Spremembo javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10) in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/14) objavlja Občina Kidričevo


Spremembo javnega razpisa

za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo)


1. V 2. točki javnega razpisa se spremenijo naloge gospodarske javne službe distribucije toplote, ki obsegajo:

          zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,

          dejavnost distribucije toplote po omrežju,

          dobavo toplote odjemalcem.

2. V 8. točki se spremeni rok do katerega lahko prijavitelji zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Informacije in pojasnila lahko prijavitelji zahtevajo pisno ali po elektronski pošti na naslov obcina@kidricevo.si, do vključno 7.5.2014 do 11.00 ure.

3. V 11. točki se spremeni rok za oddajo prijav, in sicer se bodo obravnavale vse prijave, ki bodo do 14.5.2014 do 11.00 ure prispele v sprejemno pisarno Občinske uprave Občine Kidričevo.

4. V 12. točki se spremeni datum odpiranja ponudb, ki bo potekalo dne 14.5.2014 ob 12.00 uri na sedežu Občine Kidričevo.

14. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

15. Ta sprememba razpisa se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.

Številka: 014-1/2014

Datum: 16.4.2014

                                               Anton LESKOVAR,

          župan Občine Kidričevo

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content