 21 do 30 otrok                                                                     10 točk
- od 31 do 45 otrok                                                                     15 točk
- nad 45 otrok                                                                              20 točk
 
d. strokovna raven - merila
 
- strokovna usposobljenost spremljevalcev za delo z otroki                                                                                                             3 točke
- tehnična reven programa                                                        2 točki
- organizacijska in finančna zahtevnost programa                5 točk
 
e. kontinuiteta in večletna tradicija izvajanja programa - merila
 
- prvo leto                                                                                     1 točka
- drugo leto                                                                                   5 točk
- do pet let                                                                                    10 točk
- nad pet let                                                                                  15 točk
 
f. stroškovna učinkovitost - merila
 
- jasno in realno opredeljena finančna konstrukcija
(jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost)              10 točk
 
Občina Kidričevo bo v letu 2019 sofinancirala tri programe, ki bodo dosegle največje število točk.
 
Program, ki bo zbral največ točk, se sofinancira v višini 50 % razpoložljivih sredstev.
Program, ki bo drugi z zbranimi točkami, v višini 30 % razpoložljivih sredstev.
Program, ki bo tretji z zbranimi točkami, v višini 20 % razpoložljivih sredstev.
 
Če več programov doseže isto število točk, o izboru odloči žreb.
 
Če na razpisu sodelujeta ali sta izbrana samo dva izvajalca, se sredstva v višini 20 % razpoložljivih sredstev razdelijo med dva izbrana izvajalca. Če je na razpis prijavljen ali je izbran samo en izvajalec, prejme vse razpisana sredstva.
 
6.   ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:
 
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - AKIVNE POČITNICE 2019 - ne odpiraj' in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.
 
Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 1.4.2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.
 
Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež Občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019 do 12. ure.
 
Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 8. maja 2019. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu prispetja.
 
Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene.
 
Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor programov, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali. Na podlagi izbranih programov bo občinska uprava Občine Kidričevo izdala sklep o sofinanciranju oziroma sklep o zavrnitvi sofinanciranja.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
 
7. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
-        OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.
 
8. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od datuma odpiranja vlog.
 
Štev.: 410-12/2019
Datum:  22.3.2019
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:47
Razpis se zaključi: 30. 10. 2019 12:00
Šifra: 410-14/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavlja
 
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI
V LETU 2019
 
1. PREDMET RAZPISA
 
Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019 v višini 1.500,00 EUR.
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.
 
2. IZVAJALCI PROGRAMA
 
Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:
•       društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.
 
Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.
 
3. POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
•       imajo za prijavljene dejavnosti,
zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.
 
Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.
 
4. VSEBINA PROGRAMA
 
Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.
 
5. VIŠINA SOFINANCIRANJA
 
Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza. 
 
6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.
 
Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.
 
Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:
 
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo
 
Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - gostovanje v tujini 2019- ne odpiraj' in naslov izvajalca programa.
 
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. oktobra 2019 do 12. ure.
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.
 
Komisija, ki jo bo imenoval župan,  bo odprla in pregledala prejete vloge v roku tridesetih dniod zaprtja razpisa.
 
Na podlagi poročila komisije bo občinska uprava izdala sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
7. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.
 
8. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.
 
Štev. 410-14/2019
Dne   22.3.2019
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo

 Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje delovanja programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:45
Razpis se zaključi: 30. 10. 2019 12:00
Šifra: 410-10/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
 
JAVNI  RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2019
 
1. PREDMET RAZPISA:
 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:
 
-        organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma,
-        izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),
-        izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,
-        ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,
-        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
-        organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma,
-        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
-        sofinanciranje redne dejavnosti društev s turističnimi aktivnostmi na območju Občine Kidričevo s sedežem v Občini Kidričevo,
-        izbor organizatorjev in sofinanciranje pomembnejših turističnih prireditev, ki bodo izvedeni v letu 2019 in sicer: Ocenjevanje podeželskih dobrot, Žegnanje konj v Župečji vasi, Zahvala polju v Starošincah
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:
-programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,
-        programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.
 
2. POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:
-        turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;
-       druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije na območju Občine Kidričevo in imajo sedež v občini Kidričevo;
-        imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;
-        dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;
-        imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;
-        udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce brezplačna..
 
3. VIŠINA SREDSTEV
 
Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša, 7.300,00 EUR. Višina sredstev je namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin:
-        delovanje turističnih in podobnih društev 600,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '18. Ocenjevanje podeželskih dobrot' 600,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '22. Žegnanje konjev v Župečji vasi' 900,00 EUR,
-        organizacijo prireditve '13. Zahvala polju v Starošincah' 1.800,00 EUR,
-        organizacijo ostalih vsebin v višini od 50,00 do 300,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinanciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.
 
4. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI
 
1.      Merila za delovanje turističnih in podobnih društev
Financira se dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Kidričevo in pospešujejo razvoj turizma na območju Občine Kidričevo, so registrirana kot turistična oz. se večina njihovega delovanje nanaša na področje turizma. Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi skupnega števila točk.
 
MERILO           TOČKE
Predloženo letno poročilo za preteklo leto                       0 - 10 točk
Finančno poročilo in poročilo predsednika za preteklo leto                                                                                                       0 - 10 točk
Poročilo o sodelovanju z drugimi društvi v občini, regiji, državi (obvezno navesti, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali, kako ste zastopali občino in svoje društvo …..)                                                                              0 - 10 točk
Poročilo o mednarodnem sodelovanju (obvezno navesti, kje v tujini je potekalo mednarodno sodelovanje, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali v tujini, kako ste zastopali občino v tujini…..)                                                0 - 10 točk
Število članov društva s plačano članarino iz občine Kidričevo
1 - 10 članov                 3 točke
 
11 - 20 članov               5 točk
 
21 - 35 članov               8 točk
 
nad 36 članov                 10 točk
 
Izvedba prireditev v občini Kidričevo                               0 - 10 točk
Društvo dela v javnem interesu                                               10 točk
Pomembnost in dostopnost programov širši javnosti         
                                                                                                0 - 10 točk
 
2.      Merila za organizacijo prireditve '18. Ocenjevanje podeželskih dobrot'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
         Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej.
 
3.      Merila za organizacijo '22. Žegnanje konjev v Župečji vasi'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2.   Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3.   Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
         Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej.
 
4.      Merila za organizacijo '13. Zahvala polju v Starošincah'
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program prireditve
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2.      Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3.   Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.
 
5.      Merila za organizacijo ostalih vsebin
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:
1.      Predlagan program vsebine
Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora je ponudijo najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
2. Reference
10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji vsebine, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.
3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo
Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinaciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.
 
5.  ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
 
Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - sofinanciranje programov turizma 2019 - ne odpiraj' in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.
 
Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019 do 12. ure, razen za organizacijo ostalih vsebin, ko je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 30. oktobra 2019 do 12 ure. 
 
Odpiranje vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 14. maja 2019. Odpiranje prijav za ostale vsebine pa v roku 45 dni od oddajo prijav na javni razpis. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
 
Prijave, ki bodo prispele po roku razpisa, se ne bodo odpirale in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
 
Na podlagi poročila odbora za gospodarstvo bo  občinska uprava izdala   sklep o sofinanciranju programov ali  sklep o zavrženju vloge za  prepozno prispele ali tiste, ,ki niso bile dopolnjene v roku.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 1.4. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.
 
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Izvajalec izpolni ustrezen obrazec glede na vsebino programa, za vsak posamezni program. Če izvajalec izvaja več programov pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program. Izvajalec ne izpolni obrazcev za vsebine, na katere ne kandidira s svojim programom, ter jih ne prilaga k prijavi.
 
6. INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.
 
7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.
 
Štev.: 410-10/2019
Datum:   22.3.2019 
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih oraganizacij in društev za leto 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:43
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 12:00
Šifra: 410-11/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo
 
JAVNI  RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV HUMANITARNIH, INVALIDSKIH IN ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTVEV
ZA LETO 2019
 
PREDMET RAZPISA:
 
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev v višini 8.300 EUR in za program 'mostovi' 1.270 EUR.
 
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.
 
Na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, in sicer:
-        humanitarna, invalidska in zdravstvena društva inorganizacije, 
-        društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih dejavnosti.
 
 
1.      POGOJI  SOFINANCIRANJA
 
Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:
-        humanitarne, invalidske in zdravstvene organizacije in društva, ki imajo sedež v občini Kidričevo ali so organizirane za več občin in imajo sedež izven občine Kidričevo, katerih progami in/ali projekti se izvajajo na območju Občine Kidričevo in so vanje vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Kidričevo;
-        imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;
-        dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;
-        imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;
-        posredujejo izjavo, da v organih upravljanja ne sodelujejo svetniki in njihovi ožji družinski člani.
 
Prednost pri sofinanciranju programov imajo društva.
 
Izvajalci, ki na območju občine Kidričevo ne bodo izvajali nobenega programa, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2019.
Izvajalci, ki so v letu 2018 uspeli na javnem razpisu in programov niso izvedli, v letu 2019 niso upravičeni do sofinanciranja. 
 
Izvajalci humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo, v letu 2019 ne bodo upravičeni do sredstev iz proračuna Občine Kidričevo.
 
