Mandat 2018-2022

Občinski svet ima tri do petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori štejejo pet članov. Stalne in občasne komisije ter odbore ima občinski svet za svoja delovna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena. Občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Komisija opravlja naslednje naloge:

 •  občinskemu svetu predlaga delovna telesa občinskega sveta in druge organe
 •  daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
 •  pripravlja predloge odločitev občinskega sveta
 •  izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače
 •  opravlja naloge po zakonu o nerazdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo
 •  obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet

Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija ima predsednika in štiri člane (lahko tudi dva člana), ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kidričevo izmed svetnikov, lahko pa tudi izmed občanov, pri čemer mora biti vsaj polovica članov izmed članov občinskega sveta.

Naloge komisije so:

 1. priprava razpisa za podelitev občinskih priznanj,
 2. priprava predlogov za priznanja o zaslužnih občanih, podjetjih in organizacijah,
 3. dajanje mnenja in predlogov za podelitev občinskih priznanj občinskemu svetu.

Člani komisije:

 •  Romana Bosak, Njiverce, Vegova ul. 35, predsednik
 •  Slavko Krajnc, Lovrenc na Dr. polju 55, član
 •  Srečko Lah, Pongrce 28/c, član
 •  Marjan Petek, Apače 57, član
 •  Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju 77

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani sveta:

 •  Marko Brglez, Majšperk 10
 •  Jožica Jurgec, Župečja vas 1/f
 •  Metka Gumilar, Kungota pri Ptuju 12
 •  Zdenka Holc, Kungota pri Ptuju 13
 •  David Širovnik, Apače 114

 

Skip to content