Obrtna cona Kidričevo

 

 

 

 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

 

NAZIV PROJEKTA: Obrtna cona Kidričevo

PRIČETEK DEL: september 2021

ZAKLJUČEK DEL: 30.5.2022

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 4.427.515,73 EUR z DDV

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS)

Višina sofinanciranja: 2.765.397,00 EUR

Lastna sredstva občine: 1.962.118,73 EUR

Namen projekta je ureditev, dograditev oz. razširitev Industrijske cone Kidričevo, ki je regionalnega pomena in z izgradnjo zagotoviti področju vso nujno potrebno infrastrukturo, ki bo omogočala normalno delovanje, zagotavljala pogoje za razvoj in rast MSP, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Cilji projekta z vidika OP EKP 2014-2020 so:

 • prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
 • povečanje dodane vrednosti MSP,
 • povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

 

Glavni cilj operacije je ureditev, dograditev oz. razširitev obstoječe IC Kidričevo z vso infrastrukturo, potrebno za delovanje cone. Kar pomeni, da je potrebno izgraditi celotno komunalno, prometno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, vključno obojestranskimi priključki na državno cesto.

 1. Operacije je navedena v  podpisanem Dogovoru za razvoj regij in je skladna z 2. povabilom ter cilji operativnega programa.
 2. Operacija je investicijskega značaja.
 3. Operacija ima zaključeno finančno konstrukcijo.
 4. Operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti in izpolnjuje natančno določeno (tehnično –tehnološko) funkcijo (vzhodni in zahodni del operacije sta soodvisna).

 

Glavni cilji investicije:

 • dograditev oz. razširitev obstoječe industrijske cone Kidričevo z vso infrastrukturo, v skupni površini 29,2 ha (25,7 ha prostih površin za MSP-je in 3,5 ha infrastrukturnega dela operacije),
 • ustvarjanje pogojev za vključitev MSP podjetij v OC Kidričevo,
 • nove zaposlitve v regiji,
 • pritegniti tuje investitorje, ki imajo dejavnost storitev z višjo dodano vrednostjo,
 • ureditev obrtne cone s statusom regijskega in nacionalnega pomena.

 

Povezave:

 

Skip to content