Aktualno

Vrednsotni bon Sternthal

23. redna seja občinskega sveta
Sklicujem 23. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v   četrtek, 19. oktobra 2017 ob 17. uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal   Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta     Predlog dnevnega reda:   Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto  2018, prva obravnava ... Preberi več >>

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
Na podlagi 14., 15., 39. in 40. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1, 94/07- odl. US, 95/09 - odl. US in 21/13-ZFDO-F) in 15. člena Statuta  Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 22. redni seji, dne 28.9. ... Preberi več >>

22. redna seja občinskega sveta
Sklicujem 22. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v   četrtek, 28. septembra 2017 ob 17. Uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal   Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta     Predlog dnevnega reda:   Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje ... Preberi več >>

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo ... Preberi več >>

Lokalni utrip
Dan veselega veroučenca
V petek, 29. 9. 2017, smo v cerkvi Sv. Družine v Kidričevem praznovali DAN VESELEGA VEROUČENCA. Za začetek veroučnega leta se nas je zbralo okrog 40 veroučencev naše župnije. Ponovno so bili z nami animatorji Rekreacijsko-ustvarjalnega društva Eleja, Brata Malek. Poskrbeli so za pester program. Ob ... Preberi več >>

Druženje z babicami in dedki v Lovrencu
V šolo je prišla babi Dragica. Delali sva počepe. Delali smo z glavo. Potem smo igrali odbojko. Nato smo pekli kostanje in klobase. Napičili smo jih na palice. Dobili smo pomarančni sok. Nato je babi šla domov. Najbolj mi je bilo všeč, da smo pekli klobase. Ni pa mi bilo všeč, da babi ni mogla ... Preberi več >>

EKOŠOLA
V četrtek, 5. 10. 2017, je na OŠ Kidričevo potekal naravoslovni dan v okviru projekta 'EKOŠOLA'. V šolo smo vsi učenci vstopili z velikimi pričakovanji. Posedli  smo se v svoje matične učilnice. Osmošolci smo najprej spregovorili nekaj besed o ekologiji. Razredničarka nas je s predstavitvijo zelo ... Preberi več >>

PROSTO DELOVNO MESTO VILIČARIST (AUT)
Zaposlitvena priložnost se ponuja dvema voznikoma viličarja z izpitom. Delo plačano po avstrijski kolektivni pogodbi, direktna POGODBA TAKOJ pri avstrijskem delodajalcu. Od vas se pričakuje še znanje nemškega jezika in osnovne računalniške veščine. Je to pravo delo za vas? Pokličite nas za več ... Preberi več >>

Karitas se začne pri oltarju
Sveto bolniško maziljenje v Domu Ptuj - enota KidričevoPripoved o ubogi vdovi je ravno pravšnja, da se pričnemo zavedati, da smo v ljubezni vsi reveži. Da imamo vsi le malo, le 'dva uboga novčiča', le pet hlebov in dve ribi, ki nikakor ne morejo nahraniti lakote ljudi našega sveta. Kajti človek resnično potrebuje veliko. Veliko več, kot imamo. Vsak od nas ... Preberi več >>

MAVRIČNA POEZIJA
MAVRICA Med prazno modrino in vetrom temačnih gozdov se v spektru lomljenja kapljic odvija preplet svetlobe kot frnikule  v očeh čudežnih sil.   V očeh neznanih obrazov prelije se solza oblakov in čez sij svetlobe se kot najmočnejša čarovnija prikaže kot utrinek vesolja v najmanjšem delu neznanih ... Preberi več >>

Zadnji občinski akti