Javno zbiranje ponudb za nepremičnine

 

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in sklepa Občinskega sveta Občine Kidričevo, št. 430-4/2014 z dne 12.6.2014, Občina Kidričevo objavlja

javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

2. Predmet prodaje:

–           parc. št. 707/2, k.o. (435) Šikole, zemljišče v izmeri 6157 m2, do 1/1 do celote;

–           parc. št. 707/3, k.o. (435) Šikole, zemljišče v izmeri 12272 m2, do 1/1 do celote;

–           parc. št. 1472, k.o. (714) Prepolje, zemljišče v izmeri 7215 m2, do 1/1 do celote;

–           parc. št. *14, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 1062 m2, do 1/2 do celote;

–           parc. št. 355/3, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 82 m2, do 1/2 do celote;

–           parc. št. 380, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 3956 m2, do 1/2 do celote;

–           parc. št. 749, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 11702 m2, do 1/2 do celote;

–           parc. št. 96, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 4655 m2, do 1/2 do celote;

–           parc. št. 97, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 629 m2, do 1/2 do celote;

–           parc. št. 98, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 1295 m2, do 1/2 do celote;

–           parc. št. 368/3, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 7381 m2, do 1/1 do celote in

–           parc. št. 368/4, k.o. (749) Stražgonjca, zemljišče v izmeri 3093 m2, do 1/1 do celote.

Parcela št. *14, k.o. (749) Stražgonjca se nahaja v območju stavbnih zemljišč, parcele št. 355/3, 380, 749, 96, 97, 98, 368/3 in 368/4, vse k.o. (749) Stražgonjca, pa se nahajajo v območju kmetijskih zemljišč. Parc. št. 707/2, k.o. (435) Šikole se večinoma nahaja v območju kmetijskih zemljišč, južni in severovzhodni del parcele pa se nahajata v območju gozdnih zemljišč, parc. št. 707/3, k.o. 435 ( Šikole) in parc. št. 1472, k.o. (714) Prepolje se prav tako nahajata v območju gozdnih zemljišč.

Prodajajo se izključno vse nepremičnine skupaj, saj predstavljajo enotno zaokroženo območje (kmetijo), zato mora ponudnik ponuditi kupnino za vse zgoraj naštete nepremičnine skupaj. Navedene nepremičnine so pretežno kmetijska zemljišča oz. gozdovi, zato se bodo nepremičnine prodale po postopku, kot ga zato predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-uradno prečiščeno besedilo in 58/12) oz. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14-odl. US). Objava ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov bo izvršena najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju razpis) v Uradnem listu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega razpisa je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za nakup nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o gozdovih.

3.   Izklicna cena za vse nepremičnine skupaj zanaša 84.663,13 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna.

V ceno nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

4.   Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:


a) nakup po načelu videno – kupljeno;


b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 5% izklicne cene določene v 3. točki, in sicer 4.233,16 EUR na transakcijski račun prodajalca, št.
SI56 01245-0100017097, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire uspešnega ponudnika. Potrdilo o plačani varščini je obvezni sestavni del ponudbe;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente:

  • ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
  • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene;
  • dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine;
  • potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
  • priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
  • izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
  • pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
  • izjavo o sprejemanju pogojev razpisa;
  • izjavo o vezanosti na ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si

d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po odpiranju ponudb;

e) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, prodajalec obdrži prejeto varščino;

5. Objava razpisa in objava ponudbe na oglasni deski Upravne enote ne zavezuje prodajalca, da bi bil dolžan z izbranim ponudnikom skleniti prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20.8.2014 do 11.00 ure na naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. Ponudbo ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup dediščine Sagadin – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Javno odpiranje ponudb bo 20.8.2014 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu prodajalca. Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

7. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

8. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh delovnih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb.

9. Predkupna pravica: skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Zakonom o gozdovih.


10. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene ali bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb ali bodo v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale, kot tudi ponudbe za katere prodajalec ne bo prejel izjave o sprejemu ponudbe za kmetijska zemljišča in gozdove.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.


11. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Kidričevo g. Damjana NAPASTA, Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-11, e-pošta damjan.napast@kidricevo.si.

12. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.

                                  

Številka: 430-4/2014

Datum: 9.7.2014

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

 

 

1.0_Javno zbiranje ponudb_dediscina Sagadin.doc

2.0_obrazec za prijavo_dediscina Sagadin.doc

3.0_izjava_dediscina Sagadin.doc

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content