Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

 

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

 

  1. Uvod
  2. Pripombe podane na javni obravnavi

Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odločba ustavnega sodišča in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11), je občina pripravila stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju: SD OPN Kidričevo).

23. 12. 2015, do vključno petka, 8. 1. 2016, je v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Kidričevo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN Kidričevo. Gradivo je bilo na razpolago v sejni sobi Občine Kidričevo ter elektronsko dostopno na spletnem naslovu Občine Kidričevo (www.kidricevo.si). V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, in sicer dne 6.1.2016, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Kidričevo.

Na javni obravnavi so bili prisotnim podani odgovori na zastavljena vprašanja ter obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu. Zapisnik javne obravnave je v prilogi. V zapisniku so podani odgovori na zastavljena vprašanja z javne obravnave ter odgovori na zastavljena vprašanja, posredovana po elektronski pošti.

V knjigo pripomb ni bilo zapisanih pripomb oziroma vprašanj na razgrnjeno gradivo, posredovane pa so bile pripombe po elektronski pošti ter pisno poslane pripombe.

Pripomba št. 1:

“Imam vprašanje glede odmikov od meje sosednjih parcel in sicer kaj pomeni da manjši odmiki izhajajo iz krajevno običajnega načina gradnje in ali ta pogoj velja za vsa naselja v občini, ter kakšen je najmanjši možen odmik od parcelne meje in ali lahko sosed gradi tudi na manj kot dva metra odmika brez soglasja lastnika sosednje parcele?”

ODGOVOR: Pri krajevno običajnem načinu gradnje gre za gradnjo, kjer se zaradi ozkih in dolgih parcel ohranja grajena struktura v starejših naseljih ali delih naselij, zaradi česar je možen tudi manjši odmik od sosednje parcele s čemer se ohranja obstoječi prostorski red in odmiki, pri čemer mora takšna gradnja slediti tradicionalni tipologiji objektov. Gradnja na ostalih območjih naselij v odmiku manj kot dva metra od sosednje parcele je možna s soglasjem lastnika sosednje parcele.

STALIŠČE: Predlog se upošteva.

Za odmike, ki so manjši od dveh metrov je potrebno soglasje lastnika sosednje parcele. Dopolnijo se:

        (4) točka 78. člena (splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov) in sicer:

       (4)   Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov: najbolj izpostavljeni deli objekta morajo biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, ograja kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine pa se lahko gradi na mejo.

        (4) točka 83. člena (splošni PIP o legi objektov) in sicer:

       (4)   Novi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti, na najbolj izpostavljenih delih objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, ograja kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine pa se lahko gradi na mejo.

  1. Pripombe podane po elektronski pošti v času javne razgrnitve

Pripomba št. 2:

“Pripomba glede navedbe v odloku pri PIP za SK – Gabariti, streha in fasade za nestanovanjske kmetijske stavbe in sicer vidim problem v dokazovanju in opredeljevanju, kaj sploh je »v celoti podrejenim tehnološkim procesom (standardizirani)«. Kako bomo projektanti lahko obrazložili odstopanja glede na tehnologijo, na primer: legalizacije ali nove gradnje širših objektov, nesimetričnih oz. podaljšanih streh, razmerja stranic, ki so tudi manj od 1:2 ali več kot 1:3 in drugo? Mislim, da je kljub temu dodatku oz. spremembi še kar veliko omejitev oz. vprašanje je, kako bo UE sprejela razlage projektantov?”

“Tam, ko opisujejo, da so se zgledovali tudi pri drugih občinah, n.pr. drugje je: »Velikost kmetijskih objektov je odvisna od tehnoloških zahtev.« In to je vse, tako ni nič omejitev. Saj tako imaš omejitve v samem faktorju, pa odmikih in nasploh velikosti parcele oz. zazidljive parcele.”

ODGOVOR:

Uradna stališča na podane pripombe in mnenja v postopku javne obravnave so uradni del dokumenta Občinskega prostorskega načrta, ki jih UE preuči v postopku preveritve usklajenosti projektne dokumentacije v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Nestanovanjske kmetijske stavbe so stavbe, ki so namenjene kmetijski proizvodnji, zato je oblikovanje teh stavb ali delov stavb podrejeno tehnološkim procesom.

