Odbori

Občinski svet ima tri do petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori štejejo pet članov. Stalne in občasne komisije ter odbore ima občinski svet za svoja delovna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Krajevni odbori dajejo mnenja zlasti o zadevah lokalnega pomena. Občinski svet si lahko predhodno pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

 • odbor za družbene dejavnosti
 • odbor za varstvo okolja in požarno varnost
 • odbor za gospodarstvo
 • odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
 • odbor za gospodarsko infrastrukturo
 • statutarno-pravna komisija

I. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje 5 članov. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. V skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namensko porabo in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja skladnost proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta,
 • preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta,
 • preverja skladnost finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,
 • preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • preverja pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim premoženjem,
 • preverja računovodske izkaze.
 • Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, društev ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Člani odbora:

 • Marijana Vesenjak, Cirkovce 61/f
 • Danica Bezjak, Župečja vas 50/b
 • Mateja Školnik, Lovrenc na Dr. polju 8/f
 • Karmen Vaupotič, Kidričevo, Kajuhova ul. 11
 • Janez Čelofiga, Sp. Jablane 41

II. Krajevni odbori

(Apače, Cirkovce, Kidričevo, Jablane, Kungota pri Ptuju, Lovrenc na Dr. polju, Mihovce, Dragonja vas, Njiverce, Pongrce, Starošince, Stražgonjca – Gaj, Strnišče in Šikole)

Občinski svet ustanovi krajevne odbore kot svoja delovna in posvetovalna telesa. Člane krajevnih odborov imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Krajevni odbori zlasti:

 • dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena,
 • ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena,
 • izdelujejo programe dela, ki se nanaša na zadeve lokalnega pomena,
 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,
 • sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem območju,
 • sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in pri zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v kraju, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
 • pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev kraja na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
 • dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je kraju dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog.
 • Občinski svet lahko s sklepom prenese na krajevni odbor opravljanje določenih zadev iz pristojnosti občine. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva, če je to potrebno. Predhodno si lahko pridobi mnenje krajevnega odbora, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese območja, za katero je ustanovljen krajevni odbor.

Člani krajevnih odborov

Apače

 • David Širovnik, Apače 114, predsednik
 • Renata Jeza, Apače 53, namestnica predsednika
 • Jože Vidovič, Apače 300, član
 • Boštjan Žunkovič, Apače 190, član
 • Mitja Jurovič, Apače 248, član

Cirkovce

 • Andrej Napast, Cirkovce 12, predsednik
 • Tina Urih, Cirkovce 68/d, namestnica predsednika
 • Dominik Turk, Cirkovce 21/a, član

Kungota pri Ptuju

 • Štefan Zupanič, Kungota pri Ptuju 94, predsednik
 • Bojan Močnik, Kungota pri Ptuju 31, namestnik predsednika
 • Martin Kiseljak, Kungota pri Ptuju 86, član

Jablane

 • Janez Čelofiga, Spodnje Jablane 41, predsednik
 • Stanislav Dobnik, Zgornje Jablane 22, namestnik predsednika
 • Anton Dolenc, Zgornje Jablane 37, član

Kidričevo

 • Suzana Koderman, Ul. Borisa Kraigherja 2, predsednica
 • Vito Mlinarič, Ul. Borisa Kraigherja 8, namestnik predsednice
 • Vida Komljenović, Ul. Borisa Kraigherja 13, članica
 •  Sašo Kornet, Kajuhova ulica 9, član
 •  Milena Lubaj, Kajuhova ulica 3, članica

Lovrenc na Dravskem polju

 • Slavko Pulko, Lovrenc na Dr. polju 50, predsednik
 • Valerija Medved, Pleterje 21, namestnica predsednika
 • Janez Zafošnik, Lovrenc na Dr. polju 121/b, član
 • Andrej Peršuh, Pleterje 40, član
 • Anton Planinšek, Župečja vas 2, član

Mihovce-Dragonja vas

 • Anton Sagadin, Mihovce 29, predsednik
 • Godec Srečko, Dragonja vas 21, podpredsednik
 • Vinko Klasinc, Mihovce 32, namestnik

Njiverce

 • Matej Novak, Njiverce vas 14, predsednik
 • Ivica Cizerl, Cesta na Hajdino 22/a, namestnica predsednika
 • Silvester Skok, Njiverce vas 37, član
 • Ignac Milošič, Ob gozdu 7, član
 • Nevenka Majar, Njiverce vas 2, članica

