SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE – SAMO ZA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE

Na podlagi 46. člena in skladno z določili 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je župan Občine Kidričevo dne 20.07.2015 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE – SAMO ZA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE

 

1.       Začetek postopka

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13 – tehnični popravek, v nadaljnjem besedilu: OPN).

 

2.       Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

V mesecu oktobru 2013 je začel veljati Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, s katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt. V nadaljevanju so podani razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN, in sicer za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev.

V času veljavnosti OPN so bile pri njegovi uporabi s strani Občine Kidričevo, Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, Upravne enote Ptuj, projektantov, lastnikov zemljišč in drugih ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti, pomanjkljivosti in nova dejstva, ki terjajo spremembe in dopolnitve OPN. Težave se pojavljajo predvsem pri pridobivanju upravnih dovoljenj za že obstoječe in nove nestanovanjske kmetijske stavbe, ki zaradi sodobnih tehnoloških procesov pri vzreji živali in rastlin ne ustrezajo določilom glede gabaritov za nestanovanjske kmetijske stavbe, zapisanih v izvedbenem delu OPN v Prilogi 2 k odloku o OPN (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne podrobne namenske rabe prostora (PNRP) in posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora (EUP)).

Spremembe in dopolnitve ne bodo spreminjale namenske rabe površin oziroma grafičnega dela OPN.

 

3.       Območje sprememb in dopolnitev OPN

Spremembe in dopolnitve OPN, in sicer spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev, se pripravi za celotno območje Občine Kidričevo.

 

4. Predmet načrtovanja in vrsta postopka

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v skrajšanem postopku priprave prostorskega akta, določenem v 53. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Po 53. členu Zakona o prostorskem načrtovanju se v primeru, ko se spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, rok za predložitev posebnih smernic in obeh mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve. Aktivnosti postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN pa so v Zakonu o prostorskem načrtovanju določene v členih od 46 do 53.

Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN:

·       spremembe in dopolnitve izvedbenega dela odloka, in sicer splošnih prostorskih izvedbenih pogojev, podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev,

·       spremembe odloka zaradi odprave nekaterih pomot, nejasnosti, pomanjkljivosti ali neusklajenosti, ki so bile ugotovljene v času uporabe OPN.

 

5.       Način pridobitve strokovnih rešitev

Zbrane informacije v času uporabe OPN o ugotovljenih nejasnostih, neusklajenostih in pomanjkljivostih v izvedbenem delu odloka se bodo analizirale in v kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo usmeritvam iz državnega strateškega prostorskega načrta, umeritvam iz splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb, se bodo vključile v osnutek sprememb in dopolnitev OPN.

Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi predpisi.

 

6.       Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni naslednji roki:

·       sklep župana o začetku postopka: JULIJ 2015,

·       objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin) in v svetovnem spletu (https://www.kidricevo.si); objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam: julij 2015,

·       priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 30 dni po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev OPN,

·       posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·       pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva; rok za izdajo prvih mnenj je 15 dni,

·       izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 15 dni po prejemu prvih mnenj,

·       morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša),

·       izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: 30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN,

·       posredovanje okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev obvestila o objavi gradiva na strežniku,

·       preveritev ustreznosti okoljskega poročila na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),

·       javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

·       javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 15 dni oziroma 30 dni (30 dni, če je zahtevana izvedba postopka CPVO),

·       priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve,

·       obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni,

·       objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,

·       priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 15 dni po sprejemu stališč,

·       posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

·       pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti postopek CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva; če ni potrebno izvesti postopka CPVO, je rok krajši: rok za izdajo drugih mnenj je 15 dni,

·       priprava usklajenega predloga OPN: 15 dni,

·       sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni,

·       objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin).

 

7.       Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

·       za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,

·       za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,

·       za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

·       za področje ribištva: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 A, 1211 Ljubljana Šmartno,

·       za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1 B, 1000 Ljubljana,

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

·       za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

·       za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

·       za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

·       za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje cestne infrastrukture: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje avtocest: DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,

·       za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za železnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje letalstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje mineralnih surovin / rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

·       za področje plinovodnega omrežja: Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11 B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,

·       za področje prenosa električne energije: ELES, Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,

·       za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

·       za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

·       za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

·       za področje telekomunikacij: AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana,

·       za področje lokalne kabelske TV: KABEL TV d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 Petrovče

·       za področje lokalne kabelske TV: Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,

·       za področje oskrbe z vodo: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

·       za področje oskrbe z vodo: Komunala Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica,

·       za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o., Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo,

·       Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.

 

8.       Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Kidričevo.

 

Številka: 3500-25/2015

Datum: 20. 7. 2015

 
 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content