Kategorija: Občinski svet in odbori

Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti

Obravnava vprašanja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnostjo, s kulturo, športom, z rekreacijo, zdravstvom in s socialnim varstvom, daje predloge za reševanje stanovanjske problematike. Člani odbora: Bogdan Potočnik,...

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Obravnava problematiko v zvezi z varstvom okolja in problematiko požarne varnosti Člani odbora: Ivanka Korez, Starošince 27, predsednica Miran Golub, Apače 128/a, član Branko Valentan, Apače 206, član Zvonko Mesarič, Starošince 36, član Stanko...

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Obravnava problematiko komunalnih javnih služb, javnih cest, poti, javne razsvetljave, vzdrževanja zelenic in javnih površin, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zemljišč, urejanja prostora in načrtovanja.Člani odbora: Danilo Lendero, Apače 104, predsednik Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju...

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo

Obravnava razmere na področju gospodarstva, problematiko zaposlovanja in pogoje za razvoj in pospeševanje vseh gospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerega razvoj je v interesu občine. Člani odbora: Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30,...

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje. Člani odbora: Milan Strmšek, Šikole 12, predsednik Marjan Petek, Apače 57, član Milan Fideršek, Zg. Jablane 16, član Srečko Lah, Pongerce 28/c,...

Strokovna komisija za šport

Strokovna komisija za šport

Župan določi petčlansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: član občinske uprave, ki je zadolžen za področje športa, član občinskega sveta, član komisije za šport in rekreacijo ali predstavnik odbora za družbene dejavnosti in dva predstavnika...

Statutarno-Pravne komisije

Statutarno-Pravne komisije

Ugotavlja potrebo po izdaji ali spremembi odloka in drugih aktov občinskega sveta, sodeluje pri pripravljanju programov zakonodajne dejavnosti občinskega sveta, določa prečiščena besedila odlokov, daje na pobudo ali predlog občinskega sveta tolmačenje zakonov in...

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija ima predsednika in štiri člane (lahko tudi dva člana), ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed občanov, pri...

Odbor za gospodarjanje s premoženjem

Odbor za gospodarjanje s premoženjem

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje. Člani odbora: Marjan Petek, Apače 57, predsednik Danilo Lendero, Apače 104, član Slavko Krajnc, Lovrenc na Dr. polju 55, član Janez Zafošnik,...

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani sveta: Marko Brglez, Policijska postaja Ptuj, predstavnik policije Jožica Jurgec, Župečja vas 1/f, predstavnica Osnovne šole Cirkovce Milena Lutarič, Lovrenc na Dr. polju 8/d, predstavnica Osnovne šole Borisa Kidriča Kidričevo Ivan Drevenšek, Ul....

Skip to content