Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove društvenih prostorov v Občini Kidričevo v letu 2017
Datum objave: 16. 10. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 20. 10. 2017 0:00
Šifra:

Občina Kidričevo na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16, 13/17 in 46/17) objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove društvenih prostorov v Občini Kidričevo v letu 2017


1. Naročnik: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove društvenih prostorov v Občini Kidričevo v letu 2017. Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove društvenih prostorov.

3. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo sedež na območju občine Kidričevo in so lastniki društvenih prostorov na območju občine Kidričevo, in v letu 2017 niso prejela drugih sredstev za izgradnjo ali obnovo kateri koli sredstev za objekte. Iz tega razpisa so izločena prostovoljna gasilska društva.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prijavitelj je lastnik društvenega prostora, na območju Občine Kidričevo,
- prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 20 % vrednosti investicije,
- dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
- finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja porabijo na podlagi tega javnega razpisa v letu 2017.

5. Merila za sofinanciranje
Občina Kidričevo bo sofinancirala obnovo društvenih prostorov tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti dve ponudbe za investicijo v objekt. Občina Kidričevo bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove društvenih prostorov, je 1.000 evrov.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 084003 - obnova društvenih prostorov.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.

8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kidričevo.

Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.kidricevo.si.


9. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je do 20. oktober 2017.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti oddana na naslov:
Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: 'NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - DRUŠTVENI PROSTORI 2017'. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.

Razpis in obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si

11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove društvenih prostorov na območju občine Kidričevo v letu 2017 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Kidričevo.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove društvenih prostorov v Občini Kidričevo za leto 2017.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 02 799 06 13 pri Zdenki Frank oz. po elektronski pošti: zdenka.frank@kidricevo.si v času uradnih ur.


Štev.: 410-88/2017
Datum: 9.10.2017
Anton Leskovar;
župan
Občine Kidričevo

Javne objave in razpisi
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Apače
Datum objave: 4. 10. 2017 13:00
Razpis se zaključi: 20. 10. 2017 11:00
Šifra:

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 - ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa Občinskega sveta Občine Kidričevo, št. 478-17/2017 z dne 3.10.2017, Občina Kidričevo objavlja


javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Apače


1. Prodajalec: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

2. Predmet prodaje:
- parc. št. 331/2, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 1733 m2, do 1/1 do celote in
- parc. št. 333/226, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 1323 m2, do 1/1 do celote.

Parceli št. 331/2 in 333/226, obe k.o. (424) Apače se nahajata v območju stavbnih zemljišč - površine za industrijo. Urbanistični pogoji - dejavnosti: 1. v območju so dopustne dejavnosti ravnanja z odpadki razen ravnanja z nevarnimi odpadki in sežiganja odpadkov; 2. zaradi konfliktnih območij s stališča zdravja ljudi zaradi hrupa in onesnaženja zraka, saj prihaja do neposrednega stika med površinami za industrijo in stanovanjskimi območji, je potrebno upoštevati naslednja določila: - omejiti in preprečiti se morajo obstoječi in predvideni konflikti v prostoru, zaradi neustreznega umeščanja dejavnosti v prostor (neposredno stikanje stanovanjskih in proizvodnih površin - površine za industrijo). Med konfliktnimi stiki se naj vzpostavijo ustrezni nekaj metrski zeleni pasovi (kar naj se odraža tudi v dejanskem stanju); - upoštevati je potrebno varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500; - Upoštevati je potrebno varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija).

Pri nepremičnini parc. št. 331/2, k.o. Apače je na podlagi pogodbe o služnostni pravici št. 116795 z dne 16. julija 2007, vknjižena služnostna pravica vožnje in hoje ob vzdrževanju objekta, v korist imetnika: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Obe nepremičnini sta prosti ostalih bremen.

3. Najnižja ponudbena cena za obe nepremičnini skupaj zanaša 85.568,00 EUR (28,00 EUR/m2). Navedena cena je določena na podlagi uradne cenitve nepremičnin sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, področje gradbeništvo splošno, Jožeta Gašperšiča, ing.grad., in sicer cenilnega zapisnika z dne 29.8.2017.

V ceno nepremičnin ni vključen 22 % DDV, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a) nakup po načelu videno - kupljeno;

b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% nanjižje ponudbene cene določene v 3. točki, in sicer 8.556,80 EUR na transakcijski račun prodajalca, št. SI56 01245-0100017097, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno oz. kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire uspešnega ponudnika. Potrdilo o plačani varščini je obvezni sestavni del ponudbe;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente:

• ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
• ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
• dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine;
• potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
• priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
• izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
• pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
• izjavo o sprejemanju pogojev razpisa;
• izjavo o vezanosti na ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si

d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;

e) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca - plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 30 dni, prodajalec obdrži prejeto varščino;

6. Objava razpisa ne zavezuje prodajalca, da bi bil dolžan z najugodnejšim ponudnikom skleniti prodajno pogodbo za nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20.10.2017 do 11.00 ure na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Ponudbo ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno 'ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Apače - ne odpiraj'. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v petih delovnih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb.

10. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene ali bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb ali bodo v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost tisti, ki je prvi oddal ponudbo.

12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Kidričevo g. Damjana NAPASTA, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-11, e-pošta damjan.napast@kidricevo.si.

13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.


Številka: 478-17/2017
Datum: 4.10.2017


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo

Javne objave in razpisi
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prometa P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce ob avtocestnem priključku - del
Datum objave: 4. 10. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 2. 11. 2017 0:00
Šifra:

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) Občina Kidričevo daje v


J a v n o r a z p r a v o


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prometa P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce ob avtocestnem priključku - del.

V javni razpravi lahko sodelujejo osebe, ki imajo v Občini Kidričevo stalno prebivališče ali so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju, ki jih zajema ta odlok.

Omenjeni odlok se daje v 30 dnevno javno razpravo, ki traja od 3.10. do vključno 2.11.2017.

V času javne razprave je možno na predlog odloka podati pripombe in mnenja.

Pripombe in mnenja se podajo na priloženem obrazcu.

Pripombe in mnenja se pošljejo v na e-mail: zdenka.frank@kidricevo.si.


Štev. 352-2/2017
Dne 2.10.2017

Anton Leskovar;

župan
Občine Kidričevo

Javne objave in razpisi
Predlog Odloka o o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo
Datum objave: 4. 10. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 2. 11. 2017 0:00
Šifra:

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) Občina Kidričevo daje v


J a v n o r a z p r a v o


Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo.

V javni razpravi lahko sodelujejo osebe, ki imajo v Občini Kidričevo stalno prebivališče.

Omenjeni odlok se daje v 30 dnevno javno razpravo, ki traja od 3.10. do vključno 2.11.2017.

V času javne razprave je možno na predlog odloka podati pripombe in mnenja.

Pripombe in mnenja se podajo na priloženem obrazcu.

Pripombe in mnenja se pošljejo v na e-mail: zdenka.frank@kidricevo.si.


Štev. 007-7/2017
Dne 2.10.2017

Anton Leskovar;

župan
Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo za leto 2017
Datum objave: 22. 6. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 3. 11. 2017 12:00
Šifra:

Na podlagi Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16 in 13/17) objavljam


JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo za leto 2017

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev
Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, tel. 02 799 06 10 , e-pošta:obcina@kidricevo.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad stavb v naselju Kidričevo, ki se nahajajo znotraj območja o razglasitvi kulturnih spomenikov (Kidričevo-naselbinsko območje), določenega z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/107)

3. Priznani stroški investicije oz. projekta
Priznani stroški investicije, ki ne vključujejo DDV, so:
- razlika v ceni med zakonsko predpisano minimalno toplotno izolacijo fasade in toplotno izolacijo predpisano s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor, vendar ne več kot 16 EUR na m2
- razlika v ceni med granulacijo zaključnega sloja fasade zaradi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor in sicer:
- za prehod iz 1,5 mm na 2,0 mm 1,0 EUR/m2
- za prehod iz 2,0 mm na 3,0 mm dodatno 1,0 EUR/m2

Ostali stroški niso upravičeni do sofinanciranja.
4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev

Upravičenci do sredstev so lastniki objektov v naselju Kidričevo
V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
- pridobljeni kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor;
- pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor;
- pridobljena odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih
- predračunska vrednost - popis del predvidene investicije (v EUR) pripravljeni s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti;
- da ima vlagatelj poravnane vse finančne obveznosti do Občine Kidričevo, javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., javnih zavodov (OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce).

Prijavljena investicija mora biti izvedena v letu 2017

6. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega razpisa in maksimalna višina finančne spodbude posameznemu vlagatelju

Na proračunski postavki št. 082102 - Ureditev območja kulturne dediščine ima Občina Kidričevo v proračunu za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR.


7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, na osnovi pogodbe o finančni spodbudi.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vlagatelji oddajo oziroma pošljejo vlogo, ki vsebuje:
- Obrazec št. 1 - 'Vloga za dodelitev finančne spodbude za obnovo fasad v naselju Kidričevo;
- Obrazec št. 2 - Izjava in
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 03.11.2017 do 12.00 ure:
- po pošti priporočeno na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo;
- osebno v glavni pisarni Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici pod oznako: 'Ne odpiraj - Vloga javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo 2017' na sprednji strani ter s polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.

