Obvestilo o začetku zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih vod v občini Kidričevo

 Vzdrževanje in gradnje d.o.o.

Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

Telefon: (02) 799 06 25

Fax : (02) 799 06 19,e: vzdrzevanje@kidricevo.si

Obveščamo vas, da bomo v mesecu juliju 2013 začeli zaračunavat storitve v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih vod. Prav tako vas obveščamo, da s 1.7.2013 prevzemamo vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave.

Občinski svet Občine Kidričevo je na 7. korespondenčni seji, ki je potekala v času od 26.3.2013 do 28.3.2013 sprejel sklep, da gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda opravlja javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013). Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo, na 19. seji, dne 7.3.2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2013).

Kratka obrazložitev sestave cene

V okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih vod se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za naslednje storitve javne službe:

1.) Odvajanje komunalnih odpadnih vod,
2.) storitve povezane z nepretočnimi greznicami, pretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
   napravami (za gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijsko omrežje) in
3.) čiščenje komunalnih vod.

Zaračunana cena zgoraj naštetih storitev je sestavljena iz:

        Omrežnine, ki zajema stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav (čistilna naprava, kanalizacijski sistem), ki so javna infrastruktura in je fiksni strošek, odvisen od velikosti priključka vodomera. Strošek se obračunava mesečno in ni odvisen od porabe pitne vode.

        Cene storitve ta del krije stroške opravljanja javne službe (prihodek podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o.) in je odvisen od količine porabljene pitne vode

        okoljske dajatve v skladu z uredbo, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode ( zaračunava se v imenu in na račun Občine Kidričevo) (Uradni list RS, št. 80/12)

 

Podatke glede porabljene količine pitne vode, priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in podatke o oprostitvi plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti smo pridobili iz evidenc Komunalnega podjetja Ptuj in Komunale Slovenska Bistrica.

 

V primeru napak pri obračunu storitev nas prosim pokličite na tel. št.: (02) 799 06 25 ( ga. Ivana Pšajd) ali nas obvestite preko emaila: vzdrzevanje@kidricevo.si“>vzdrzevanje@kidricevo.si.

O vseh napakah na kanalizacijskem sistemu nas obvestite na tel. št.: 051 658 330.

 

Položnico odvajanja in čiščenja komunalnih vod lahko brez provizije plačate na Občinski blagajni vsako sredo v tednu.

 

Vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod nastalih pri opravljanju kmetijske dejavnosti je potrebno od 1.7.2013 vlagat na našem podjetju na naslovu Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

 

 

 

Kidričevo, Junij 2013                                                                                                    Andrej Intihar, v.d. direktor

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content