Odbori in komisije

Občinski svet ima tri do petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori štejejo pet članov. Stalne in občasne komisije ter odbore ima občinski svet za svoja delovna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena. Občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

 • odbor za družbene dejavnosti
 • odbor za varstvo okolja in požarno varnost
 • odbor za gospodarstvo
 • odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
 • odbor za gospodarsko infrastrukturo
 • statutarno-pravna komisija

Komisija opravlja naslednje naloge:

 •  občinskemu svetu predlaga delovna telesa občinskega sveta in druge organe
 •  daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
 •  pripravlja predloge odločitev občinskega sveta
 •  izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače
 •  opravlja naloge po zakonu o nerazdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo
 •  obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content