Javna naročila in razpisi

Javna naznanila
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE(mobilna postaja)
Datum objave: 21. 8. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 5. 9. 2017 0:00
Šifra:

Številka: 711-9/2017
Datum: 21.8.2017


Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 21.8.2017 objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), namerava Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ustanoviti služnostno pravico na nepremičnini parc. št. 995, k.o. (432) Spodnje Jablane, v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana. V konkretni zadevi gre za služnostno pravico graditve, postavitve, obratovanja in vzdrževanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

Namera se objavi na spletni strani Občine Kidričevo za obdobje 15 dni.Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
Razpisna dokumentacija za za izvedbo projekta 'Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas'.
Datum objave: 7. 8. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 18. 9. 2017 8:30
Šifra:

Spoštovani,objavljamo razpisno dokumentacijo za pripravo prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 'Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas'.

Navedeni javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/2017, z dne 4.8.2017 (Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta 'Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas).Vse zainteresirane vljudno vabimo k oddaji prijave.Občina KIDRIČEVO,

Anton LESKOVAR, župan

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo za leto 2017
Datum objave: 22. 6. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 3. 11. 2017 12:00
Šifra:

Na podlagi Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16 in 13/17) objavljam


JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo za leto 2017

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev
Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, tel. 02 799 06 10 , e-pošta:obcina@kidricevo.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad stavb v naselju Kidričevo, ki se nahajajo znotraj območja o razglasitvi kulturnih spomenikov (Kidričevo-naselbinsko območje), določenega z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/107)

3. Priznani stroški investicije oz. projekta
Priznani stroški investicije, ki ne vključujejo DDV, so:
- razlika v ceni med zakonsko predpisano minimalno toplotno izolacijo fasade in toplotno izolacijo predpisano s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor, vendar ne več kot 16 EUR na m2
- razlika v ceni med granulacijo zaključnega sloja fasade zaradi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor in sicer:
- za prehod iz 1,5 mm na 2,0 mm 1,0 EUR/m2
- za prehod iz 2,0 mm na 3,0 mm dodatno 1,0 EUR/m2

Ostali stroški niso upravičeni do sofinanciranja.
4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev

Upravičenci do sredstev so lastniki objektov v naselju Kidričevo
V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
- pridobljeni kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor;
- pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor;
- pridobljena odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih
- predračunska vrednost - popis del predvidene investicije (v EUR) pripravljeni s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti;
- da ima vlagatelj poravnane vse finančne obveznosti do Občine Kidričevo, javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., javnih zavodov (OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce).

Prijavljena investicija mora biti izvedena v letu 2017

6. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega razpisa in maksimalna višina finančne spodbude posameznemu vlagatelju

Na proračunski postavki št. 082102 - Ureditev območja kulturne dediščine ima Občina Kidričevo v proračunu za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR.


7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, na osnovi pogodbe o finančni spodbudi.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vlagatelji oddajo oziroma pošljejo vlogo, ki vsebuje:
- Obrazec št. 1 - 'Vloga za dodelitev finančne spodbude za obnovo fasad v naselju Kidričevo;
- Obrazec št. 2 - Izjava in
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 03.11.2017 do 12.00 ure:
- po pošti priporočeno na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo;
- osebno v glavni pisarni Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici pod oznako: 'Ne odpiraj - Vloga javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo 2017' na sprednji strani ter s polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.

9. Obravnava vlog in rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega
razpisa
- Župan Občine Kidričevo imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.
- Komisija pristopi k odpiranju prispelih vlog. Vloga mora vsebovati vse sestavine in izpolnjevati vse pogoje določene z javnim razpisom.
- Vloga, ki jo je prosilec poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna in se jo zapečateno vrne pošiljatelju.
- Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. V kolikor vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga, kot nepopolna, zavrže s sklepom. Dopolnitev vloge je možna samo enkrat. Neutemeljene vloge se zavrnejo.
- Vloga je popolna, če vsebuje vse zahtevane elemente in priloge in je vložena na predpisanem obrazcu.
- Po pregledu popolnih vlog jih komisija oceni v skladu z merili in pogoji iz tega javnega razpisa, ter pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki ga potrdi župan Občine Kidričevo.
Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu Občine Kidričevo v roku 8 dni od prejema odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in pogoji ocenjevanja vlog. Odločitev župana zoper pritožbo je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se upravičence pozove k podpisu pogodbe. Če upravičenec, v roku 8 dni od prejema poziva, ne vrne podpisane pogodbe na naslov Občine Kidričevo, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.

