Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in dopolnitve OPN-ja Občine Kidričevo

 

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odločba ustavnega sodišča in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11), Občina Kidričevo objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje (ponovna javna razgrnitev)

 

1.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje (ponovna javna razgrnitev), ki ga je izdelal BOSON trajnostno načrtovanje, d.o.o., pod številko projekta 173/15, z datumom marec 2016. V nadaljnjem besedilu se namesto pojma Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo uporablja kratica OPN Kidričevo.

2.

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v času od torka, 15. 3. 2016, do vključno srede, 30. 3. 2016, v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno na spletnem naslovu Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si).

3.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Kidričevo (ponovna javna razgrnitev), ki bo v sredo, 23. 3. 2016, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

4.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajati pripombe in predloge k spremembam dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Kidričevo. Pripombe in predloge se pošlje na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali se jih pošlje na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

5.

Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si).

Številka: 3500-25/2015

Datum: 7. 3. 2016

                                                                                                          Župan Občine Kidričevo

                                                                                                          Anton  LESKOVAR

 

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content