Javna naročila in razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS št. 2 ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJKSE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2018
Datum objave: 30. 10. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 16. 11. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa kulture občine Kidričevo za leto 2018 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja


JAVNI RAZPIS št. 2
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJKSE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2018


PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2018.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo

POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Kidričevo,
- da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2018 nameni 3.000,00 EUR.

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

1. delovanje zveze kulturnih društev in prireditev zveze, 3.000,00 eur

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2018/2019.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS št. 2 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2018 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 16. novembra 2018, do 13. ure.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 26.10.2018 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Zoper sklep se lahko v roku osem (8) dni po prejemu sklepa prijavitelj pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana.

Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPK.


INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.


Štev: 610-2/2017-19
Dne 22.10.2018
Anton Leskovar,
župan Občine Kidričevo

Javne objave in razpisi
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE(prodaja nepremičnine parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas)
Datum objave: 25. 10. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 14. 11. 2018 0:00
Šifra:

Številka: 478-9/2018
Datum: 24.10.2018


Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 24.10.2018 objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


Skladno s peto alinejo 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) namerava Občina Kidričevo skleniti neposredno prodajno pogodbo, in sicer namerava prodati nepremičnino parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas, v deležu do 1/1 do celote. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena s podjetjem ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Podjetje ELES d.o.o. opravlja naloge sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja kot obvezne gospodarske javne službe iz prvega odstavka 54. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15). V sklopu izvajanja obvezne gospodarske javne službe podjetje ELES d.o.o. izvaja projekt rekonstrukcije in gradnje RTP 400/110 kV Cirkovce z razpletom DV, za izvedbo katerega potrebuje med drugim tudi nepremičnino parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas.

Glede na navedeno je podjetje ELES d.o.o., dne 10.8.2018, podalo vlogo za odkup nepremičnine parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas, nato pa je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 29. redni seji, dne 27.9.2018, sprejel sklep, da se nepremičnina parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas, proda na podlagi metode neposredne pogodbe.

Namera se objavi na spletni strani Občine Kidričevo za obdobje 20 dni.Anton LESKOVAR,
župan Občina Kidričevo

Javni natečaji
VIŠJI SVETOVALEC - PLANER
Datum objave: 23. 10. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 31. 10. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar, 65/08 in 40/12 - ZUJF), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas


VIŠJI SVETOVALEC - PLANER

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- končano najmanj visoko strokovno izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo s področja arhitekture ali s področja vodenja in izdelave prostorskih izvedbenih aktov;
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Delovno področje:
- naloge urejanja prostora iz občinske pristojnosti, kot so:
• priprava in vodenje postopkov za pripravo prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev na občinski in medobčinski ravni,
• sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov,
• sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države,
• določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
• načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti,
• izvajanje prostorskih ukrepov in posameznih nalog zemljiške politike na lokalni ravni (razvoj stavbnih zemljišč - določanje razvojnih stopenj nezazidanih stavbnih zemljišč, varovanje stavbnih zemljišč),
• izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema,
- strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
- skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
- skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
- podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti,
- priprava mnenj, ki se posredujejo pripravljavcem sorodnega predpisa glede vpliva sorodnega predpisa, z uveljavitvijo katerega se bodo na določenem območju spremenile in dopolnile določbe in vsebine tam veljavnega prostorskega izvedbenega akta ali bo sorodni predpis neposredno vplival na njegovo izvedljivost,
- izdaja soglasij za spreminjanje meje parcele na podlagi zahteve lastnika nepremičnine ali geodetskega podjetja,
- sodelovanje v postopkih legalizacije objektov,
- priprava poročila o prostorskem razvoju na območju občin,
- priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine,
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevanih gradiv,
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Prijava mora vsebovati:
1. obrazec za prijavo, ki je priloga te objave in iz katerega mora biti razvidno:
- izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
- izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu);
2. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Kidričevo pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da obrazec za prijavo vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta. Izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, mu bodo določene glede na uradniški naziv višji svetovalec III.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Nastop dela: 1.1.2019.

Kandidat pošlje prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: 'za delovno mesto višji svetovalec - planer', na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kidričevo ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom.

Za dajanje informacij je pristojen Damjan Napast, dir. občinske uprave na tel. številki: 02/799 06 11.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 110-62/2018
Datum: 22.10.2018


Občina Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2018
Datum objave: 19. 2. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 3. 12. 2018 0:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 5/18) Občina Kidričevo objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2018 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2018.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2018 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točke
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2018.

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2018 do 31.12.2018. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 3.12.2018 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2018.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2019 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-33/2018
Datum: 19.2.2018


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo, l.r.

 

Potekli razpisi