S prejemniki sredstev bo Občina Kidričevo sklenila pogodbe o dodeljevanju finančne spodbude za obnovo fasade stavb v naselju Kidričevo za leto 2017, v katerih se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti.
Podpisana pogodba je eden izmed pogojev za nakazilo dodeljenih sredstev.

10. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom
Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 27.11.2017 Občini Kidričevo predložiti zahtevek za izplačilo finančne spodbude za obnovo fasade (Obr. št. 3). Zahtevku je potrebno priložiti:
- izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe;
- potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
- potrdilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, o ustreznosti opravljenih del;
- fotografije obnovljenega objekta, med drugim tudi z vidno hišno številko.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali predračuni, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.

11. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo v času uradnih ur.

12. Dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi
Vloga je sestavljena iz:
- izpolnjeni Obrazec št. 1 - 'Vloga sofinanciranje fasad v naselju Kidričevo';
- izpolnjeni Obrazec št. 2 - 'Izjave';
- upravno overjene izjave vseh solastnikov, če je več lastnikov objekta, da soglašajo z obnovitvenimi deli;
- pooblastila upravniku objekta, v kolikor se prijavlja na razpis v imenu solastnikov objekta;
- kulturno-varstvenih pogoji in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS - OE Maribor,
- predračun (popise del in količine) predvidene investicije (v EUR) pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti z žigom in podpisom. Iz postavk predračuna morajo biti razvidni priznani stroški investicije po tem javnem razpisu;
- parafiran vzorec Pogodbe;
- odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih;
- fotografije stanja fasade na objektu pred izvedbo del (z vseh strani), med drugim tudi z vidno hišno številko.

Dokumentacijo prosimo zložite po naslednjem vrstnem redu:
- Izpolnjen obrazec št. 1 - vloga;
- Izpolnjen obrazec št. 2 - izjava;
- Parafiran vzorec Pogodbe o sofinanciranju obnove fasad v naselju Kidričevo za leto 2017;
- Upravno overjene izjave vseh solastnikov, če je več lastnikov objekta, da soglašajo z obnovitvenimi deli;
- Pooblastilo upravniku objekta, v kolikor se prijavlja na razpis v imenu solastnikov objekta;
- Kulturno-varstveni pogoji in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS - OE Maribor;
- predračun (popise del in količine) predvidene investicije (v EUR) pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti z žigom in podpisom. Iz postavk predračuna morajo biti razvidni priznani stroški investicije po tem javnem razpisu;
- odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih;
- Fotografije stanja na objektu pred izvedbo del, med drugim tudi z vidno hišno številko.

13. Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po tel. 02 799 06 10 ali 02 799 06 22.


Številka: 430-16/2017
Datum: 22.6.2017
Anton LESKOVAR
župan

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2017
Datum objave: 18. 4. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2017 0:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavljaJAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI
V LETU 2017PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2017 v višini 1.000,00 EUR.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.

IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:
• društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.

Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.

POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
• imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.

Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.

VSEBINA PROGRAMA

Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.

Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ul. 14
2325 Kidričevo

Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - gostovanje v tujini 2017- ne odpiraj' in naslov izvajalca programa.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 10. novembra 2017.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.

Komisija bo odpiral prejete vloge v roku tridesetih dni od prejema prijave na razpis.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o zavrženju ali sklep o sofinanciranju programa.

Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah se lahko prijavitelj v roku osem (8) dni po prejemu sklepa pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana.

Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci.


INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.Štev. 410-53/2017
Dne 14.4.2017

Anton Leskovar,
župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo za leto 2017
Datum objave: 27. 3. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 1. 9. 2017 12:00
Šifra:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15) župan Občine Kidričevo objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2017
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
- sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavkah, 0413, 0415, in 0419.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 za namene;
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v višini 16.493 evrov
- sofinanciranje samozaposlovanja v višini 10.000 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000 evrov.
Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot za
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, do 50 % oziroma največ do 6.000 evrov
- sofinanciranje samozaposlovanja do 1.500 evrov in odpiranja novih delovnih mest do 600,00 evrov.


IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:

- podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.

Za podjetje se šteje:
- samostojni podjetnik posameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).
- Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij;
- eno podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja,
- eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
- pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
- eno podjetje, ki je delničar ali družabnik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
- podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 'enotna' podjetja.

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma pokriva do 50% upravičenih stroškov (brez DDV).

O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarstvo glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev, pri čemer posamezni upravičenec po tem razpisu za vse ukrepe skupaj ne more prejeti več kot je določeno v III. točki tega razpisa.

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
- sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so::
- stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
- stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
- stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
- stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi dejavnosti,
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
- stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,

Med osnovna sredstva namenjena posodobitvi dejavnosti po tem razpisu ne spada nakup telefonov, mobitelov, hišnih oziroma telefonskih central, pohištva, TV sprejemnikov.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.

2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 1.500 evrov,
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 600,00 evrov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 3 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 1.500,00 evrov za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je do 1.9.2017 v sprejemni pisarni Občine Kidričevo do 12. ure.
Vlogo - prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom 'RAZPIS - RAZVOJ GOSPODARSTVA 2017' na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, ter pošiljatelja.


1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka transakcijskega računa.

2. Dokumentacija - priloge:
K vlogi je potrebno priložiti še:
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba o vpisu v register-izpis iz AJPES-a, ki ni starejši od treh mesece od datuma oddaje vloge),
- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za preteklo poslovno leto, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v težavah,
- dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih, ki ni starejše kot 30 od datuma oddaje vloge,
-dokazilo o plačanih prispevkih in poravnanih obveznosti do delavcev, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge,
-dokazilo o poravnanih finančnih obveznosti do občine,
- izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju Občine Kidričevo,
- izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen,
- izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
- izjavo prosilca o kandidaturi za de minimis pomoč,
- izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:
- sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij:
- računi z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 3.11.2016 do 31.8.2017 (v kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti račun z dokazilom o plačilu predložen najkasneje do 31.8.2017)
- sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest:
- v primeru samozaposlitve:
- dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 3 mesece prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma
- dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ).
- v primeru odpiranja novih delovnih mest:
- dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve,
- dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta,
- dokazilo da ima novo zaposlena oseba stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.
Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep (obrazec 1). V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti in znotraj projekta za več osnovnih sredstev, mora biti vsak projekt oziroma osnovno sredstvo na svojem obrazcu (obrazec 2, 3, 4, 5.). Tako podano vlogo bo odbor štel kot pravilno. Vloga, ki ne bo vložena tako, kot je navedeno, bo kot nepravilna zavržena.
Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo odbor zavrgel. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem - upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca.

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo pri Zdenki Frank tel. 799 06 13.

Štev. 410-39/2017
Datum; 22.3.2017Anton Leskovar;

Župan
Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2017
Datum objave: 3. 2. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 6. 10. 2017 13:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa kulture občine Kidričevo za leto 2017 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJKSE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2017


PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2017.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:
1. kulturna in prosvetna društva
2. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo

POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Kidričevo,
- da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo (razen gostovanja v tujini),
- da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost - vaje (razen ZKD),
- da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj oziroma niso delovala eno leto.

Društvo oziroma sekcija, ki v letu 2016 programa, s katerim je uspela na razpisu v letu 2016 ni izvedla, nima pravice kandidirati na tem razpisu (2 odstavek 9. člena pravilnika).

VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2017 nameni 31.770,00 EUR.

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin, 12.708,00 eur
2. gledališke in lutkovne dejavnosti, 635,00 eur
3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, 4.766,00 eur
4. prireditve in projekti registriranih kulturnih društev in zvez, 5.401,00 eur
5. gostovanja v tujini, 3.177,00 eur
6. delovanje zveze kulturnih društev, 2.859,00 eur
7. delovanje kulturnih društev, 2.224,00 eur.

