Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev v državni zbor

OBČINA KIDRIČEVO                                                     

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 105/08-odl. US, 11/11, 28/11-odl. US in 98/13), župan Občine Kidričevo izdaja

P O G O J E

 

za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev v državni zbor

 

  1. člen

S tem sklepom se določajo plakatna mesta za čas volilne kampanje, na katerih je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov, ter način in pogoji plakatiranja za čas volilne kampanje.

  1. člen

Za čas volilne kampanje v Občini Kidričevo bo organizatorjem volilne kampanje omogočeno plakatiranje na:

      stalnih samostoječih plakatnih mestih, ki so enakomerno razporejena po celotni občini.

      pomičnih panojih, ki jih zagotovi organizator volilne kampanje sam.

  1. člen

Na določenih plakatnih mestih iz prve alinee 2. člena tega sklepa je dovoljeno vsakemu organizatorju volilne kampanje namestiti le en plakat v velikosti največ B1.

  1. člen

Organizator volilne kampanje pridobi pravico do uporabe brezplačnih plakatnih mest na podlagi pisne vloge. Vloga se vloži na Občino Kidričevo.

  1. člen

Vloga iz prejšnjega člena tega sklepa mora prispeti na občino najkasneje 20 dni pred dnevom izvedbe volitev.

  1. člen

Organizatorji volilne kampanje sami namestijo plakate na plakatna mesta. Vsi plakati morajo biti ožigosani z žigom Občine Kidričevo.

Pri nameščanju plakatov je potrebo spoštovati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Plakatiranje bo s strani občine nadzorovano. Nadzor bo opravljal komunalni nadzornik.

  1. člen

Plakatiranje na premičnih panojih, ki jih zagotovi organizator volilne kampanje je nameščanje dovoljeno v soglasju lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za katere se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.

  1. člen
  2. člen
  3. člen

Plakatiranje bo organizatorjem volilne kampanje omogočeno od dne, ko mu bo občinska uprava izdala dovoljenje za plakatiranje.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. V kolikor organizator tega ne stori, bo inšpekcijska služba odredila odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izrekla globo v skladu s 33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Ta sklep se objavi na spletni strani občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

Štev.: 041-4/2014

Dne : 9. 6. 2014

                                                                                              Anton Leskovar;

                                                                                              župan

                                                                                              Občine Kidričevo

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content