Nestanovanjske kmetijske stavbe so opredeljene v Enotni klasifikaciji vrst objektov. (Ur. l. RS, št. 109/11). Osnova za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za kmetijske objekte, je tehnološki načrt v katerem je tehnološki proces za kmetijski objekt natančno opredeljen in iz katerega je razvidna tudi potreba po določenem oblikovanju objektov.

STALIŠČE: Predlog se delno upošteva.

Del besedila PIP za nestanovanjske kmetijske stavbe:

“Pri določanju velikosti nestanovanjskih kmetijskih stavb, ki so v celoti podrejeni tehnološkim procesom (standardizirani) so dopustna odstopanja od predpisanih določil, pri čemer objekt ne sme izstopati iz prepoznavne silhuete naselja, velike gradbene mase pa je potrebno stavbno členiti na manjše gradbene mase. Odstopanje mora biti obrazloženo in utemeljeno v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja” se spremeni in sicer:

        Določanje velikosti nestanovanjskih kmetijskih stavb je podrejeno tehnološkim procesom, zato so pri oblikovanju dopustna odstopanja od predpisanih določil, pri čemer pa objekt ne sme izstopati iz prepoznavne silhuete naselja, velike gradbene mase pa je potrebno stavbno členiti na manjše gradbene mase in sicer je pri velikih horizontalno poudarjenih stavbah potrebna navidezna delitev objekta v več manjših celot s pokončnimi fasadnimi delilnimi elementi. Odstopanje mora biti obrazloženo in utemeljeno v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pripomba št. 3:

“Na UE sedaj zahtevajo odmik nezahtevnih objektov od sosednjih mej 4,00 m ali soglasje sosedov. V tej spremembi mi ni čisto jasno:

78. člen

alineja (4): Odmik v skladu z veljavno zakonodajo (kar je 4,00 m).

alineja (16): rdeč dodatek:

Kaj to potem pomeni, da je splošen odmik za nezahtevne in enostavne objekte 4,00m, če pa sosed ne soglaša, pa je lahko nezahteven in enostaven objekt do meje? Kaj pa vzdrževanje objekta na drugi strani meje?

Ter 83. člen, alineja (3) je odmik 2,00 m le za zahtevne in manj zahtevne objekte, pod alinejo (4) pa nezahtevni in enostavni spet z veljavno zakonodajo, kar je spet 4,00m.

alineja (7) – alineja je za ograje, rdeč dodatek pa verjetno le za ograje in ne na splošno za nezahtevne in enostavne objekte?”

ODGOVOR: Splošni prostorski izvedbeni pogoji za splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov, ter splošni izvedbeni pogoji o legi objektov se smiselno dopolni in sicer se za vse objekte določi najmanjši možen odmik od parcelne meje najmanj 2 m.

STALIŠČE: Predlog se upošteva.

Za odmike, ki so manjši od dveh metrov potrebno soglasje lastnika sosednje parcele. Dopolnijo se:

        (4) točka 78. člena (splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov) in sicer:

       (4)   Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov: najbolj izpostavljeni deli objekta morajo biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, ograja kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine pa se lahko gradi na mejo.

        (4) točka 83. člena (splošni PIP o legi objektov) in sicer:

       (4)   Novi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti, na najbolj izpostavljenih delih objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, ograja kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine pa se lahko gradi na mejo.

  1. Pripombe podane pisno v času javne razgrnitve
  2. Priloge

Pripomba št. 4:

Za enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) z oznako KI24 je na podlagi veljavnega občinskega prostorskega načrta predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN). Lastnik gostinskega objekta z dvorano na parceli št. 1020/23 k. o. Lovrenc na Dr. polju načrtuje gradnjo prizidka na jugovzhodnem delu obstoječega objekta. Za prizidek je že bila izdelana idejna zasnova, ki predvideva gradnjo manj zahtevnega objekta velikosti 9,30 x 12,50m (maksimalne zunanje dimenzije objekta s fasado) in etažnosti P+1N. V sklopu gradnje prizidka se uredi tudi nadstrešek ob objektu in povezava tega do obstoječega nadstreška v smeri proti severu. V objektu se bodo uredile sobe za namestitev turistov, gostov restavracije, poslovnih partnerjev investitorja ipd. Glede na namembnost objekta se le-ta uvršča med hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev.

Z omenjenim opisom načrtovane investicije predlagamo, da se v tekstualni del OPN Kidričevo za EUP KI24 zapiše izjema, ki bi dovolila gradnjo manj zahtevnega objekta, brez predhodne izdelave OPPN-ja.

