Izjava za javnost župana občine Kidričevo

Izjava za javnost župana občine Kidričevo!

Kot župan občine Kidričevo se moram v interesu zaščite delovanja občine odzvati na očitke, neresnice in nejasnosti, ki so se v zadnjem obdobju pojavile v medijih. Način komuniciranja, ki so ga izbrali v nestrankarskem gibanju ZA Kidričevo, hkrati pa tudi v civilni iniciativi za ohranitev železniškega postajališča Cirkovce, se mi zdi neprimeren in skrajno neodgovoren od posameznikov, ki v javnosti širijo toliko neresnic in kvarijo ugled občine. Javno želim še enkrat povedati, da zavračam vse obtožbe in namigovanja predstavljene v javnosti, za kar imam tudi argumente in vse potrebne dokaze.

Vodstvu občine med drugim očitajo, da so občani in občanke nezadovoljni z načinom dela, da so zgroženi in ogorčeni, češ da sprejemamo nerazumne poteze. Vse to se mi zdi skrajno nerazumno, saj zadnji podatki o zaupanju občanov v vodstvo občine Kidričevo kažejo ravno nasprotno. Po zadnjem anketiranju občanov občine Kidričevo glede stopnje zaupanja v organe občine (župan, občinska uprava in občinski svet), kjer so se občani odločali na lestvici (1-zelo slabo, 2-slabo, 3-dobro,4- zelo dobro, 5-odlično) je analiza podatkov pokazala, da imajo občani občine Kidričevo najvišjo stopnjo zaupanja v župana, saj so ga v povprečju ocenili »zelo dobro«, za županom na lestvici sledi občinska uprava z oceno »dobro« in nato občinski svet prav tako z »dobro«, čeprav z najnižjo povprečno vrednostjo. Prav tako se je stopnja zaupanja po anketah iz leta 2011 v primerjavi z letom 2012 zvišala za 0,40 povprečne vrednosti na lestvici od 1 do 5. Zavedam se, da je težko ugoditi vsem prebivalcem naše občine, vendarle pa po treh letih vodenja občine s svojo ekipo lahko predstavim veliko pozitivnega in pomembnega za razvoj kidričevske občine.

RAZVOJ OBČINE IN IZPELJANI PROJEKTI:

Od januarja 2011 do avgusta 2013 smo v občini Kidričevo uspeli izpeljati 50 različnih projektov, od tega: 28 investicijskih projektov (21 prijavljenih na javne razpise (upoštevaje možnost prijave), za 13 nepovratna sredstva),

7 neinvesticijskih projektov,

16 projektov prireditvenega turizma in dviga kakovosti življenja.

 

Na današnji novinarski konferenci pa želim posebej izpostaviti nekatere večje projekte, med njimi obnovo Dvorca Sternthal v vrednosti 1.470.518,13 evrov brez DDV. Za projekt smo pridobili 923.914,00 evrov nepovratnih sredstev.

Drugi večji projekt je sekundarna kanalizacija Cirkovce-Stražgonjca: sekundarna kanalizacija za naselja Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca v dolžini blizu 7.2 km, v vrednosti 1.195.204,00 brez DDV in 700.000,00 evrov nepovratnih sredstev.

Naslednji projekte je tudi gradnja novega Zdravstvenega doma Kidričevo v vrednosti 780.000,00 evrov, kjer smo sklenili javno-zasebno partnerstvo. Naložba v zdravstveni dom bo zaključena v letu 2014.

 

 

Velja pa še omeniti naložbo Ureditev centra Cirkovce (I. faza)- krožišče v centru v vrednosti okrog 400.000,00 evrov, ki se izvaja z lastnimi sredstvi občine. Za II. fazo (ureditev trga, pločnikov, javne razsvetljave, …) v vrednosti 402.020,00 evrov brez DDV, pa smo ravno danes prejeli odločbo o sofinanciranju izgradnje II. faze v višini 165.542,46 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na področju kanalizacije je bilo na trasi Apače – Dragonja vas, Kungota izgrajenih okrog 8 km kanalizacijskega sistema s 308 priključki. Trenutno je v izgradnji okrog 7,2 km kanalizacijskega sistema s 145 priključki na trasi Cirkovce – Stražgonjca.

Skupaj bomo torej pridobili okrog 15,3 km kanalizacijskega sistema in 453 priključkov.

Na področju cestne infrastrukture in uvajanja led svetil smo modernizirali 5,4 km cest s pripadajočo infrastrukturo, namestili smo okrog 150 led svetilk, uredili drogove in napeljavo v tleh.

Poskrbeli smo tudi za naše najmlajše in jim v tem obdobju omogočili čim bolj varno in sproščeno preživljanje prostega časa. V ta namen smo v Kidričevem, Lovrencu in Cirkovcah v treh sklopih postavili po 6 igral. Trenutno igrala nameščamo še v Apačah, skupaj pa smo že uspeli postaviti 35 samostoječih igral po občini in verjamem, da so naši najmlajši tega še kako veseli.

Želim poudariti, da smo projekte v skupni vrednosti: 8.822.000,00 oplemenitili z okrog s 4.413.472,00 evrov nepovratnih sredstev.

