Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka medobčinskega podrobnega načrta (obrtna cona Hajdina)

 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odločba ustavnega sodišča in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11), objavljata občini Hajdina in Kidričevo

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in

P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku in okoljskega poročila

 

1.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku, ki ga je izdelala Projekta inženiring Ptuj d.o.o., pod številko projekta 93-60-45-10, z datumom avgust 2015, dopolnjeno novembra 2015. V nadaljnjem besedilu se namesto pojma medobčinski podrobni prostorski načrt uporablja kratica MPPN.

Sočasno se razgrne tudi okoljsko poročilo, ki ga je izdelal VGB Maribor d.o.o., pod številko projekta 3583/15, z datumom junij 2015, dopolnjeno oktober 2015, izdelano za dopolnjen osnutek MPPN za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku.

2.

Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v času od ponedeljka, 30. 11. 2015, do vključno četrtka, 31. 12. 2015, v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo  in v mali sejni sobi (I. nadstropje) Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina.

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektronsko dostopno na spletnem naslovu Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si) in na spletnem naslovu Občine Hajdina (http://www.hajdina.si).

3.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka MPPN in okoljskega poročila, ki bo v torek, 15. 12. 2015, ob 16. uri, v dvorani X v Osnovni šoli Borisa Kidriča Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo.

4.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku MPPN za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku in k okoljskemu poročilu za MPPN. Pripombe in predloge se pošlje na naslov Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali se jih pošlje na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo in Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

5.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Štajerski TEDNIK, na spletnem naslovu Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si) in na spletnem naslovu Občine Hajdina (http://www.hajdina.si).

Številka: 3505-8/2010

Datum: 18. 11. 2015

                                                                                                          Župan Občine Hajdina

                                                                                                          Mag. Stanislav GLAŽAR

                                                                                                          Župan Občine Kidričevo

                                                                                                          Anton  LESKOVAR

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content