Pongerce

 • Franc Horvat, Pongrce 13, predsednik
 • Dragica Vek, Pongrce 35, namestnica predsednika
 • Marjan Krajnc, Pongrce 32/a, član

Starošince

 • Milko Marčič, Starošince 29
 • Dušan Krepek, Starošince 20
 • Mihael Žitnik, Starošince 37/a

Strnišče

 • Leon Karlovčec, Strnišče 17/c, predsednik
 • Nevenka Ivančič, Strnišče 23/a, namestnica predsednika
 • Krste Grubač, Strnišče 17/b, član

Stražgojnca-Gaj pri Pragerskem

 • Jožef Čelan, Sp. Gaj pri Pragerskem 43, predsednik
 • Frančišek Hergan, Stražgonjca 19, namestnik predsednika
 • Jožef Goričan, Stražgonjca 36, član

Šikole

 • Jožef Kirbiš, Šikole 34
 • Robi Dolenc, Šikole 77
 • Bogdan Babšek, Šikole 9

III. Odbor za družbene dejavnosti

Obravnava vprašanja in daje mnenja ter predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno dejavnostjo, s kulturo, športom, z rekreacijo, zdravstvom in s socialnim varstvom, daje predloge za reševanje stanovanjske problematike.

Člani odbora:

 • Bogdan Potočnik, Sp. Jablane 5, predsednik
 • Marjeta Likavec, Apače 133, članica
 • Nuša Ferenčič, Lovrenc na Dr. polju 108/a, članica
 • Karmen Modec, Sp. Gaj pri Pragerskem 22, članica
 • Natalija Kutnjak, Njiverce, Ul. Nikole Tesle 1, članica

IV. Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Obravnava problematiko v zvezi z varstvom okolja in problematiko požarne varnosti.

Člani odbora:

 • Ivanka Korez, Starošince 27, predsednica
 • Miran Golub, Apače 128/a, član
 • Branko Valentan, Apače 206, član
 • Zvonko Mesarič, Starošince 36, član
 • Stanko Fideršek, Cirkovce 68/a

V. Odbor za gospodarstvo

Obravnava razmere na področju gospodarstva, problematiko zaposlovanja in pogoje za razvoj in pospeševanje vseh gospodarskih dejavnosti, vključno z malim gospodarstvom, katerega razvoj je v interesu občine.

Člani odbora:

 • Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30, predsednica
 • Karmen Modrec, Sp. Gaj pri Pragerskem 22, članica
 • Miran Golub, Apače 128/a, član
 • Sandra Ogrizek, Kidričevo, Mladinska ul. 5, članica
 • Janko Žnider, Kungota pri Ptuju 118, član

VI. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje.

Člani odbora:

 • Milan Fideršek, Zg. Jablane 16, predsednik
 • Marjan Petek, Apače 57, član
 • Jožef Pleteršek, Mihovce 60/a, član
 • Srečko Lah, Pongerce 28/c, član
 • Lidija Mlinarič, Kidričevo, Mladinska ul. 6, članica

VII. Odbor za gospodarsko infrastrukturo

Obravnava problematiko komunalnih javnih služb, javnih cest, poti, javne razsvetljave, vzdrževanja zelenic in javnih površin, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zemljišč, urejanja prostora in načrtovanja.

Člani odbora:

 • Danilo Lendero, Apače 104, predsednik
 • Anton Panikvar, Kungota pri Ptuju 77, član
 • Anton Frangež, Zg. Jablane 13, član
 • Slavko Krajnc, Lovrenc na Dr. polju 55, član
 • Miran Hercog, Šikole 40/b, član

VIII. Odbor za gospodarjenje s premoženjem

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje.

Člani odbora:

 • Marjan Petek, Apače 57, predsednik
 • Danilo Lendero, Apače 104, član
 • Slavko Krajnc, Lovrenc na Dr. polju 55, član
 • Janez Zafošnik, Lovrenc na Dr. polju 121/b, član
 • Anton Medved, Stražgonjica 6, član

IX. Uredniški odbor Ravno Polje

Uredniški odbor skrbi za urejanje in izdajanje javnega glasila Občine Kidričevo z imenom Ravno polje.

Člani odbora:

 • Anja Rajher, Njiverce, Vegova ul. 30
 • Eva Žunkovič, Njiverce, Cesta v Njiverce 10
 • Smilja Rajher, Njiverce, Proletarska ul. 9
 • Tina Mlakar, Lovrenc na Dr. polju 113/a
 • Jožef Murko, Lovrenc na Dr. polju 129/a
 • Slavko Pulko, Lovrenc na Dr. polju 50