JN661/2016 – Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva “Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje”

OBČINA KIDRIČEVO

ŽUPAN

Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

t: 02 799 0610, f: 02 799 0619

www.kidricevo.si, obcina@kidricevo.si

 

Datum: 28.1.2016

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje”

Občina Kidričevo (v nadaljevanju: javni partner) na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva Športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje”.

  1. JAVNI PARTNER
  2. PREDMET JAVNEGA POZIVA
  3. OBJAVA JAVNEGA POZIVA
  4. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA POZIVA
  5. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
  6. INFORMACIJE O PROJEKTU

            Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

            Javni partner išče promotorje oziroma potencialne zasebne partnerje, ki bi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva sanirali sedanjo gramoznico, kjer se je zaključila eksploatacija mineralnih surovin, in sicer tako, da bi financirali in izvedli ukrepe za ureditev obvodnih in vodnih površin za športne in turistične dejavnosti, ter za ureditev ustrezne infrastrukture, v ekonomski dobi javno-zasebnega partnerstva pa z zgrajeno infrastrukturo tudi upravljali.

            Zasebni partner mora pri predlogu ukrepov za ureditev obvodnih in vodnih površin za športne in turistične dejavnosti, ter ustrezne infrastrukture, upoštevati Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2015; v nadaljevanju: Odlok o OPPN), ter vse zakonske in podzakonske akte, ki določajo pogoje in normative uporabe oziroma izvedbe dejavnosti, ki se izvajajo v okviru posameznega objekta oziroma infrastrukture iz nabora predvidenih ureditvenih ukrepov.

            Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga ureja Odlok o OPPN, je razdeljeno na tri ureditvene enote, pri čemer sta predmet javno-zasebnega partnerstva le dve ureditveni enoti, in sicer UE1 – območje med regionalno cesto in vodno površino in UE3 – območje za vodne športe in rekreacijo.

            Javni poziv promotorjem je objavljen na portalu javnih naročil – www.enarocanje.si in na spletni strani Občine Kidričevo – www.kidricevo.si.


            Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), predvsem določila, ki urejajo predhodni postopek (31. – 35. člen).

            – Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07).

            – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

            Promotorje opozarjamo, da s tem pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva.

            Predmet javno-zasebnega partnerstva v skupnem trajanju največ 20 let zajema:

            1. Izvedbo ukrepov za ureditev obvodnih in vodnih površin za športne in turistične dejavnosti, ter za ureditev ustrezne infrastrukture, v sklopu katerih se načrtuje sledeče:

      servisni platoji za postavitev ekoloških otokov, sanitarnih enot in premičnih gostinskih in drugih objektov za namen sezonskega turizma,

      območje za kampiranje,

      naravne prodnate površine,

      naravna sedišča na brežini,

      športno igrišče na prostem (mivka),

      ureditev parkirnih površin (dvostransko asfaltirano parkirišče),

      vlečnica za smučanje na vodi,

      proga za veslanje,

      plavajoči pomoli in otoki,

      ureditev brežin in obvodnih površin,

      hortikulturne ureditve,

      vodno črpališče z rezervoarjem (zajem pitne in tehnološke vode),

      postavitev priključnih elektro omaric za potrebe delovanja vlečnice in kampa,

      mala komunalna čistilna naprava,

v okvirih izdelane projektne dokumentacije IDZ Gramoznica Pleterje”, ki jo je avgusta 2015 izdelalo podjetje BOSON d.o.o., Ljubljana, št. 175/15 in 176/15.

Izvedba ukrepov iz predmetne točke mora biti zaključena najkasneje do junija 2017.

            2. Storitev upravljanja objektov oziroma naprav iz prejšnje točke (zagotavljanje obratovanja objektov za namen sezonskega turizma, delovanja investiranih naprav in sistemov, investicijsko vzdrževanje naprav in sistemov v upravljanju, vodenje knjigovodstva, itd.) v celotnem obdobju trajanja javno-zasebnega partnerstva.

Predvideni vložki zasebnega partnerja v razmerje:

      stroški izvedbe ukrepov za ureditev obvodnih in vodnih površin za športne in turistične dejavnosti, ter ustrezne infrastrukture, vsaj v obsegu kot ga opredeljuje Odlok o OPPN za območje UE1 in UE3,

      stroški pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij za izvedbo načrtovanih ukrepov iz prejšnje alineje (PZI, PID, uporabno dovoljenje),

      zagotavljanje obratovanja objektov in delovanja naprav oziroma sistemov ves čas izvajanja javno-zasebnega partnerstva.

Predvideni vložki javnega partnerja v razmerje:

      izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

      pridobitev gradbenega dovoljenja,

      komunalni prispevek,

      pridobitev potrebnih dovoljenj oziroma soglasij s strani ARSO.