Na idejno zasnovo objekta je že bilo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturno dediščine, OE Maribor in soglasje Agencije RS za okolje, Oddelek za porečje reke Drave.

ODGOVORI:

Povzetek pripombe: Občina predlaga, da se za enoto urejanja prostora z oznako KI24, za katero je po veljavnem prostorskem aktu predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), zapiše izjema, ki bi dovolila gradnjo manj zahtevnega objekta velikosti 9,30 x 12,50m (maksimalne zunanje dimenzije objekta s fasado) in etažnosti P+1N, brez predhodne izdelave OPPN-ja.

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.

Občina bo v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, priloga 2, točka 2.1.1 Posebni PIP za EUP na območju naselja Kidričevo, v posebnem PIP za EUP z oznako KI24 zapisala izjemo, ki bo dovolila postavitev manj zahtevnega objekta na parceli št. 1020/23 in 1020/5, obe k.o. Lovrenc na Dr. polju, brez predhodne izdelave OPPN-ja.

Pripomba št. 5:

Na JV delu EUP z oznako KI29 investitor predvideva izgradnjo skladišča za izparilnike. Gre za objekt tlorisnih dimenzij ca. 20 x 24m, ki bi se zgradil na JZ delu parcele št. 1311/1 k. o. Lovrenc na Dr. polju. Objekt bi stal nasproti večjega industrijskega objekta RONDELICE TALUM. Del načrtovanega objekta (ca. 5m pas po daljši stranici objekta) bi segal v EUP z oznako KI95, za katero pa je v 139. členu OPN-ja predvidena izdelava OPPN-ja. Predvidena investicija pomeni širitev obstoječe dejavnosti na JV delu EUP KI29, ki ima vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo in na katero se bo navezal tudi nov objekt. 

Predlagamo, da se v tekstualni del OPN Kidričevo za EUP KI95 zapiše izjema, ki bi dovolila gradnjo skladiščnega objekta, brez predhodne izdelave OPPN-ja.

ODGOVORI:

Povzetek pripombe: Občina predlaga, da se za enoto urejanja prostora z oznako KI95, za katero je po veljavnem prostorskem aktu predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), zapiše izjema, ki bi dovolila gradnjo objekta (skladišče za izparilnike) velikosti približno 20 x 24m, brez predhodne izdelave OPPN-ja.

Objekt bi se sicer večinoma nahajal v EUP z oznako KI29, za katero ni predpisane predhodne izdelave OPPN-ja, le del načrtovanega objekta (približno 5m pas po daljši stranici objekta) pa bi segal v EUP z oznako KI95. Gre za širitev obstoječe dejavnosti na JV delu EUP KI29, ki ima vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo in na katero bi se navezal tudi nov objekt.

 


 

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.

Občina bo v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, priloga 2, točka 2.1.1 Posebni PIP za EUP na območju naselja Kidričevo, v posebnem PIP za EUP z oznako KI95 zapisala izjemo, ki bo dovolila gradnjo objekta (skladišče za izparilnike) na JZ delu parcele št. 1311/1 k.o. Lovrenc na Dr. polju, brez predhodne izdelave OPPN-ja.

Pripomba št. 6:

Na območju EUP z oznako PL06 se nahaja učilnica v naravi. V prilogi 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, točka 2.1.9 Posebni PIP za EUP na območju naselja Pleterje, se naj za EUP z oznako PL06 doda možnost postavitve kozolca.

ODGOVOR:

Povzetek pripombe: Občina predlaga, da se v prilogi 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, točki 2.1.9 Posebni PIP za EUP na območju naselja Pleterje, v posebnem PIP-u za EUP z oznako PL06 (učilnica v naravi) doda možnost postavitve kozolca.

STALIŠČE: Pripomba se upošteva.

Občina bo v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, priloga 2, točka 2.1.9 Posebni PIP za EUP na območju naselja Pleterje, v posebnem PIP za EUP z oznako PL06 med opisanimi ureditvami območja zapisala, da je dopustno postaviti kozolec.

       Lista prisotnosti z javne obravnave

       Zapisnik javne obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN Kidričevo

Stališča so sestavni del postopka in so javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo ter na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.

Občina Kidričevo je zavzela stališča za vse utemeljene pripombe.

Datum: 13.1.2016

Številka: 3500-25/2015-17

 

Anton LESKOVAR

ŽUPAN

Občine Kidričevo

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content