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2017.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2017 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 28. februarja 2017, do 15. ure, razen za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in gostovanja v tujini. Za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in za gostovanja v tujini je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 6.10.2017 do 13. ure, ko je tudi zadnji rok za oddajo vloge.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 6. marca 2017. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Odpiranje vlog za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in gostovanja v tujini bo komisija opravila v roku 30 dni od prejema vloge. Odpirale se bodo samo pravilno izpolnjene in označene vloge na ovitku po vrstnem redu, po katerem so bile prispele.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 6. 2. 2017 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Zoper sklep se lahko v roku osem (8) dni po prejemu sklepa prijavitelj pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana.

Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPK.


INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.


Štev: 410-79/2017
Dne 1. 2. 2017
Anton Leskovar,
župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2017
Datum objave: 3. 2. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 6. 10. 2017 13:00
Šifra:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2017 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI KIRIČEVO
V LETU 2017PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2017.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letni programov športa v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:
• športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
• so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,
• imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

Za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2017 nameni 56.900,00 EUR.

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, in sicer v naslednjem obsegu

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 3.500,00 eur
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni
in vrhunski šport 33.200,00 eur
- kakovostni šport 6.700,00 eur
- športna rekreacija 4.000,00 eur
- športne prireditve 2.000,00 eur
- delovanje društev 2.500,00 eur
- delovanje športne zveze 5.000,00 eur.


Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2017.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo
Kopališka ul. 14
2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis 'RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2017 - ne odpiraj', in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 28. februarja 2017, do 15. ure, razen za program 'športne prireditve.

Prijave za program 'športne prireditve' morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 6.10.2017, do 13. ure. Če bo prijava za program 'športne prireditve' podana v kuverti z ostalimi programe športa do 28.2.2017, se bo iz obravnave izločila in se bo obravnavala pri vrednotenju programov 'športne prireditve' v oktobru 2017.

Odpiranje vlog bo opravila komisija 2. marca 2017. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Odpiranje prispelih prijav na razpis 'športne prireditve' bo komisija opravila 9. oktobra. 2017.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 6. 2. 2017 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.
Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah, se lahko v roku osem (8) dni po prejemu sklepa prijavitelj pritoži. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij športa. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana.

Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.


INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

7. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.


Štev: 410-78/2016
Dne 1.2.2017
Anton Leskovar,
župan Občine Kidričevo

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2017
Datum objave: 23. 1. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 1. 12. 2017 12:00
Šifra: 410-2/2017

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16) Občina Kidričevo objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2017 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih in fizičnim oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2017.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Kidričevo,
- oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,
- ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,
- da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,
- da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

V. MERILA
1. stalno prebivališče / sedež:
- v občini 10 točk
- izven občine 0 točk
2. interes - izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:
- zelo velik (za samo občino) 25 točk
- velik (za samo občino) 20 točk
- srednji (za samo občino) 15 točk
- lokalni (za posamezno naselje) 10 točk
- ožji (interes prirediteljev) 5 točki
3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:
- tri ali večkrat 15 točk
- dvakrat 10 točk
- enkrat 5 točk
- ne sodelujejo 0 točk
4. projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:
- mednarodni 10 točk
- državni 8 točk
- regijski 6 točk
- občinski 4 točk
- krajevni 2 točk
5. kvaliteta - ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
6. preglednost - cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:
- v celoti 10 točk
- delno 5 točk
- ne 0 točk
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:
- 50 % in več lastnih sredstev 20 točk
- 40 % - 49 % lastnih sredstev 15točk
- 30 % - 39 % lastnih sredstev 10 točk
- 20 % - 29 % lastnih sredstev 5 točke
- 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki
- 0 % - 10 % lastnih sredstev 0 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 5,00 EUR.

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2017.

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2017 do 31.12.2017. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 1.12.2017 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: 'NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2017.' Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2018 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.


Številka: 410-2/2017
Datum: 19.1.2017


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo, l.r.

 

Potekli razpisi