VABILO NA 19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

V A B I L O

 

 

19. redne seje občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 7. marca 2013 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta in 3. izredne seje

 

Predlog dnevnega reda:

 

1.       Oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

2.       Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Kidričevo, prva obravnava

3.       Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

4.       Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije

5.       Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6.       Sklepi o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

7.       Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, prva obravnava

8.       Določitev števila občinskih priznanj v letu 2013

9.       Predloga odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo

          Predlog za zavrnitev v spremen nepremičnino v zasebni lasti, parc. št. 164/5 k.o. Hajdina

          Predlog za zavrnitev pobude za odkup zemljišč zaradi ustrezne povezovalne ceste med ukinjenim železniškim prehodom NPr4 in NPr5 v Zg. Jablanah

10.   Predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

          Soglasje k imenovanju direktorice Lekarn Ptuj

          Odstopna izjava člana Krajevnega odbora Kungota pri Ptuju

11.   Končna poročila nadzornega odbora

          Poročilo o nadzoru dela Prosvetnega društva Cirkovce

          Poročilo o opravljenem nadzoru Gasilskega društva Starošince

          Informacija pristojnemu organu

12. Vprašanja in pobude

Gradivo za sejo je na voljo preko povezave  https://www.kidricevo.si/javno/gradivo_19seja.zip.

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content