RAZPIS ZA IZVAJANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ČASU POČITNIC 2015

 

OBCINA - Z NAPISOM

RAZPIS ZA IZVAJANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ČASU POČITNIC

 

  1. 1.PREDMET RAZPISA
  2. 2.POGOJI SOFINANCIRANJA

 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov za organizacijo aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic za šoloobvezne otroke v letu 2015.

V proračunu občine Kidričevo za leto 2015 je za sofinanciranje programov predvidenih 1.000,00 evrov.

 

Pravico do prijave imajo organizatorji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

          organizator mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje,

          program se mora izvajati najmanj pet dni neprekinjeno, lahko se ponovi,

          organizator mora navesti populacijo, za katero se program izvaja, ter predvideno število otrok,

          izdelana mora biti finančna konstrukcija,

          organizator mora podpisati izjavo, da program še ni bil prijavljen in tudi ne sofinanciran na podlagi drugih razpisov,

          organizator mora podpisati izjavo, da se program ne financira iz drugih virov (MŠŠ, Športne unije, donatorskih sredstev občine itd.),

          program se mora izvajati v času letnih počitnic (julij–avgust 2015).

Med programe aktivnega preživljanja prostega časa ne spadajo programi intenzivnih vaj oziroma programov vadbe.

Občina bo sofinancirala stroške materiala in druge upravičene stroške. Med upravičene stroške ne spada nakup opreme.

Prednost pri izbiri programov bodo imeli programi, ki bodo organizirani v obliki taborov ali pa se bodo izvajale dnevno različne vsebine.

3.   ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Kandidati svojo prijavo podajo najpozneje do 8. maja 2015. K prijavi morajo biti predložene zahtevane priloge iz 2. točke tega razpisa.

Vloge, ki ne bodo popolne, bodo s sklepom ovržene.

O prispelih prijavah bo odločal odbor za družbene dejavnosti. Odločitev odbora je dokončna.

Kandidati bodo o odločitvi odbora obveščeni do 5. Junija 2015.

Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO

Ul. Borisa Kraigherja 25

2325 Kidričevo

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte morata biti razvidna pripisa: »Ne odpiraj«; »RAZPIS – aktivne počitnice 2015«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

  1. 4.INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

          OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-1302/799-06-13 oz. 041 746 956041 746 956.

Z izbranimi izvajalci programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov v letu 2015. Po podpisu pogodbe bodo izvajalcem nakazana sredstva skladno s pogodbo.

Štev. 410-7/2015

Dne 13. 3. 2015

                                                                                               Anton Leskovar,

                                                                                               župan

                                                                                               Občine Kidričevo

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content