2.      MERILA IN KRITERIJI
 
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
-        število članov s stalnim prebivališčem v Občini Kidričevo;
-        program dela - vrsta in zahtevnost (finančna in organizacijska) načrtovanih aktivnosti;
-        pomen in dostopnost programa (dostopnost za širšo javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane, popestritev dejavnosti občini);
-        društvo ima lastni prostor v Občini Kidričevo;
-        ima sedež v Občini Kidričevo;
-        izdaja glasila ali biltena.
 
3.   ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Razpisno dokumentacijo kandidati prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 1.4.2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.
 
Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije ali, ki bodo prispele po razpisnem roku, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
 
Prijavo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:
 
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - humanitarne dejavnosti 2019 - ne odpiraj' in naslov kandidata ki kandidira na razpisu.
 
Prijave bodo pravočasne, če bodo pripele na sedež Občine Kidričevo najkasneje do 30.4. 2019 do 12. ure.
 
Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 8.5.2019. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu prispetja..
 
Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor programov, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali. Na podlagi poročila odbora za družbene dejavnosti bo občinska uprava Občine Kidričevo izdala sklep o sofinanciranju oziroma sklep o zavrnitvi sofinanciranja.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
 
4.      INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.
 
5.      ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od datuma odpiranja vlog.
 
Štev.: 410-11/2019
Datum:   22.3.2019
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
Javni razpis za financiranje letovanja otrok iz Občine Kidričevo v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 10:38
Razpis se zaključi: 31. 5. 2019 0:00
Šifra: 410-4/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
 
J A V N I R A Z P I S
za financiranje letovanja otrok
iz Občine Kidričevo v letu 2019
 
1.      PREDMET RAZPISA
Občina Kidričevo razpisuje financiranje  letovanja otrok iz Občine Kidričevo  v  PACUG pri Portorožu.
 
Letovanje otrok bo organizirano v dveh terminih, in sicer:
 
-        od 23.7.2019 do 30.7.2019
-        od 19.8.2019 do 26.8.2019.
 
Na razpisu lahko sodelujejo starši osnovnošolskih otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kidričevo in so v letu 2019 zaključili vsaj 1. razred osnovne šole.
 
V letu 2019 bomo omogočili letovanje 15 otrokom.
 
Letovanje  otrok je za starše brezplačno.
 
2.      MERILA ZA IZBOR IN TOČKOVANJE
 
Starši podajo prijavo na razpis na  obrazcu 'Prijava za letovanje', ki  je objavljen na spletni strani občine www.kidricevo.si. Obrazec je možno dobiti tudi v osnovni šoli, katero obiskuje otrok ali na sedežu Občine Kidričevo
K prijavi je potrebno priložiti:
- izjavo starša oz. skrbnika, 
- izjavo, da otrok še ni bil na morju,
- izjavo, da otrok v letu 2019 ne bo šel na morje,
- dokazila o prejetih dohodkih družine v zadnjih treh mesecev pred
   oddajo vloge,
- potrdilo iz gospodinjske evidence.
Prednost pri letovanju otrok bodo imeli otroci, ki:
 
- otrok še nikoli ni bil na morju                  70 točk                 
- otrok letos ne bo šel na morje, je pa bil v preteklih letih                                                                                                               25 točk
- otrok še ni imel subvencioniranega letovanja v preteklih letih                                                                                                                     30 točk
- otrok je zaključil višji razred osnovne šole                                                                                                                                      2-18 točk
(otrok, ki je zaključil 1. razred, 2 točki, … 9. razred, 18 točk)
- dohodek na družinskega člana znaša do 300,00 eur                                                                                                                        15 točk
- dohodek na družinskega člana znaša od 300,00 do 350,00 eur                                                                                                                     10 točk
- dohodek na družinskega člana znaša od 351,00 do 400,00 eur                                                                                                                       5 točk
- dohodek na družinskega člana znaša od 401,00 do 450,00 eur                                                                                                                    1 točka
- dohodek na družinskega člana znaša nad 450,00 eur                                                                                                                       0  točk
 
Dohodek se obračunava glede na neto znesek na družinskega člana.
 
Prednost bodo imeli otroci, ki bodo dosegli višje število točk. V primeru istega števila točk, bo med zadnjima/i prostima/i mestoma/i odločil žreb.
 
Starši bodo dobili podrobne informacije glede same organizacije letovanja na sestanku s izvajalcem letovanjem Zveze prijateljev mladine Ljubljana, Vič-Rudnik.
 
Letovanje otrok bomo organizirali skupaj s podjetjema Boxmark Leather in Talum Kidričevo.
Starši otrok, ki so zaposleni v teh dveh podjetjih, ne morejo kandidirati za letovanje otrok po tem razpisu. 
 