Predlagani ukrepi in storitve naj temeljijo na idejni zasnovi, analizi in oceni promotorja, ob upoštevanju minimalnega obsega ukrepov, določenega z Odlokom o OPPN, pri čemer javni partner dopusti odstopanje pri lociranju posamezne ureditve in poteku priključnega elektro kablovoda pod pogojem, da omogočajo izvedbo vseh načrtovanih ureditev ter, da z njimi soglašajo nosilci urejanja prostora.

  1. ZAHTEVANA VSEBINA IN OBLIKA VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI

            Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o promotorju, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o njegovi primernosti za izvedbo predmeta javnega poziva.

Dokumentacija, ki jo promotor predloži javnemu partnerju, mora biti pripravljena v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, obvezno pa mora vsebovati naslednje podatke in vsebinske elemente:

      predstavitev projekta javno-zasebnega partnerstva v življenjski dobi projekta, kakor ga vidi promotor,

      predlog oblike javno-zasebnega partnerstva, ter finančno analizo predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva za celotno obdobje trajanja razmerja (doba vračanja investicije, IRR, NSV, RNSV),

      idejne rešitve in tehnične specifikacije, ki dosegajo vsaj razpisane minimalne ukrepe,

      prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije realizacije predmeta javno-zasebnega partnerstva, iz katere bodo razvidni vložki in zaveze zasebnega kot tudi javnega partnerja,

      ocena tveganj predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva, z opredelitvijo katera tveganja prevzema zasebni, katera javni partner in katera so skupna,

      časovni načrt izvedbe, ki naj zajema vsaj predvideno trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva in izvedbe posameznih ukrepov,

      SWOT analiza priložnosti oziroma nevarnosti projekta,

      analizo razvojnih možnosti, s predlogom načina upravljanja predmetnega športno rekreacijskega centra,

      podatke o promotorju (podjetje, sedež, davčna številka) in njegovi odgovorni osebi, skupaj s predstavitvijo podjetja ter navedbo kontaktne osebe,

      izkaze o finančni in tehnični sposobnosti promotorja (npr. reference na podobnih projektih).

Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. V kolikor bodo predloženi dokumenti v tujem jeziku, si javni partner pridržuje pravico, da zahteva predložitev prevoda takšnih dokumentov v slovenski jezik.

            Stroške priprave in oddaje vloge o zainteresiranosti v celoti nosi posamezni promotor.

  1. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI
  2. PRISTOJNOST DAJANJA INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU
  3. DRUGO

            Vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo, ki je predmet tega poziva, pričakuje javni partner do vključno 18.3.2016 do 12.00 ure, in sicer v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako na ovojnici: NE ODPIRAJ – VLOGA JZP – ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER – GRAMOZNICA PLETERJE”.

            Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do vložišča javnega partnerja do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

            Projektno dokumentacijo IDZ Gramoznica Pleterje” si lahko promotor pridobi oziroma ogleda po predhodni najavi pri direktorju občinske uprave Damjanu Napastu, in sicer preko telefonske številke: 02 799 06 11, elektronske pošte: damjan.napast@kidricevo.si ali na naslovu Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

            Navedena oseba je pristojna tudi za dajanje vseh preostalih informacij v zvezi s projektom, ki je predmet tega poziva.

            Dokumentacija, ki jo bodo promotorji prejeli, je zaupne narave in jo lahko uporabljajo zgolj za namene izdelave vloge o zainteresiranosti.

            Javni partner si pridržuje pravico organizirati sestanke s promotorji, na katerih bodo slednji imeli možnost predstaviti vsebino oddane vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termini sestankov bodo usklajeni naknadno.

            Javni partner si pridržuje pravico, da bo vse podatke in predloge, ki ne bodo označeni kot poslovna skrivnost promotorja, uporabil pri oblikovanju končne vsebine, modela in obsega razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja.

            Promotor, ki bo podal vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, ki je predmet tega poziva, bo imel v morebitnem postopku javnega razpisa enake pravice kot drugi kandidati. S podajo vloge o zainteresiranosti se ne šteje, da je promotor tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

            Predmetni javni poziv promotorjem je neobvezujoč dokument, ki izkazuje namen javnega partnerja. Javni partner si pridržuje pravico do spremembe vsebine in obsega projekta, ki je predmet tega poziva. Končna oblika modela javno-zasebnega partnerstva, obseg, vsebina in časovna izvedba projekta, ter obveznosti posameznega partnerja bo natančno opredeljena v postopku javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

Občina Kidričevo

Župan

Anton Leskovar

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content