Javna razgrnitev načrta za urejanje gramoznice Pleterje

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt –B, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) Občina Kidričevo objavlja

JAVNO NAZNANILO

 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za

ENOTO UREJANJA PROSTORA PL57 GRAMOZNICA PLETERJE

1.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem), ki ga je izdelalo podjetje BOSON trajnostno načrtovanje, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, avgust 2014. V nadaljnjem besedilu se namesto pojma občinski podrobni prostorski načrt uporablja kratica OPPN.

Sočasno se razgrne tudi okoljsko poročilo, ki ga je za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem) izdelal Okoljski inženiring Marko Kovač s.p., april 2014.

2.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za enoto urejanja prostora PL Gramoznica Pleterje in okoljskega poročila bo v sejni sobi Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.

Javna razgrnitev bo od srede, 17. 09. 2014, do vključno četrtka, 16. 10. 2014.

3.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila, ki bo v sredo, dne 24. 09. 2014, ob 16 . uri, v dvorani X v Osnovni šoli Borisa Kidriča Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo.

4.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem). Pripombe in predloge se pošlje na naslov Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

5.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Štajerski TEDNIK in na spletni strani Občine Kidričevo (https://www.kidricevo.si).

Številka:430-8/2012   

Datum: 5.09.2014

                                                                                                       Anton LESKOVAR,

     župan Občine Kidričevo

 

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content