Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTE UREJANJA PROSTORA ST20, CI10 IN CI11 GRAMOZNICA PLETERJE (črpanje gramoza – zahodni del)

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odločba ustavnega sodišča in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11), Občina Kidričevo objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTE UREJANJA PROSTORA ST20, CI10 IN CI11 GRAMOZNICA PLETERJE (črpanje gramoza – zahodni del)

1.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje (ponovna javna razgrnitev), ki ga je izdelal BOSON trajnostno načrtovanje, d.o.o., pod številko projekta 129/15, z datumom februar 2016. V nadaljnjem besedilu se namesto pojem Občinski podrobni prostorski načrtza enote urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 Gramoznica Pleterje (črpanje gramoza – zahodni del) uporablja kratica OPPN ST20, CI10 IN CI11 Gramoznica Pleterje.

2.

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v času od srede 13.04.2016, do vključno  četrtka , 12.05. 2016, v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno na spletnem naslovu Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si).

3.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Kidričevo (ponovna javna razgrnitev), ki bo v sredo, 20. 4. 2016, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

4.

 

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajati pripombe in predloge k spremembam dopolnjenega osnutka OPPN ST20, CI10 IN CI11 Gramoznica Pleterje . Pripombe in predloge se pošlje na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

5.

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si).

Številka: 3500-1/2015

Datum: 6.04. 2016

                                                                                                                                             Župan Občine Kidričevo

                                                                                                                                             Anton  LESKOVAR

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content