Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS št. 2 ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKEKULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2019
Datum objave: 5. 12. 2019 8:47
Razpis se zaključi: 13. 12. 2019 13:00
Številka: 410-3/2019-16

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa kulture občine Kidričevo za leto 2019 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja


JAVNI RAZPIS št. 2
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2019


PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2019.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo

POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Kidričevo,
- da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2019 nameni 3.300,00 EUR.

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

1. zveze kulturnih društev in prireditev zveze, 3.300,00 eur

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2020.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS št. 2 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2019 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 13. decembra 2019, do 13. ure.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 5.12.2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Zoper sklep se lahko v roku osem (8) dni po prejemu sklepa prijavitelj pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana.

Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPK.


INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.


Štev: 410-3/2019-16
Dne 4.12.2019
Anton Leskovar,
župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS št. 2 ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KIRIČEVOV LETU 2019
Datum objave: 5. 12. 2019 8:31
Razpis se zaključi: 13. 12. 2019 13:00
Številka: 671-1/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2019 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja

JAVNI RAZPIS št. 2
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2019.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

2. IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letni programov športa v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:

• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
• so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
• imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ( zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2019 nameni 2.000,00 EUR.

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, in sicer v naslednjem obsegu

- športne prireditve 2.000,00 eur


Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2020.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS št. 2- SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 13. decembra 2019, do 13. ure.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 5. 12. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.
Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.


6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.Štev.: 671-1/2019-17
Datum: 4.12.2019


Anton Leskovar
župan Občine Kidričevo

Javni pozivi
POZIV K ZBIRANJU POBUD ZA PRIPRAVO 4. SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO
Datum objave: 25. 9. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2019 0:00
Številka:


 
Občina Kidričevo je v letu 2019 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13, 22/16, 40/19). Občina Kidričevo vabi vse zainteresirane, da si pogledajo občinski prostorski načrt, ki je dostopen na sedežu Občine Kidričevo in na spletni strani PISO (www.geoprostor.net).
Vse zainteresirane, ki želijo podati novo pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, občina poziva, da to storijo do 31.12.2019. Pobudo se poda na obrazcu 'Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta', ki je dostopen v sprejemni pisarni Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo (https://kidricevo.e-obcina.si/evloge).
Ustrezno izpolnjene obrazce posredujte na naslov Občine Kidričevo, Kopališka ulica14, 2325 Kidričevo ali pa preko e-pošte na naslov obcina@kidricevo.si.
 
 
                                                                       Direktor občinske uprave Občine Kidričevo,
                                                                                              Damjan Napast

 

Potekli razpisi