Občinski svet Mandat 2010-2014

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, šteje pa 17 članov. Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta po sistemu, ki ga določa zakon. Občinski svet v okviru svojih pristojnosti predvsem:

 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta … Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Občinski svet ustanovi krajevne odbore in komisije kot svoja delovna in posvetovalna telesa, ki so:

 •     odbor za družbene dejavnosti,
 •   odbor za varstvo okolja in požarno varnost,
 •   odbor za gospodarstvo,
 •   odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
 •   odbor za gospodarsko infrastrukturo,
 •   statutarno-pravna komisija.

Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena, občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor. Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri do pet članov.

Občinski svetniki so:

 • Marjan Hergan, Zgornje Jablane 21, 2326 Cirkovce
 • Jožef Medved, Lovrenc na Dr. polju 95/a, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Zoran Žunko, Sp. Gaj pri Pragerskem 23, 2331 Pragersko
 • Andrej Napast, Cirkovce 12, 2326 Cirkovce
 • Franc Planinšek, Pleterje 34, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Milan Strmšek, Šikole 12, 2331 Pragersko
 • Marjan Bezjak, Župečja vas 50/b, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Milan Fideršek, Zgornje Jablane 16, 2326 Cirkovce
 • Goran Bezjak, Vlahovičeva ulica 1, 2325 Kidričevo
 • Stanislav Lampič, Njiverce vas 15, 2325 Kidričevo
 • Marko Perger, Cesta v Njiverce 2, 2325 Kidričevo
 • Branko Valentan, Apače 206, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Andreja Emeršič, Tovarniška cesta 4, 2325 Kidričevo
 • Danijel Zajc, Apače 126, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju 77, 2325 Kidričevo
 • Danilo Lendero, Apače 104, 2324 Lovrenc na Dr. polju
 • Ivanka Korez, Starošince 27, 2326 Cirkovce

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content