 

ODGOVOR V ZVEZI S POSTAJALIŠČEM CIRKOVCE

V izjavi za javnost bi želel pojasniti dejstva v zvezi z obtožbami glede prestavitve železniškega postajališča Cirkovce. Zavračam vse obtožbe civilne iniciative v zvezi s tem problemom in še enkrat poudarjam, da smo se občina in Ministrstvo za infrastrukturo in razvoj skupaj s civilno iniciativo zaradi neenotnega mnenja na sestanku v mesecu juliju dogovorili, da postajališče Cirkovce postavimo na lokaciji, ki je primernejša z varnostna vidika. Izdelan je bila presoja varnosti in kljub nadaljnjemu zavajanju civilne iniciative izjavljam: »

»Za nas je sprejemljivo strokovno mnenje in odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor, kar je razvidno tudi v dokumentu v prilogi. Izjavljam, da nivojski prehod pri sedanji lokaciji postajališča ostaja zavarovan z avtomatskimi zapornicami in se ne ukinja.

Nova lokacije postajališča je primernejša zaradi varnosti ter še dodatnega argumenta ministrstva v primeru gradnje novega – drugega tira, ko se staro – obstoječe postajališče mora odstraniti.

Te argumente zagovarja tudi pristojni minister in zvezi z argumenti je bila civilna iniciativa pravočasno seznanjena v dopisu ter z izjavami za javnost.«

 

 

ZAKAJ JAVNO PODJETJE IN KAKŠEN JE NJEGOV DOPRINOS OBČINI?

Podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. je ustanovil občinski svet v začetku leta 2011. V skladu s statutom podjetja je imenoval nadzorni odbor, ki je sestavljen iz dveh predstavnikov političnih strank in predstavnika zaposlenih. Nadzorni odbor potrjuje sistemizacijo podjetja, ima vpogled v celotno poslovanje, plače zaposlenih in predlaga občinskemu svetu  potrditev direktorje in zaključne račune. Podjetje prav tako lahko nadzira nadzorni odbor občine.

V začetni fazi je podjetje prezaposlilo delavce iz režijskega obrata in dodatno zaposlilo dva delavca iz elektro stroke, upravljavca dvorane in poslovno sekretarko. Podjetje trenutno zaposluje 8 redno zaposlenih ljudi, prav tako razporeja delo za 9 javnih delavcev. Prvi dve leti ni bilo stroškov z direktorjem, ker so vlogo opravljali delavci iz občinske uprave. Z prevzemom Javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda se je zapolnimo mesto delovodje, ki je hkrati tudi v.d. direktor za obdobje enega leta.

Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom racionalizacije poslovanja v določenih javnih gospodarskih službah. S tem se je doseglo zmanjševanje tovrstnih izdatkov iz proračuna občine in povečalo obseg in kvaliteta opravljenih del. Ugotovljeno je, da so nekateri takratni izvajalci za svoja dela zahtevali previsoke zneske. Podjetju so bile podeljene koncesije za upravljanje z javnimi površinami, javno razsvetljavo, pokopališči in v tem letu za odvajanje ter čiščenje odpadnih vod.  Prav tako podjetje upravlja z dvoranami in zbirnim centrom.

 

 

 

 

Nekaj zanimivih primerov zniževanja stroškov:

Storitev

2010

2011

Način   izvajanja

Košnja   bankin

12.618,11

5.250,00

Izvajalec   iz občine

Sesanje   listja

2.376,00

607,00

Izvajanje   v lastni režiji

Novoletna   dekorativa

10.546,00

5.010,00

Izvajanje   v lastni režiji

 

Podjetje ne razpolaga z osnovnimi sredstvi, ampak ima v upravljanju sredstva občine. Za vso nabavo osnovnih sredstev je odgovorna občina, ki je sredstva nabavila v skladu z zakonodajo preko javnih razpisov.

 

 

VIZIJA IN NAČRTI OBČINE

Od vseh 50-tih projektov imamo v občini Kidričevo pripravljenih še 11 projektov, ki se še niso pričeli izvajati. Za nekatere še čakamo rezultate (IPA). V osnutkih so še 3 večji projekti, za katere iščemo možnosti prijav (bazen Kidričevo, dnevni center za starejše občane) ter Gramoznica Pleterje kot naravni park, kjer želimo obogatiti ponudbo na področju turizma in športa, hkrati pa zagotoviti nočitvene kapacitete, kar nam zdaj manjka. Omenil bi še bodoči projekt namakanja na kmetijskih površinah, našim občanom bomo omogočili brezplačen brezžični internet, v pripravi imamo dodatne vsebine za brezposelne, socialno šibke, za mlade, v prioriteti spodbud so tudi podjetniki in obrtniki.

 

Ob koncu želim ovreči vsa namigovanja, da v vodstvu občine delamo slabo in neodgovorno. Kot župan občine stojim za svojimi odločitvami in predlogi, zavedam se, da je vodenje lokalne skupnosti odgovorna in v teh kriznih časih še kako težka naloga. Z ekipo sodelavcev v občinski upravi in podporo širše verjamem v naš uspeh, v projekte in si nikakor ne želim slabih in negativih zgodb, ki naši občini in našim ljudem niso v ponos. Še enkrat lahko zagotovim, da bom kot župan občine Kidričevo tudi v prihodnje uresničeval vse zastavljene cilje in kot dober gospodar odgovorno ravnal s premoženjem občine v skrbi za še bolj kakovostnejšo življenje vseh občanov in za naš lepši jutri.

 

Ob tem se zahvaljujem občinski upravi in občinskemu svetu Občine Kidričevo in vsem občanom za dosedanjo podporo in spoznanje, da predlagane ideje in projekti vodijo k uspešnemu razvoju naše občine.

Več informacij:

Anton Leskovar,

župan občine Kidričevo

e-mail: zupan@kidricevo.si

tel:02-799-06-10
VIDEO POSNETEK: https://vimeo.com/73225424 

 

 

 

Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content