JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2015

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2015

 

 

PREDMET RAZPISA:

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:

          Organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma

          Izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),

          Izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,

          Ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,

          Aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino

          Organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma

          Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:

          Programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,

          programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.

POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:

–           turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;

–           druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije in imajo sedež v občini Kidričevo;

–           imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;

–           dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;

–           imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;

–           udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce v celoti brez vstopnin;

–           pred dejansko izvedbo prireditve in določitvi končnega programa prireditve, mora Občina Kidričevo podati izbranemu izvajalcu soglasje k končnemu programu/vsebini.

VIŠINA SREDSTEV

 

Višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša 1.200,00 EUR. Višina sredstev, namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin, je za:

          organizacijo ostalih vsebin v višini od 50,00 do 300,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinaciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI

 

  1. Merila za organizacijo ostalih vsebin
  2. Predlagan program vsebine

Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju komisije ponudijo najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.

2. Reference

10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji vsebine, 8 točk prejme naslednji organizator in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.

3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo

Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinaciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej.

 ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo

Ul. Borisa Kraigherja 25

2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – sofinanciranje programov turizma 2015 – ne odpiraj«, na hrbtni strani pa naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Razpis je odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 10. novembra 2015.

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Izvajalec izpolni ustrezen obrazec glede na vsebino programa, za vsak posamezni program. Če izvajalec izvaja več programov pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program. Izvajalec ne izpolni obrazcev za vsebine, na katere ne kandidira s svojim program, ter jih ne prilaga k prijavi.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si,  do poteka roka za prijavo na javni razpis.

INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

Z izbranimi izvajalci, bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v letu 2015. Po podpisu pogodbe bodo izvajalcem nakazana sredstva skladno s pogodbo.

Štev. 410-6/2015

Dne   20.5.2015

                                                                                               Anton Leskovar,

                                                                                               župan Občine Kidričevo 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content