3. ROKI PRIJAVE
Vloge z vsemi prilogami je potrebno poslati na Občino Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, do 31. maja 2019 (velja poštni žig priporočene pošte). Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bodo obravnavane le v primeru, da bodo na razpolago še denarna sredstva in prosta mesta.
 
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Kidričevo pri gospe Zdenki Frank, tel. 799 06 13 ali 041 746 956.
 
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in bodo s sklepom zavržene.
 
Številka: 410-4/2019
Datum: 22.3.2019
                                                                                                                        Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo


Javni razpisi
Javni razpis za organizacijo in sofinanciranje spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku Občine Kidričevo v letu 2019
Datum objave: 26. 3. 2019 9:52
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 12:00
Šifra: 215-5/2018

JAVNI RAZPIS
ZA ORGANIZACIJO IN SOFINANCIRANJE SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE KIDRIČEVO V LETU 2019
 
1.      PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je organizacija in sofinanciranje spremljajočih prireditev v počastitev občinskega praznika občine Kiričevo v letu 2019.
 
2.      IZVAJALCI PROGRAMA
 
Na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo:
 
-        društva, ki imajo sedež na območju občine Kidričevo.
 
3.      POGOJI SOFINANCIRANJA
 
Pravico do organizacije in sofinanciranja imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        društvo mora imeti sedež na območju občine Kidričevo,
-        prireditev se mora izvajati na območju občine Kidričevo,
-        prireditev mora potekati v času od 7.6. do vključno
           22.6.2019,
-        navesti populacijo, za katero se prireditev organizira,
-        predvideno število aktivnih udeležencev  prireditve (ne
          upoštevajo se gledalci),
-        na prireditvi mora sodelovati vsaj 70 % udeležencev, ki imajo
          stalno prebivališče v občini Kidričevo,
-        izdelana mora biti finančna konstrukcija,
-        organizator mora podpisati izjavo, da program še ni bil prijavljen in tudi ne sofinanciran na podlagi drugih razpisov občine ali drugih javnih sredstev.
 
4.      MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
 
Pri izboru prireditev bodo upoštevana naslednja merila:
-        da bodo prireditve zajele vsa področja delovanja društev,
-        množičnost,
-        enakomerno organizacijo prireditev na območju celotne občine,
-        da bodo zajete vse populacije prebivalstva (otroci, mladina, odrasli),
-        večletno kontinuiteto prireditev,
-        prireditve, ki predstavljajo nove vsebine,
-        prireditev mora predstavljati promocijo občine Kidričevo. 
 
 
Pri izboru spremljajočih prireditev bodo imele prednost prireditve, ki so že tradicionalne, in prireditve, ki prinašajo nove vsebine. V primeru, da bo prijavljenih več prireditev z isto vsebino, bodo imeli prednost organizatorji, ki so prireditev organizirali že v preteklih letih in imel več sodelujočih iz Občine Kidričevo.
 
Rekreativne prireditve niso predmet financiranja.
 
5.      VIŠINA SOFINANCIRANJA SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
 
Izbranim izvajalcem spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku se priznajo upravičeni stroški, in sicer glede na vrsto prireditve:
 
-        stroški prehrane po udeležencu, sodelujočem v programu, 3,00 eur/osebo (odrasla oseba),
-        stroški prehrane po udeležencu sodelujočem v programu, 2,00 eur/osebo (otroci),
-        stroški pokalov v višini do 50,00 eur/komplet,
-        stroški najem prostora,
-        stroški vodenja koncertov oziroma kulturnih prireditev,
-        drugi upravičeni stroški po oceni odbora.
 
6.      ROK IN NAČIN PRIJAVE
 
Organizatorji podajo svojo prijavo na razpis na obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.
 
Izvajalci lahko prijavo dostavijo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:
 
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo.
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS-spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku 2019-ne odpiraj' in naslov prijavitelja.
 
Razpisno dokumentacijo prijavitelji prejmejo na spletni strani občine: www.kidricevo.si v času od 1.4.2019 do poteka roka  na razpis.
Prijava bo pravočasna, če bo prispela na sedež
Občine Kidričevo najpozneje do 30. aprila 2019 do 12. ure.
 
Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 8. maja 2019. Odpirale se bodo samo pravočasno prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu prispetja  .
 
Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene.
 
Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku, ki se bodo v letu 2019 sofinancirale.
 
7.      INFORMIRANJE KANDIDATOV
 
Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:
 
-        OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.
 
8.      ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
 
Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku trideset dni od datuma odpiranja vlog.
 
Številka: 215-5/2018
Datum: 22.3.2019
 
         Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo               


 

Potekli razpisi