Gospodarske in družbene dejavnosti

zdenkaDruzbenaDejavnost Informacije:

Zdenka Frank, d.e., svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
e-pošta: zdenka.frank@kidricevo.si
Telefon: 02 799 06 13
GSM: 041 746 956

 • priprava gradiva za seje odbora za družbene dejavnosti,
 • sodelovanje na sejah odbora za družbene dejavnosti, strokovnih komisij na področju športa in kulture,
 • priprava proračuna za področje družbenih dejavnosti,
 • izvajanje proračuna na področju družbene dejavnosti ,
 • sodelovanje z ravnaTelefonji javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti (šol in vrtce),
 • strokovno vodenje postopkov javnih razpisov na področju športa, kulture, humanitarnih, zdravstvenih in invalidskih organizacij in društev,
 • spremljanje izvajanja letnih programov na področju športa, kulture, humanitarnih, zdravstvenih in invalidskih organizacij in društev,
 • izvajanja programov na področju družbenih dejavnosti (predšolske vzgoje, šolstva, zdravstva, sociale, stanovanjske problematike),
 • soglasja k prijavi prireditev,
 • dovoljenje za prekomerno obremenitev okolja s hrupom v času prireditev,
 • priprava gradiva za seje odbora za gospodarstvo,
 • sodelovanje na sejah odbora za gospodarstvo,
 • priprava proračuna za področje gospodarstva,
 • izvrševanje proračuna na področju gospodarstva,
 • strokovno vodenje postopka javnega razpisa za področje gospodarstva,
 • potrditev urnikov gostinskih obratov,
 • dovoljenja za prodajo izven prodajaln in na premičnih stojnicah.
 • skrb za pravočasno pripravo gradiva za seje občinskega sveta
 • pisanje zapisnikov sej občinskega sveta,
 • skrb za pravočasen zapis sprejetih sklepov na občinskem svetu,
 • strokovno sodelovanje in priprava gradiv za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • vodenje kadrovskih evidenc,
 • strokovna priprava programov javnih del.
 • skrbnik načrtov zaščite in reševanje,
 • strokovno vodenje in izvajanje sklepov odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada.
 • vodenje protokolarnih zadev in prireditev občine,
 • priprava občinskih prireditev,
 • strokovno vodenje razpisov za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku in spremljanje izvedbe teh prireditev.


Morda ti bo všeč tudi...

Skip to content