Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove in vzdrževanje sakralnih objektov na območju Občine Kidričevo v letu 2
Datum objave: 5. 6. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 30. 6. 2020 0:00
Številka:

Občina Kidričevo na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US in 111/13), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-odl. US, 90/12 in 111/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/19 in 28/20) objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove in vzdrževanje sakralnih objektov na območju Občine Kidričevo v letu 2020
 
 
1. Naročnik: Občina Kiričevo, Kopališča ul. 14, 2325 Kidričevo
 
2. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Kidričevo v letu 2020. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove in vzdrževanja nepremičnin kot tudi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih. 
 
3. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo lastniki oziroma upravljavci sakralnih objektov na območju občine Kidričevo.
 
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • prijavitelj je lastnik oziroma upravljavec sakralnega objekta na območju Občine Kidričevo,
  • predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 30 % vrednosti investicije,
  • dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji zavoda za varstvo kulturne dediščine,
  • finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja porabijo na podlagi tega javnega razpisa v letu 2020.  

 
5. Merila za sofinanciranje
Občina Kidričevo bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter investicije v opremo  tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti dve ponudbi za investicijo v objekt oziroma v opremo. Občina Kidričevo bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.
 
6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove in vzdrževanje sakralnih objektov na območju občine Kidričevo, je 10.000 evrov. 
 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 0821 - obnova kulturnih spomenikov.
 
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.
 
8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kidričevo. 
 
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.kidricevo.si
 
9. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je do 30. junija 2020.
 
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
 
Vloga mora biti oddana na naslov:
Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: 'NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 2020' ter naziv in naslov predlagatelja.
 
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
 
Razpis in obrazci so dosegljivi na spletne strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si
 
11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine Kidričevo v letu 2020 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Kidričevo.
 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
 
Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.
 
Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove  kulturnih spomenikov v Občini Kidričevo za leto 2020.
 
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 02 799 06 13 pri Zdenki Frank oz. po elektronski pošti: zdenka.frank@kidricevo.si  v času uradnih ur.
 
Štev. 410-55/2020-1
Datum; 4.6.2020
                                                                                                          Anton Leskovar;
                                                                                                          župan
                                                                                                          Občine Kidričevo Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Datum objave: 6. 5. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 12. 6. 2020 0:00
Številka:

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09-odl. US, 56/11-odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/19)), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 - ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05-popr.), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15),
 
Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,  
 
 
objavlja
 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
 
 
I.  
PREDMET RAZPISA
 
1.1.      
Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, (v nadaljevanju: razpisnik), razpisuje oddajo v najem neprofitna najemna stanovanja, ki se nahajajo na območju občine, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju občine v letu 2020, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma do konca leta 2022.
 
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 - ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine;
- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alinee zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
 
Razpisano stanovanje bo predvidoma namenjeno za oddajo v najem prosilcu, ki je glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščen plačila lastne udeležbe in varščine in se bo uvrstil na listo A.  
Ostala morebiti sproščena stanovanja bodo predvidoma v enakem številu namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine in se bodo uvrščali na listo A in prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, in so zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ter se bodo uvrščali na listo B.                          
Stanovanja so na posameznih lokacijah v Občini Kidričevo. Lastnik stanovanja je Občina Kidričevo. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.
 
1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni  list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 - ZUPJS, 40/11, 79/15 in 19/15) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.
 
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.
 
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 180,00 EUR.
 
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.
 
Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.  
 
1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila varščine - lista A Površina stanovanja s plačilom varščine - lista B
1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2
5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2
6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.  
 
II.  
RAZPISNI POGOJI
 
2.1.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.  
 
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedene občine;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedeni občini, možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;  
- če prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali soglasnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja;
- ne glede na državljanstvo RS so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98-odl. US in 14/99-odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09-uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11-popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10-uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00-odl. US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM in 65/05 - ZZZRO);
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.  
 
2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2019 ne presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2019 znašala 1.133,50 EUR;
 
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A -(oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine) ali za stanovanja po listi B -(zavezani za plačilo lastne udeležbe in  varščino).
 
 
 
 
2.3.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine - lista A in na prosilce, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe in  varščine - lista B.
 
Velikost gospodinjstva LISTA  A LISTA B
% Meja dohodka % Meja dohodka
1-člansko 90 % do 1.020,15 Od 90% do 200% nad 1.020,15
do 2.267,00
2-člansko 135% do 1.530,20 od 135 do 250%  nad  1.530,20
do 2.833,75
3-člansko 165% do 1.870,30 od 165 do 315% nad 1.870,30
do 3.570,50
4-člansko 195% do 2.210,30 od 195 do 370% nad 2.210,30
do 4.193,95
5-člansko 225% do 2.550,40 od 225 do 425% nad 2.55,40
do 4.817,40
6-člansko 255% do 2.890,40 od 255 do 470% nad  2.890,40
do 5.3527,45
 
 
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.
 
2.4.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja:
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
 
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov gospodinjstva Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja
1-člansko 15.148,80 €
2-člansko 18.515,20 €
3-člansko 23.564,80 €
4-člansko 27.604,48 €
5-člansko 31.980,80 €
6-člansko 35.347,20 €
 
Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.
 
