Zahtevek za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda nastalih pri opravljanju kmetijske dejavnosti

V skladu s Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012), okoljsko dajatev za komunalno odpadno vodo izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Na območju občine Kidričevo, je še pred uvedbo okoljske dajatve in ves čas po uvedbi le te, izvajalec te javne službe Komunalno podjetje Ptuj d.d.. V preteklosti je okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda, zaračunavala v delu občine Kidričevo, kjer izvaja vodo oskrbo Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.. Z širitvijo javnega kanalizacijskega omrežja in potrebi po obračunu kanalščine na področju kjer oskrbo z vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica, smo se v Komunalnem podjetju Ptuj d.d. v soglasju s občino Kidričevo odločili, da pričnemo z obračunom okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na območju celotne občine Kidričevo v Komunalnem podjetju Ptuj. Tako predvideva zakonodaja in tako tudi ne more prihajati do razlik v obračunu okoljske dajatve znotraj iste občine.
 
Glede na zgoraj navedeno, je potrebno na območju celotne občine Kidričevo, za leto 2012 in do nadaljnjega, Zahtevke za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, nastalih pri opravljanju kmetijske dejavnosti, vlagati na Komunalnem podjetju Ptuj d.d.,
na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012). Zahtevek je možen za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Za vložitev zahtevka za oprostitev plačila okoljske dajatve, mora vlagatelj izpolniti obrazec Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Obrazec je objavljen na spletni strani http://komunala-ptuj.si in sicer na področju »Odvajanje in čiščenje odplak« v rubriki «Okoljska dajatev«
«Zahtevek za oprostitev plačevanja okoljske dajatve pri opravljanju kmetijske dejavnosti«, lahko pa ga dobi tudi v Komunalnem podjetju Ptuj d.d..

K izpolnjenemu obrazcu za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vlagatelj priložiti naslednje:
1. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu (število družinskih članov na en števec – izda Upravna enota);
2. Kopijo subvencijske vloge za leto, v katerem vlaga zahtevek;
3. Potrdilo o statusu kmeta ali Odločbo o priznanju statusa kmeta oz. priznanje pravne osebe kot kmetijske organizacije (izda Upravna enota) oz. Izpis o zavarovanju (izda Zavod za zdravstveno zavarovanje).

Zavezanci, ki so na Komunalnem podjetju Ptuj d.d. že vložili zahtevek za oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo vlogo enkrat letno obnoviti brez poziva.
Pri obnovitvi vloge je izpolnjenemu obrazcu potrebno priložiti:
1. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu (če ni spremembe družinskih članov, potrdilo ni
           potrebno)
2. Kopijo subvencijske vloge za tekoče leto.

Obrazec in priloge je potrebno dostaviti na Centralno čistilno napravo Ptuj, Ob Dravi 7, 2250 Ptuj.
Kontaktni osebi sta Nevenka Golob, kom. inž., tel. (02)7805464 in mag. Jernej Šömen, tel. (02)7805460, pri katerih je možno dobiti tudi vse dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem obrazca in oddajo Zahtevkov.

 

Sestavila Komunala Ptuj d.d.:   
Nevenka Golob, kom. inž.                                                                               
mag. Jernej Šömen, univ. dipl. inž                        

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content