JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter v skladu z Odlokom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 15/98 in 66/00) in sklepom župana

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

I. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

II. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE POSLOVNIH ROSTOROV:

V najem oddajamo naslednje poslovne prostore za opravljanje poslovne dejavnosti, ki se nahajajo v nadstropju bivše občinske stavbe, na naslovu Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo:

1. Pisarna 1
Površina poslovnega prostora je17,24 m2.

2. Pisarna 2

Površina poslovnega prostora je21,40 m2.

3. Pisarna 3
Površina poslovnega prostora je17,81 m2.

4. Pisarna 4
Površina poslovnega prostora je17,36 m2.

5. Pisarna 5
Površina poslovnega prostora je17,41 m2.

6. Pisarna 6
Površina poslovnega prostora je17,81 m2.

Izhodiščna najemnina se določi glede na namembnost prostora in znaša mesečno za:

          1. skupino:                  2,00 EUR/m2

          2. skupino:                  4,00 EUR/m2

          3. skupino:                  6,00 EUR/m2

Glede na namembnost se poslovni prostori razvrstijo v naslednje skupine:

1. skupina: umetnosti, kulture, socialnega varstva, političnih strank, humanitarnih organizacij, izobraževanja, otroškega varstva, športa in društev;

2. skupina: vse dejavnosti, ki niso zajete v prvi in tretji skupini;

3. skupina: dejavnost gostinstva, bančništva, zavarovalništva, iger na srečo, inženiringa, zdravstva, policije, državne uprave, trgovine in obrtništva.

Najemnik je oproščen plačila DDV.

III. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Pisna ponudba mora vsebovati:

 • podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oz. ime pravne osebe, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko oz. ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko,
 • kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
 • izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
 • izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oz. izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni,
 • opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika;
 • pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi,
 • potrdilo o plačani varščini, ki znaša tri mesečne najemnine – za resnost ponudbe na TRR Občine Kidričevo, št. SI56 01245-0100017097, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica;
 • navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
 • pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
 • pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo,
 • pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjen po sodnem tolmaču.

IV. POGOJI NAJEMA

 • Poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas od enega do pet let, z možnostjo podaljšanja.
 • Poslovni prostori se oddajajo po načelu videno – najeto.
 • Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist Občine Kidričevo.
 • Najemnik je zraven, v prejšnji alinei navedenih stroškov, dolžan plačevati druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
 • Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
 • Najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu.

Ponudniki morajo imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja poslovnega prostora v lasti Občine Kidričevo in poravnano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

V. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Rok za oddajo ponudb je do vključno 26.8.2015 do vključno 11.00 ure.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ali jih pošljejo PRIPOROČENO pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudb.

Ponudbe morajo imetiobveznooznako na ovojnici »Javna ponudba za najem poslovnega prostora  – ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora bitiobvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

VI. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Če je med prejetimi ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb imajo prednost društva iz Občine Kidričevo. V primeru več najugodnejših ponudb lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Občina Kidričevo lahko kadarkoli, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne.

VII. POSTOPEK  IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Javno odpiranje ponudb bo 26.8.2015, ob 12.00 uri v prostorih občinske uprave Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.


Predstavniki ponudnika se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija, imenovana s strani župana.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene ali bodo prispele po preteku roku za oddajo ponudb ali bodo v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale, kakor tudi ne ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika jenajvišjaponujena najemnina. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo najemodajalcu ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem, vendar najmanj v višini ponudbene oz. izklicne cene.

Neuspelim ponudnikom se varščina brez obresti vrne v roku 30 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika za oddajo poslovnega prostora v najem na transakcijski račun, naveden v prijavi. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina brezobrestno všteje v najemnino. Javno zbiranje ponudb je uspešno tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.

VIII. SKLENITEV NAJEMNEGA RAZMERJA

Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino ter velja, da je najemnik odstopil od pogodbe. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino ter velja, da je najemnik odstopil od pogodbe;

IX. DODATNA POJASNILA

Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Kidričevo g. Damjana NAPASTA, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-11, e-pošta damjan.napast@kidricevo.si

Številka: 430-14/2015

Datum: 22.72015

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

Prostori.bmp

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content