III.
 
KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
 
3.1.
Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Skladno z določili  4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: udeležba na prejšnjih razpisih in stalno prebivališče v občini Kidričevo.  
 
3.2.
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:
 
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
             LISTA A LISTA B
1. mlade družine; mladi
- starost družine do 35 let
- starost prosilca do 30 let  
70 točk
50 točk  
70 točk
50 točk
2. družina z večjim številom otrok - najmanj trije otroci 100 točk 100 točk
3. invalidi in družine z invalidnim članom 50 točk 50 točk
4. družina z manjšim številom zaposlenih 50 točk 50 točk
5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)  
50 točk  
50 točk
6. žrtve nasilja v družini 50 točk 50 točk
7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 točk 50 točk
DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B
• Izobrazba prosilca:
- višja šola
- visoka strokovna ali univerzitetna
- magisterij ali doktorat  
20 točk
30 točk
50 točk  
20 točk
30 točk
50 točk
• Udeležba na prejšnjih razpisih:
- prijavljen enkrat
- prijavljen dvakrat ali več  
10 točk
20 točk  
10 točk
20 točk
• Stalno prebivališče v občini Kidričevo (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo):
- do 10 let
- nad 10 let do 20 let
- nad 20 let  
 
20 točk
30 točk
40 točk  
 
20 točk
30 točk
40 točk
 
 
IV.
 
LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA
 
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina lastne udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z določili Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, brez vpliva lokacije.
 
Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.
 
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
 
Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.      
 
V.
RAZPISNI POSTOPEK
 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem prejmejo razpisno dokumentacijo na spletni strani občine Kidričevo www.kidricevo.si ali po predhodnem dogovoru po telefonu, na Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 (vstop posamezno, obvezna uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok).  
 
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 -  ZZelP-J in 32/16), kar znaša 22,66 EUR. Upravno takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka: SI56 0124 5445 0309 181, sklic na št. SI11 75442-7111002 - Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.
 
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili (pravnomočno odločbo Centra za socialno delo).  
 
Rok za oddajo vloge je petek 12.6.2020. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je  bila zadnji dan roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko. Osebna oddaja vloge je možna v sredo na občinski blagajni ali po predhodnem dogovoru po tel. 799 06 10, ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 (vstop posamezno, obvezna uporaba zaščitne mase in razkuževanje rok).  
 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
 
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem prilagam še naslednje listine (obvezna priloga so listine pod točkami: 1, 2, 3, 4 in 5; druge listine priloži prosilec, če na njihovi podlagi uveljavlja dodatne točke). Listine se priložijo, če podatki niso potrjeni na vlogi.  
 
1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani dovoljujejo vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov.  
2. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine - ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2019 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč) in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2019;  
3. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje)
4. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;  
5. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje.  
6. dokazilo o zadnji plačani najemnini;
7. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika;
8. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja, brezdomec ali biva v baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas); dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni hiši, ne stanovanjskih prostorih; najemna ali podnajemna pogodba ali dokazilo o plačevanju tržne najemnine; pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju z dokazilom o poteku najemnega razmerja prej kot v letu dni oziroma da je najemodajalec že podal odpoved; dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih - potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše, sorodnike ali prijatelje; dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik denacionaliziranega stanovanja;,  
9. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju: dokazilo o kvaliteti bivanja (točkovalni zapisnik ali opis stanovanja: leto izgradnje, opis prostorov v uporabi, stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja, Ur. list SRS, št. 25/81 in 65/99) oziroma 170 točkami po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Ur. list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05): zapisnik o točkovanju stanovanja ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd);
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
11. kopijo poročnega lista oziroma izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti
12. zdravniško potrdilo o nosečnosti (zdravniško izkazana nosečnost se pri točkovanju upošteva kot že rojeni član gospodinjstva);
13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) - dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;
15. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);  
16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;  
17. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;
18. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote);  
19. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala);
20. listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o vrednotenju izobraževanja, ki ga izda ENIC-NARIC center;  
21. izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;  
22. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (sklep);  
23. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse.  
 
 
Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.
 
Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk podatkov.
 
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz
drugih dokončnih odločb davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od
davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
 
Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja.
 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
 
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.
 
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.  
 
VI.
 
SPLOŠNE DOLOČBE
 
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
 
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
 
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj.
 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem dohodku.  
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
 
Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega razpisa,  lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.
 
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Kidričevo, vsak dan v poslovnem času občinske uprave ali na tel. 02/799 06 13.
 
 
 
Štev. 3523-2/2020-1
Dne   6.5.2020
 
                                                                                   
                                                                                   Anton Leskovar;
 
       župan
       Občine Kidričevo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Javni razpisi
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2020
Datum objave: 6. 5. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 3. 9. 2020 14:00
Številka:

 

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/19) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15) župan Občine Kidričevo objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2020
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
- sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavkah, 0413, 0415, in 0419.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 za namene;
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v višini 35.000 evrov
- sofinanciranje samozaposlovanja v višini 10.000 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000 evrov.
Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot za
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, do 50 % vrednosti materialnih ali nematerialnih investicij brez ddv, oziroma največ do  6.000 evrov. 
- sofinanciranje samozaposlovanja do 1.500 evrov  in odpiranja novih delovnih mest do 600,00 evrov.


IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:

 
-           podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
-           fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve, 
-           občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja. 

Za podjetje se šteje:
- samostojni podjetnik posameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).
- Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij;
-     eno podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja, 
-     eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
-     pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
-     eno podjetje, ki je delničar ali družabnik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
-     podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 'enotna'  podjetja. 

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma pokriva do 50% upravičenih stroškov (brez DDV). 

O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarstvo glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev, pri čemer posamezni upravičenec po tem razpisu za vse ukrepe skupaj ne more prejeti več kot je določeno v III. točki tega razpisa.
 
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
- sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so::

  • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
  • stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
  • stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi dejavnosti,

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:

  • stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,

 
Med osnovna sredstva namenjena posodobitvi dejavnosti po tem razpisu ne spada nakup telefonov, mobitelov, hišnih oziroma telefonskih central,  pohištva, TV sprejemnikov.
 
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.

2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 1.500 evrov,
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 600,00 evrov. 
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 3 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je do 3.9.2020 v sprejemni pisarni Občine Kidričevo do 14. ure.  
Vlogo - prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS - RAZVOJ GOSPODARSTVA 2020' na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, ter naslov pošiljatelja.
Odpiranje prispelih vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 8.9.2020.

1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka transakcijskega računa.

2. Dokumentacija - priloge:
K vlogi je potrebno priložiti še:
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba o vpisu v register-izpis iz AJPES-a, ki ni starejši od treh mesece od datuma oddaje vloge),
- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za preteklo poslovno leto, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v težavah,
- dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih, ki ni starejše kot 30  dni od datuma oddaje vloge,
-dokazilo o plačanih prispevkih in poravnanih obveznosti do delavcev, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge, 
-dokazilo o poravnanih finančnih obveznosti do občine,
- izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju Občine Kidričevo,
- izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen,
- izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
- izjavo prosilca o kandidaturi za de minimis pomoč, 
- izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
- račun z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 1.9.2019 do 31.8.2020 (v kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti račun z dokazilom o plačilu predložen najkasneje do 31.8.2020)
- sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest:
- v primeru samozaposlitve:
- dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 3 mesece prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma
- dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ).
- v primeru odpiranja novih delovnih mest:
- dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve,
- dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta,
- dokazilo da ima novo zaposlena oseba stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.
Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep (obrazec 1). V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti in znotraj projekta za več osnovnih sredstev, mora biti vsak projekt oziroma vsako osnovno sredstvo na svojem obrazcu (obrazec 2, 3, 4, 5.). Tako podano vlogo bo odbor štel kot pravilno. Vloga, ki ne bo vložena tako, kot je navedeno, bo kot nepravilna zavržena
Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo odbor zavrgel. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem - upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca. 

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo pri Zdenki Frank tel. 799 06 13.
 
Štev.  410-53/2020-1
Datum; 5.5.2020
 
 
 
Anton Leskovar;
 
Župan
Občine Kidričevo 
 
 
 
 Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 11. 12. 2020 12:00
Številka:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.
 
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2020.
 
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.
 
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2020 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.
 
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
 
IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.
 
V. MERILA
         1. sedež:
                         - v občini                                                             10 točk
                         - izven občine                                                      0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
                         - zelo velik (za samo občino)                25 točk              
                         - velik (za samo občino)                                    20 točk
                         - srednji (za samo občino)                                15 točk
                         - lokalni (za posamezno naselje)                     10 točk
                         - ožji (interes prirediteljev)                                5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
         - tri ali večkrat                                                                    15 točk
                         - dvakrat                                                           10 točk
                         - enkrat                                                               5 točk
                         - ne sodelujejo                                                 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
                         - mednarodni                                                 10 točk
                         - državni                                                            8 točk
- regijski                                                                                      6 točk
- občinski                                                                                    4 točk
- krajevni                                                                                     2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
                         - v celoti                                                             10 točk
                         - delno                                                                  5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
                         - v celoti                                                            10 točk
                         - delno                                                                 5 točk
                         - ne                                                                       0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
                         - 40 % - 49 % lastnih sredstev                        15točk
                         - 30 % - 39 % lastnih sredstev                        10 točk
                         - 20 % - 29 % lastnih sredstev                          5 točk
                         - 10 % - 19 % lastnih sredstev                          2 točki
                         - 0 % - 10 % lastnih sredstev                             0 točk
 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.
 
VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2020
 
OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2020 do 31.12.2020. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.
 
VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
 
VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 11.12.2020 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2020.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.
 
X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.
 
Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
 
Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2021 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.
 
XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.
 
 
Številka: 410-6/2020
Datum: 4.2.2020
 
                                                                                                          Anton LESKOVAR
župan Občine Kidričevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Potekli razpisi