9. Obravnava vlog in rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega
razpisa
- Župan Občine Kidričevo imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.
- Komisija pristopi k odpiranju prispelih vlog. Vloga mora vsebovati vse sestavine in izpolnjevati vse pogoje določene z javnim razpisom.
- Vloga, ki jo je prosilec poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna in se jo zapečateno vrne pošiljatelju.
- Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. V kolikor vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga, kot nepopolna, zavrže s sklepom. Dopolnitev vloge je možna samo enkrat. Neutemeljene vloge se zavrnejo.
- Vloga je popolna, če vsebuje vse zahtevane elemente in priloge in je vložena na predpisanem obrazcu.
- Po pregledu popolnih vlog jih komisija oceni v skladu z merili in pogoji iz tega javnega razpisa, ter pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki ga potrdi župan Občine Kidričevo.
Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu Občine Kidričevo v roku 8 dni od prejema odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in pogoji ocenjevanja vlog. Odločitev župana zoper pritožbo je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se upravičence pozove k podpisu pogodbe. Če upravičenec, v roku 8 dni od prejema poziva, ne vrne podpisane pogodbe na naslov Občine Kidričevo, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.

S prejemniki sredstev bo Občina Kidričevo sklenila pogodbe o dodeljevanju finančne spodbude za obnovo fasade stavb v naselju Kidričevo za leto 2017, v katerih se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti.
Podpisana pogodba je eden izmed pogojev za nakazilo dodeljenih sredstev.

10. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom
Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 27.11.2017 Občini Kidričevo predložiti zahtevek za izplačilo finančne spodbude za obnovo fasade (Obr. št. 3). Zahtevku je potrebno priložiti:
- izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe;
- potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
- potrdilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, o ustreznosti opravljenih del;
- fotografije obnovljenega objekta, med drugim tudi z vidno hišno številko.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali predračuni, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.

11. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo v času uradnih ur.

12. Dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi
Vloga je sestavljena iz:
- izpolnjeni Obrazec št. 1 - 'Vloga sofinanciranje fasad v naselju Kidričevo';
- izpolnjeni Obrazec št. 2 - 'Izjave';
- upravno overjene izjave vseh solastnikov, če je več lastnikov objekta, da soglašajo z obnovitvenimi deli;
- pooblastila upravniku objekta, v kolikor se prijavlja na razpis v imenu solastnikov objekta;
- kulturno-varstvenih pogoji in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS - OE Maribor,
- predračun (popise del in količine) predvidene investicije (v EUR) pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti z žigom in podpisom. Iz postavk predračuna morajo biti razvidni priznani stroški investicije po tem javnem razpisu;
- parafiran vzorec Pogodbe;
- odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih;
- fotografije stanja fasade na objektu pred izvedbo del (z vseh strani), med drugim tudi z vidno hišno številko.

Dokumentacijo prosimo zložite po naslednjem vrstnem redu:
- Izpolnjen obrazec št. 1 - vloga;
- Izpolnjen obrazec št. 2 - izjava;
- Parafiran vzorec Pogodbe o sofinanciranju obnove fasad v naselju Kidričevo za leto 2017;
- Upravno overjene izjave vseh solastnikov, če je več lastnikov objekta, da soglašajo z obnovitvenimi deli;
- Pooblastilo upravniku objekta, v kolikor se prijavlja na razpis v imenu solastnikov objekta;
- Kulturno-varstveni pogoji in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS - OE Maribor;
- predračun (popise del in količine) predvidene investicije (v EUR) pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti z žigom in podpisom. Iz postavk predračuna morajo biti razvidni priznani stroški investicije po tem javnem razpisu;
- odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih;
- Fotografije stanja na objektu pred izvedbo del, med drugim tudi z vidno hišno številko.

13. Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po tel. 02 799 06 10 ali 02 799 06 22.


Številka: 430-16/2017
Datum: 22.6.2017
Anton LESKOVAR
župan

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2017
Datum objave: 18. 4. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2017 0:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavljaJAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI
V LETU 2017PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2017 v višini 1.000,00 EUR.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.

IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:
• društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.

Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.

POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
• imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.

Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.

VSEBINA PROGRAMA

Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.

Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - gostovanje v tujini 2017- ne odpiraj' in naslov izvajalca programa.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 10. novembra 2017.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.

Komisija bo odpiral prejete vloge v roku tridesetih dni od prejema prijave na razpis.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o zavrženju ali sklep o sofinanciranju programa.

Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah se lahko prijavitelj v roku osem (8) dni po prejemu sklepa pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana.

Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci.


INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.Štev. 410-53/2017
Dne 14.4.2017

Anton Leskovar,
župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2017
Datum objave: 23. 1. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 1. 12. 2017 12:00
Šifra: 410-2/2017

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16) Občina Kidričevo objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2017 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih in fizičnim oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2017.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. stalno prebivališče / sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točke
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2017.

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2017 do 31.12.2017. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 1.12.2017 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2017.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2018 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-2/2017
Datum: 19.1.2017


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo, l.r.

 

Potekli razpisi